Maisema, sosiaalisuus ja materiaalisuus” — Antropologipäivät 2015

Teksti: Saara Toukolehto, VTM

Suomen Antropologisen Seuran joka toinen vuosi jär­jes­tä­mil­lä kan­sain­vä­li­sil­lä Antropologipäivillä kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta ant­ro­po­lo­gi­sis­ta teemoista ja käsit­teis­tä. Tänä vuonna Helsingin Tieteiden talolla 21. — 22.10 käytävään kes­kus­te­luun on valittu kolme toisiinsa lin­kit­ty­vää ja keskenään lomit­tu­vaa aihetta, jotka ovat maisema, sosi­aa­li­suus ja mate­ri­aa­li­suus (katso panee­li­kes­kus­te­lun ohjelma alla). Tiedämme jokainen, mihin nämä termit arki­pu­hees­sam­me viit­taa­vat. Antropologisina käsit­tei­nä ne ovat kuitenkin mer­ki­tyk­sel­tään laajempia. Miten käsit­tei­tä lähes­ty­tään yhteiskuntatieteissä?

Maisema on ant­ro­po­lo­gias­sa jat­ku­vas­ti yleistyvä käsite, jonka eri tie­tee­na­lat mää­rit­te­le­vät eri­lai­sil­la, usein keskenään ris­ti­rii­tai­sil­la tavoilla. Monet ant­ro­po­lo­git katsovat, että maisema muodostuu ja käsi­te­tään eri tavoin paikasta, ajasta ja tilasta riippuen. Tällaisen näkö­kul­man mukaan voimme kuvan tai katseen kohteen sijaan puhua mai­se­mas­ta kon­teks­ti­si­don­nai­se­na kult­tuu­ri­se­na ja sosi­aa­li­se­na pro­ses­si­na. Maisema nähdään tällöin olemisen, kuu­lu­mi­sen, muistin, maa­il­man­ku­vien ja tari­noi­den kiin­ne­koh­ta­na ja välineenä, joka on sosi­aa­li­ses­ti muo­tou­tu­nut. Myös maisemaa havain­noi­va henkilö ja hänen maa­il­man­ku­van­sa nähdään siis osana maisemaa: maisema on sub­jek­tii­vi­nen kokemus.

Kuva: Saara Toukolehto

Kuva: Saara Toukolehto

  • Voidaanko maiseman, tilan tai paikan kautta näin ollen ymmärtää jotakin uutta sosi­aa­li­sis­ta suhteista? Millä tavoin paikat ja tilat raken­tu­vat laajoina suhteiden verkostoina?
  • Miten sosi­aa­li­set suhteet muo­tou­tu­vat maisemaan ja paikkaan kuu­lu­mi­sen kautta?
  • Entä miten ihmisten toiminta ja mer­ki­tyk­sen­an­to­pro­ses­sit muok­kaa­vat maisemaa?
Kuva: Saara Toukolehto

Kuva: Saara Toukolehto

Materiaalisuuteen kes­kit­ty­neet tutkijat ovat puo­les­taan kysyneet, miten sosi­aa­li­set suhteet muo­dos­tu­vat ja kuinka niitä ilmais­taan eri­lais­ten esineiden ja tilan­käyt­tö­jen avulla, sekä miten mer­ki­tyk­siä kantavat esineet ja asiat vai­kut­ta­vat siihen mitä vies­ti­tään. Toiset ovat pohtineet sitä, miten eri­lais­ten resurs­sien, infra­struk­tuu­rien ja ympä­ris­tö­jen aineel­li­set omi­nai­suu­det mah­dol­lis­ta­vat ja rajoit­ta­vat erilaisia sosi­aa­li­suu­den ilmenemismuotoja.

  • Voimmeko esi­mer­kik­si sanoa, että tie­tyn­lai­set mate­ri­aa­li­suu­det nostavat esiin tie­tyn­lai­sia poliit­ti­sia muodostelmia?
  • Voimmeko olettaa, että myös asioilla, esineillä ja ympä­ris­töil­lä on tie­tyn­lais­ta toimijuutta?
  • Edistävätkö nämä näke­myk­set ymmär­rys­täm­me sosi­aa­li­ses­ta elämästä ja siihen liit­ty­väs­tä poli­tii­kas­ta, vai – kuten toiset ovat huo­maut­ta­neet – onko tämä yksi näkö­kul­maam­me kaventava pak­ko­miel­teen muoto?
  • Jotkut sosi­aa­li­tie­tei­li­jät kysy­vät­kin, tapah­tuu­ko tämä mate­ri­aa­li­suu­den pai­not­ta­mi­nen huma­nis­min kustannuksella?
  • Mikä on poli­tii­kan ja vallan asema maiseman ja sosi­aa­li­suu­den tutkimuksessa?

Antropologiassa näitä teemoja lähes­ty­tään siis esi­mer­kik­si tar­kas­te­le­mal­la kysy­myk­siä sosi­aa­li­suu­den eri muodoista, mate­ri­aa­li­suu­des­ta sosi­aa­lis­ta elämää välit­tä­vä­nä tekijänä tai mai­se­mis­ta kult­tuu­ri­si­na pro­ses­sei­na eri­lai­sis­sa ympäristöissä.

Kuva: Saara Toukolehto

Kuva: Saara Toukolehto

Antropologipäivien ohjelma 21. — 22.10.2015

Konferenssin pääpuheen pitää prof. Anna Tsing (University of California Santa Cruz) aiheesta “The buck, the bull, and the dream of the stag: some unex­pec­ted weeds of the Anthropocene” (abstrakti, pdf). (Ke 21.10.2015 klo 10.30, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki)

Konferenssin yhtey­des­sä jär­jes­tet­tä­vän Edward Westermarck ‑muis­to­luen­non pitää prof. Philippe Descola (Collège de France) aiheesta “Landscape as Transfiguration” (abstrakti, pdf). (To 22.10.2015 klo 17.00, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki)

Keskiviikko, 21. lokakuuta 2015
9.00 Rekisteröinti ja tervetuliaiskahvit
10.00 Tapahtuman avaus (huone 104)
10.30 Pääpuhe: Anna Tsing: The buck, the bull, and the dream of the stag: some unex­pec­ted weeds of the Anthropocene (huone 104)
12.00 Lounastauko
13.30 PaneelikeskustelutP1: Arts of Noticing: Multispecies eth­no­grap­hy in anth­ro­po­ge­nic landsca­pes (huone 313) P2: Building the Self: Considering the Intersection of Landscape and Identity (huone 404) P4: Cities as Moral Laboratories: material change and social movements (huone 309) P5: Ecological re-enc­hant­ment (U35, semi­naa­ri­huo­ne 105) P10: Landscape and memory (huone 312) P11: Landscape and New Politics of Nature (huone 405) P12: Landscape onto­lo­gies in collision: food, politics, and (non)human trans­for­ma­tions in the neo­li­be­ral era (huone 401) P14: Sacred landsca­pes (huone 208) Elokuvia (huone 505)
15.00 Kahvitauko
15.15 Paneelikeskustelut (A) jatkuvat
 — 18.00
18.30 — ANTROPOLOGINEN SAUNAILTA

Torstai, 22. lokakuuta 2015
9.00 PaneelikeskustelutP2: Building the Self: Considering the Intersection of Landscape and Identity (huone 404) P3: Children’s unders­tan­dings of landsca­pes and envi­ron­ments (huone 208) P6: Ethnography of con­tem­po­ra­ry ritual landsca­pes (huone 313) P7: Geographies of Capitalism and Landscapes of Globalization (huone 309) P10: Landscape and memory (huone 312) P11: Landscape and New Politics of Nature (huone 405) Elokuvia (huone 505)
12.00 Lounastauko
13.30 PaneelikeskustelutP3: Children’s unders­tan­dings of landsca­pes and envi­ron­ments (huone 208) P6: Ethnography of con­tem­po­ra­ry ritual landsca­pes (huone 313 P7: Geographies of Capitalism and Landscapes of Globalization (huone 309) P8: ICTs, wellbeing and the deve­lop­ment in Africa: Opportunities, poten­tials, and chal­len­ges (huone 401) P9: Infrastructure and Mobility P15: Utopian Enclaves and Moral Infrastructures (huone 405) Elokuvia (huone 505) Poster session (toisen kerroksen käytävä)
15.00 Kahvitauko
15.15 Paneelikeskustelut © jatkuvat
‑16.45
17.00 Edward Westermarck ‑muis­to­luen­to
Philippe Descola: Landscape as Transfiguration (huone 104 ja 505)
19.30 Illallinen
Ravintola Piano, Rauhankatu 15


Artikkelikuva: Pixabay​.com, werner22brigitte (CC0 Public Domain /​UKK)

Teksti on muokattu Suomen Antropologisen Seuran laatiman kon­fe­rens­sin esi­tel­mä­kut­sun pohjalta. Alkuperäinen teksti löytyy täältä.

Kirjoittaja

Saara Toukolehto on AntroBlogin vastaava päätoimittaja. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.

Luomakunnan vartijat ‑elokuva keskustelee ihmisyyttä ja ympäristöä koskettavista muutoksista itäisessä Afrikassa. Tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden ollessa huolissaan suurten nisäkkäiden sukupuutosta ja fossiilien suojelemisesta, paikalliset daasanach-paimentolaiset huolehtivat toimeentulostaan, sosiaalisista suhteistaan sekä maasta ja vedestä. Kohtaamisissa erilaiset luontosuhteet ravistelevat käsityksiä luonnosta mutta luovat myös vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Tšernobylin suojavyöhyke muodostettiin toukokuussa 1986, ydinvoimalan nelosreaktorin räjähdyksen jälkeen. Nyt se on hetkessä muuttunut kehittyvästä turistikohteesta turvallisuusuhaksi. Ydinvoiman uhat ja mahdollisuudet näyttäytyvät hyvin eri tavoin sodan kuin rauhan aikana. Kulttuuriperinnöllinen tutkimus suojavyöhykkeestä valottaa turismin merkitystä ydinvoiman mielikuvien tuottajana.