Taide ei sanonnan mukaan tunne rajoja – vaan taitaapa tuntea sittenkin. Suomessa kult­tuu­ri­po­li­tii­kal­la ohjataan luovan kentän mah­dol­li­suuk­sia tarjota taide- ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sia. Ilman valtion, kuntien ja apurahoja myön­tä­vien ins­ti­tuu­tioi­den rahoi­tus­ta taide-elämykset jäisivät ehkä kokematta. Kulttuuripolitiikan raken­tei­ta, ongelmia ja kehi­tys­koh­tia tutkitaan muun muassa Cuporella, joka on kult­tuu­ri­po­li­tii­kan tut­ki­mus­kes­kus. Kävimme haas­tat­te­le­mas­sa Cuporen pro­jek­ti­tut­ki­jaa ja ant­ro­po­lo­gi Sirene Karria ja kysyimme, mil­lais­ten kysy­mys­ten kanssa kult­tuu­ri­po­li­tii­kan tut­ki­muk­ses­sa painitaan.