Passio filippiiniläiseen tapaan

Filippiineillä pit­kä­per­jan­tain kär­si­mys­näy­tel­män päät­teek­si halukkaat kristityt ris­tiin­nau­li­taan. Kyse on Kristuksen kär­si­myk­sen ja kuoleman imi­taa­tios­ta, johon liittyvät myös ristin kan­ta­mi­nen ja itsen ruoskinta. Osallistujat osoit­ta­vat näin kii­tol­li­suut­taan tai pyytävät syntien anteek­sian­ta­mis­ta.

Vuosittain useat kymmenet omis­tau­tu­neet ris­tiin­nau­li­taan. Monet käyvät rituaalin läpi vuo­sit­tain, toiset jo lähes 30 vuoden ajan. Eräs pit­kä­ai­kai­nen osal­lis­tu­ja on osoit­ta­nut kii­tol­li­suut­ta Jumalalle vuodesta 1990 lähtien, jolloin hänen vaimonsa ja lapsensa sel­viy­tyi­vät vaikeasta syn­ny­tyk­ses­tä.

Myös useat naiset, varsinkin paran­ta­jat, käyvät läpi ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen. Tapahtuma on äärim­mäi­nen Kristuksen kohtalon imitointi, jossa pyritään tuomaan hänen kuo­le­man­sa hetki läs­nä­ole­vak­si. Myös yleisön läs­nä­olol­la ja emo­tio­naa­li­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on tärkeä osuus.

Katolinen kirkko vastustaa perin­net­tä, joka on vastoin oppia kehosta temp­pe­li­nä. Terveysministeriö muis­tut­taa har­joit­ta­jia jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­kot­tees­ta ja naulojen ste­ri­loin­nis­ta. Lääkintäjoukot ovat paikalla hoi­ta­mas­sa osal­lis­tu­jia koitoksen jälkeen.

Historiallisesti Filippiineillä ritu­aa­li­nen imitointi on voi­maan­tu­mi­sen keino niille, joilla ei ole valtaa. Sekä 1500-luvulla saa­pu­nei­den espan­ja­lais­ten val­loit­ta­jien että myöhemmin tulleiden yhdys­val­ta­lais­ten tuomia kult­tuu­ri­piir­tei­tä ja tapoja imi­toi­daan eri yhteyk­sis­sä. Espanjalaiset toivat mukanaan ruos­ki­mi­sen hartauden muotona, ja sen har­joit­ta­mi­nen vakiintui pian osaksi pää­siäis­viik­koa. 1961 toteu­tet­tiin ensim­mäi­nen ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen, jossa pyr­ki­myk­se­nä oli päästä lähemmäs Kristusta.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Vappu on työläisten ja opiskelijoiden karnevalistinen kevätjuhla, jolla vanhaa talvea työnnetään syrjään. Kesän voitto talvesta symboloi myös ammatillista jatkumoa, jossa nuoret osaajat pyrkivät pyyhältämään vanhojen ohi. Kevätkarnevaalien rituaaliperinteet ulottuvat jopa keskiaikaan asti.

Täydentäviä hoitomuotoja koskeva julkinen keskustelu on kamppailua tiedosta ja vallasta. Kenellä on oikeus hoitaa ihmisiä? Millaisten kriteerien pohjalta esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus tai muu perinnehoito voidaan hyväksyä osaksi terveydenhuoltoa? Mitä vaikutusta on sillä, millaisin käsittein aiheesta keskustellaan?

Unisieppari on Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen suojeluesine, joka varjelee lapsia unien tuomilta sairauksilta ja pahoilta hengiltä. Pyöreään kehikkoon punottu verkko, josta roikkuu sulkia ja helmiä, on nykyään tuttu niin koruista, vaatteista kuin sisustuselementeistä.