Tästä se alkaa, kesäloma! Meillä on ollut tapana kir­joit­taa kauden vii­mei­sek­si artik­ke­lik­si pienet terveiset toi­mi­tuk­sel­ta. Tällä kertaa ajat­te­lim­me käyttää tilan siihen, että kerromme teille hieman teistä itses­tän­ne. Ajattelemme ant­ro­po­lo­gei­na, että julkaisun on tärkeää tuntea yleisönsä. Paras tapa saada tietoa tietystä ihmis­ryh­mäs­tä on tietenkin osal­lis­tu­va havain­noin­ti, mutta sen ollessa hivenen haastavaa, päätimme kysyä yleisöltä itseltään. Siispä toteu­tim­me touko-kesäkuun vaih­tees­sa AntroBlogin ensim­mäi­sen luki­ja­ky­se­lyn. Vastausten mukaan te näytätte tältä.