Intensiivinen vappurituaali

Kansainvälistä työ­läis­ten päivää juhlitaan 1. tou­ko­kuu­ta. Pieni, lähes arktinen kansa nimeltä suo­ma­lai­set kutsuu juhlaa vapuksi ja pitää sitä opis­kel­joi­den juhlana.

Vappuun liittyy ritu­aa­lis­ta käytöstä. Tiettyjä lauluja lauletaan, simaa ja munkkeja nautitaan, sere­mo­nial­li­set hatut kaivetaan esiin ja pää­kau­pun­gin kes­kus­to­ril­la mer­kit­tä­vä patsas koris­tel­laan symbolisesti.

Juhlan keskeinen symboli on valkoinen yli­op­pi­las­lak­ki. Katukuvassa näkyy sekä uusia kirk­kaan­val­koi­sia että jo monia vappuja nähneitä har­maan­tu­nei­ta lakkeja. Seremoniallinen vap­pu­hat­tu yhdistää suku­pol­via. Hatun tiheä esiin­ty­mi­nen paljastaa jotain yhteis­kun­nan arvoista. Suuri kansaa yhte­näis­tä­vä myytti liittyy kou­lu­tuk­seen, ja hyvin­voin­ti­val­tio­ta raken­net­tiin maassa käytyjen sotien jälkeen eri­tyi­ses­ti sen avulla. Oppiminen ja koulutus olivat keskeisiä jo ensim­mäi­ses­sä suo­men­kie­li­ses­sä romaa­nis­sa, jossa orvot kan­san­mie­het halusivat lopulta sivis­tys­tä vaikka ensin kapi­noi­vat sitä vastaan.

Vapun taustalla on ylevä henki. Se on myös julkisen kän­nää­mi­sen juhla, joka työl­lis­tää poliisia ja puh­taa­na­pi­to­lai­tos­ta. Villi juhlinta jatkuu vähintään kaksi päivää, ja tun­nol­li­sim­pien juhlaan kuuluu aamiainen, brunssi tai piknik keväi­ses­sä rän­tä­sa­tees­sa. Erityisesti tek­nil­li­sen kor­kea­kou­lun oppi­lai­den perin­tees­sä kor­kea­kou­lu­tus yhdistyy ainut­laa­tui­sel­la tavalla ryyp­pää­mi­seen, käytännön piloihin ja rivouksiin.

Ylevä ja ala­tyy­li­nen yhdis­ty­vät monissa ritu­aa­leis­sa ympäri maailmaa. Erään teorian mukaan vai­kut­ta­vim­pia ritu­aa­le­ja ovat ne, joissa tärkeät ideo­lo­gi­set mer­ki­tyk­set yhdis­te­tään haluja ja tunteita herät­tä­viin ele­ment­tei­hin. Tällainen inten­sii­vi­nen ritu­aa­li­ko­ke­mus voi jopa muuttaa kokijaa ja sosi­aa­lis­ta maailmaa.

  1. Victor Turner: Forest of Symbols

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Luomakunnan vartijat ‑elokuva keskustelee ihmisyyttä ja ympäristöä koskettavista muutoksista itäisessä Afrikassa. Tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden ollessa huolissaan suurten nisäkkäiden sukupuutosta ja fossiilien suojelemisesta, paikalliset daasanach-paimentolaiset huolehtivat toimeentulostaan, sosiaalisista suhteistaan sekä maasta ja vedestä. Kohtaamisissa erilaiset luontosuhteet ravistelevat käsityksiä luonnosta mutta luovat myös vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Shamanismia on kutsuttu ihmiskunnan vanhimmaksi henkiseksi perinteeksi. Sen harjoittajien määrä Suomessa näyttää olevan kasvussa, ja shamanismi on aiempaa näkyvämpää. Shamanismin tutkija pohtii kysymyksiä tietämisen tavoista ja tutkimuksen taustalla vaikuttavasta maailmankuvasta.

Vappu on työläisten ja opiskelijoiden karnevalistinen kevätjuhla, jolla vanhaa talvea työnnetään syrjään. Kesän voitto talvesta symboloi myös ammatillista jatkumoa, jossa nuoret osaajat pyrkivät pyyhältämään vanhojen ohi. Kevätkarnevaalien rituaaliperinteet ulottuvat jopa keskiaikaan asti.