Onnellisuus Etiopiassa

Etiopian ete­lä­osis­sa Gamon ylämaalla elävillä ihmisillä ei ole sanaa onnel­li­suu­del­le. Hyvän elämän tär­keim­piä tun­nus­merk­ke­jä on rauha, jolla gamot tar­koit­ta­vat sosi­aa­lis­ten suhteiden suju­vuut­ta, yhtei­syyt­tä ja jakamista. Konfliktit rat­kais­taan nopeasti, ja riidan ulko­puo­li­set henkilöt toimivat usein aktii­vi­si­na sovit­te­li­joi­na, auttaen rii­ta­pu­ka­rei­ta aset­tu­maan toistensa kenkiin. Jotta mitään ei jäisi ham­paan­ko­loon, ongelmat käsi­tel­lään perus­teel­li­ses­ti. Eripura ei saa aiheuttaa kär­si­mys­tä.

Gamot näkevät kär­si­myk­sen surkeana olotilana, joka vaatii välit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä. Kun yksilöä kohtaa epäonni tai suru, häntä ei jätetä yksin. Surijaa tullaan piris­tä­mään, ja hänet autetaan takaisin yhdes­sä­olon piiriin. Ilo ja hymyi­le­vät kasvot ovat tärkeitä osoi­tuk­sia hyvin­voi­vis­ta ihmis­suh­teis­ta. Jatkuva vitsailu ja leikkisä sanailu ovat keskeisiä sosi­aa­li­sen elämän osia, joita on perin­tei­ses­ti pysäh­dyt­ty har­joit­ta­maan jokaisen ohi­kul­ki­jan kanssa.

Gamojen parissa tut­ki­mus­ta tehnyt ant­ro­po­lo­gi Dena Freeman halusi usein viettää aikaa yksin, aja­tel­lak­seen rauhassa. Gamojen kielessä “ajatella” on kuitenkin sama sana kuin “huolehtia”, ja huo­leh­ti­maan vetäytyvä tutkija haet­tiin­kin hyvin­voin­nin nimissä aina takaisin muiden seuraan. Vaikka onnel­li­suu­del­le ei ole sanaa, gamot näkevät sen ihmisen perus­ti­la­na, jota yllä­pi­de­tään har­mo­ni­sel­la ja iloa herät­tä­väl­lä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la.

  1. Dena Freeman. Techniques of happiness: Moving toward and away from the good life in a rural Ethiopian community.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

Lue myös nämä:

Voiko pandemiasta seurata mitään hyvää? Tähän mennessä on merkillepantavaa, että kaiken perustellun huolen lisäksi koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tuonut myös toivoa. Kuten monet kriisit, myös COVID-19 on tuonut esiin ihmisten halun auttaa toisiaan ja voimakkaan solidaarisuuden tunteen.

Vuonna 2014 pieni joukko virolaisia päättää perustaa maaseudulle ekoutopistisen yhteisön. Docpointin ohjelmistoon kuuluva The Circle kertoo tämän yhteisön tarinan. Dokumentin keskiössä ovat yhteisön ihmissuhteet ja niiden aikaansaamat konfliktit.