Länsimaissa onnel­li­suus nähdään usein ihmi­se­lä­män pää­mää­rä­nä. Samalla onnel­li­suus kätkee sisäänsä para­dok­se­ja. Liian voimakas onnel­li­suu­den tavoit­te­lu voi muodostua onnel­li­suu­den esteeksi. Myös vas­tak­kai­na­set­te­lu yksilön luon­teen­piir­tei­den ja ympä­röi­vän kult­tuu­rin vaa­ti­mus­ten välillä voi muodostua liian suureksi. Esimerkiksi hyvin tasa­päis­tä­väs­sä yhtei­sös­sä luon­nos­taan kil­pai­lu­hen­ki­sem­pi yksilö voi joutua kärsimään.