Ruoka ei ole vain kehon toi­min­to­ja yllä­pi­tä­vä tar­peel­li­nen mate­ri­aa­li, vaan sen ympärille raken­ne­tut sosi­aa­li­set muo­dol­li­suu­det ja niiden tun­te­mi­nen on tär­keäm­pää. Käytösetiketin ensi­si­jai­nen tarkoitus on eliitin itse­suo­je­lu ryhmän ulko­puo­li­sil­ta. Monimutkaisten sääntöjen tarkoitus on ylläpitää eksklusii­vi­suut­ta.