Poliisi ja yhteinen hyvä

Tiistaisessa Pohjantähden alla ‑jaksossa Arman Alizad tutustui Suomen poliisin arkeen. Meillä poliisiin suh­tau­du­taan suopeasti. Muutaman vuoden takai­ses­ta Aarnio-skan­daa­lis­ta huo­li­mat­ta lain­val­vo­jat nähdään pää­asias­sa rehteinä ja luo­tet­ta­vi­na. Virkavalta pyrkii olemaan neutraali toimija, joka korostaa ottavansa kaikkien tur­val­li­suu­den huomioon. Mihin asti hyvät aikeet riittävät? 

Poliisilaitos ins­ti­tuu­tio­na hei­jas­te­lee väis­tä­mät­tä val­lit­se­vaa yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tä ja ylläpitää status quoa. Poliisin tehtävä on tukea val­taa­pi­tä­vän väes­tön­osan mää­rit­te­le­mää yhteistä, julkista hyvää. Tämä voi kuitenkin näyt­täy­tyä ris­ti­rii­tai­se­na. Eriarvoistuminen ja poliit­tis­ten etu­ryh­mien int­res­sien erkaan­tu­mi­nen tekevät yhteisen hyvän käsitteen mää­rit­te­lys­tä ja yllä­pi­dos­ta yhä hankalampaa.

Dokumentissa painottui poliisin neutraali asen­noi­tu­mi­nen konflik­tien osa­puo­liin. Poliisi korostaa koh­te­le­van­sa kaikkia tas­a­puo­li­ses­ti. Poliisin toimintaa ja yhteis­kun­nal­lis­ta valtaa käsit­te­le­vis­sä ant­ro­po­lo­gi­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa on kuitenkin pai­not­tu­nut poliisin ja vir­ka­mies­ten tapa luo­ki­tel­la ihmiset sosi­aa­li­siin kate­go­rioi­hin poten­ti­aa­lis­ten ris­ki­te­ki­jöi­den tai suojelun tarpeen mukaan. 

Poliisin suhde eri väes­tö­ryh­miin ei tut­ki­mus­ten mukaan vält­tä­mät­tä ole neutraali tai yhden­mu­kai­nen. Eri ryhmät saattavat saada osakseen hyvinkin erilaista kohtelua. Tästä tutuimpia esi­merk­ke­jä on valkoisen ja mustan väes­tön­osan eriar­voi­nen kohtelu USA:n oikeus­lai­tok­sen silmissä. Suomessa eriar­vois­ta­via koke­muk­sia löytyy esi­mer­kik­si roma­ni­väes­tön parista. 

Asetelma kuulostaa kär­jis­te­tyl­tä, mutta se on useiden tut­ki­mus­ten mukaan paikkansa pitävä. Vaikka poliisi yleisesti miel­le­tään rehdiksi ja luo­tet­ta­vak­si, tietyillä väes­tö­ryh­mil­lä voi perus­tel­lus­ti olla erilaisia mie­li­ku­via poliisin toi­min­nas­ta. Hyvä esimerkki epätasa-arvois­ta­vi­na näh­tä­vis­tä, poliisin neut­raa­liu­den kanssa ris­ti­rii­tai­sis­ta toi­min­ta­me­ne­tel­mis­tä on niin kutsuttu ‘racial profiling’ eli ihmisten luo­kit­te­lu poten­ti­aa­li­sik­si rikol­li­sik­si etni­syy­den perusteella. 

Sosioekonominen luokka mää­rit­te­lee kan­sa­lai­sen ja poliisin välistä suhdetta. Varakkaiden asui­na­lu­eel­la poliisi on läsnä suo­je­le­mas­sa ihmisten omai­suut­ta ja tur­va­tak­seen heidän selus­tan­sa. Köyhillä ja epä­va­kail­la alueilla pidetään vahtia ja etsitään rikol­li­sia. Ensimmäisessä tapauk­ses­sa poliisi on helppoa nähdä hen­ki­var­ti­ja­na, suo­je­li­ja­na ja val­tio­ko­neis­ton tar­joa­ma­na kilpenä vaaroja vastaan. Jälkimmäisessä tapauk­ses­sa poliisi voi pahim­mil­laan näyt­täy­tyä sorron väli­kap­pa­lee­na ja yli­voi­mais­ta valtaa käyt­tä­vä­nä vaarana, jota on viisainta vältellä. 

Stereotypiat, ennakko-oletukset ja yhteis­kun­nas­sa vallalla olevat dis­kurs­sit hei­jas­tu­vat voi­mak­kaas­ti myös poliisien työhön, usein tie­dos­ta­mat­to­mal­la tasolla. Virkavallan toiminnan taustalla vai­kut­ta­via tekijöitä on äärim­mäi­sen tärkeää tutkia kriit­ti­ses­ti. Kansalaisten luottamus val­ta­ko­neis­ton kykyyn ylläpitää lakia ja jär­jes­tys­tä oikeu­den­mu­kai­sel­la tavalla on erittäin tärkeä elementti yhteis­kun­ta­rau­han takaa­mi­ses­sa. Jotta luottamus ei perus­tui­si sokeaan ja helposti hajoavaan uskoon, on oleel­lis­ta ymmärtää kansan eri kerrosten moni­nai­sia koke­muk­sia ja näkökulmia.


AntroBlogi seuraa Arman Pohjantähden alla ‑doku­ment­ti­sar­jaa ja kir­joit­taa vii­kot­tain ant­ro­po­lo­gi­sia kom­men­taa­re­ja jaksoissa käsi­tel­tyi­hin aiheisiin.

Lue lisää:

  • Anthropology of Policy: Perspectives on Governance and Power 
  • Policy Worlds: Anthropology and the Analysis of Contemporary Power
  • James C. Scott: Seeing like a state how certain schemes to improve the human condition have failed
  • Bridget Anderson: Us and Them – The Dangerous Politics of Immigration Controls
  • The SAGE Handbook of Global Policing
  • Policing and con­tem­po­ra­ry Governance: The anth­ro­po­lo­gy of police in practice

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.