Flintin kau­pun­gis­sa, Michiganissa vuonna 2014 alkaneen vesi­krii­sin seu­rauk­se­na kymmenet tuhannet ihmiset sai­ras­tui­vat lyi­jy­myr­ky­tyk­seen ja koko kaupungin luottamus viran­omai­siin rapautui. Flintin kriisi on nyky­päi­vän esimerkki siitä, mitä voi tapahtua kun valtio nostaa talou­del­li­set intressit ihmisten hyvin­voin­nin edelle ja toimii demo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon vas­tai­ses­ti. Vaikka pai­kal­li­set onnis­tui­vat omalla aktii­vi­suu­del­laan saamaan viran­omai­set vas­tuuseen teoistaan, ei kriisi ole vielä ohi.