Onnellisuus Etiopiassa

Etiopian ete­lä­osis­sa Gamon ylämaalla elävillä ihmisillä ei ole sanaa onnel­li­suu­del­le. Hyvän elämän tär­keim­piä tun­nus­merk­ke­jä on rauha, jolla gamot tar­koit­ta­vat sosi­aa­lis­ten suhteiden suju­vuut­ta, yhtei­syyt­tä ja jakamista. Konfliktit rat­kais­taan nopeasti, ja riidan ulko­puo­li­set henkilöt toimivat usein aktii­vi­si­na sovit­te­li­joi­na, auttaen rii­ta­pu­ka­rei­ta aset­tu­maan toistensa kenkiin. Jotta mitään ei jäisi ham­paan­ko­loon, ongelmat käsi­tel­lään perus­teel­li­ses­ti. Eripura ei saa aiheuttaa kär­si­mys­tä.

Gamot näkevät kär­si­myk­sen surkeana olotilana, joka vaatii välit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä. Kun yksilöä kohtaa epäonni tai suru, häntä ei jätetä yksin. Surijaa tullaan piris­tä­mään, ja hänet autetaan takaisin yhdes­sä­olon piiriin. Ilo ja hymyi­le­vät kasvot ovat tärkeitä osoi­tuk­sia hyvin­voi­vis­ta ihmis­suh­teis­ta. Jatkuva vitsailu ja leikkisä sanailu ovat keskeisiä sosi­aa­li­sen elämän osia, joita on perin­tei­ses­ti pysäh­dyt­ty har­joit­ta­maan jokaisen ohi­kul­ki­jan kanssa.

Gamojen parissa tut­ki­mus­ta tehnyt ant­ro­po­lo­gi Dena Freeman halusi usein viettää aikaa yksin, aja­tel­lak­seen rauhassa. Gamojen kielessä “ajatella” on kuitenkin sama sana kuin “huolehtia”, ja huo­leh­ti­maan vetäytyvä tutkija haet­tiin­kin hyvin­voin­nin nimissä aina takaisin muiden seuraan. Vaikka onnel­li­suu­del­le ei ole sanaa, gamot näkevät sen ihmisen perus­ti­la­na, jota yllä­pi­de­tään har­mo­ni­sel­la ja iloa herät­tä­väl­lä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la.

  1. Dena Freeman. Techniques of happiness: Moving toward and away from the good life in a rural Ethiopian community.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

Lue myös nämä: