Lisääntymisen perusteet ovat bio­lo­gi­set, mutta se on läpi­ko­tai­sin kult­tuu­rin muovaama tapahtuma, joka on ihmi­syh­tei­sö­jen jat­ku­vuu­den kannalta vält­tä­mät­tö­myys. Lisääntymiseen liittyy hyvin erilaisia usko­muk­sia, perin­tei­tä ja käy­tän­tö­jä ympäri maailman ja eri aikoina. Lisääntymisen ant­ro­po­lo­gi­nen tutkimus tarjoaa sukel­luk­sen siihen liit­ty­vien tapah­tu­mien, kuten syn­ny­tyk­sen, sosio­kult­tuu­ri­siin mer­ki­tyk­siin.