Lihan kulttuuri

Ruokatottumuksemme, kuten lihan­syön­ti, ovat osa kult­tuu­ria. Yhden yhteis­kun­nan ravit­se­mus­oh­jeet eivät vält­tä­mät­tä toimi toisessa, sillä pers­pek­tii­vi ter­vey­teen, ruo­ka­va­lioon ja lihaan vaihtelee suuresti.

Esimerkiksi ali­ra­vit­se­muk­ses­ta kär­si­väl­lä Itä-Timorilla lihaa syödään vain ani­har­voin kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­vien sere­mo­nioi­den yhtey­des­sä. Vaikka lihan osuutta ruo­ka­va­lios­sa olisi mah­dol­lis­ta kasvattaa, estävät kult­tuu­ri­set käytännöt useim­mi­ten muutoksen ruokavaliossa. 

Yhdysvalloissa liha puo­les­taan kuuluu päi­vit­täi­seen ruo­ka­va­lioon ja sitä syödään lii­ak­si­kin. Molemmissa tapauk­sis­sa ruo­ka­va­lion ongel­ma­koh­dat, joko lii­al­li­nen tai liian vähäinen lihan­syön­ti, ovat läh­tö­koh­dil­taan myös kulttuurisia.

Kirjoittaja

Saara Toukolehto on AntroBlogin toimituspäällikkö. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Osa vapaaehtoisesti lapsettomista henkilöistä haluaisi hakeutua pysyvän ehkäisykeinon tarjoavaan sterilisaatiotoimenpiteeseen. Suomen steriloimislaissa määriteltyjen kriteerien vuoksi he joutuvat kuitenkin yleensä odottamaan kolmenkymmenen vuoden ikärajan täyttymistä saadakseen lähetteen toimenpiteeseen. Toimenpiteen tiukka sääntely viestii siitä, että kulttuurissamme elää yhä vahvoja lisääntymiseen liittyviä normeja.

Laadukasta terveydenhuoltoa pidetään usein suomalaisen hyvinvointivaltion peruskivenä, johon kaikilla kansalaisilla on oikeus. Mutta minkälaista on asioida terveydenhuollossa, kun kuuluu vähemmistöön, johon suhtautuminen vaihtelee suuresti?

Päätös kieltäytyä koronarokotteesta voi perustua moniin syihin. Huoli rokotteen mahdollisista haitoista sekä epäluottamus viranomaistoimijoita kohtaan on yleistä. Epäluottamuksen syvenemisen ja rokotekeskustelun polarisoitumisen ehkäisemiseksi on syytä pyrkiä ymmärtämään, mistä huoli ja kritiikki rokottamista kohtaan kumpuavat.