Kuvatut kulttuurit — Johdatus visuaaliseen antropologiaan

Millaisin mene­tel­min kult­tuu­rin kuval­li­suut­ta voidaan tutkia? Kuinka visu­aa­li­set sisällöt kyt­key­ty­vät ihmisen, kult­tuu­rin ja yhteis­kun­nan parempaan ymmär­tä­mi­seen?

Visuaalinen ant­ro­po­lo­gia tutkii kuvia ja visu­aa­li­suut­ta kult­tuu­ri­si­na ilmiöinä sekä maailman tar­kas­te­le­mi­sen muotoina. Kuvatut kult­tuu­rit käsit­te­lee tut­ki­mus­his­to­ri­aa, visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­me­to­de­ja ja kuva-aineis­to­jen ana­lyy­si­me­ne­tel­miä. Tekstit avaavat näkymiä alan kes­kei­siin tut­ki­mus­käy­tän­töi­hin ja kehi­tys­suun­tiin. Huomiota saavat elokuvien ja valo­ku­vien ohella kuvaajien ja kuvat­ta­vien suhteet, digi­taa­li­suus, kuva-aktivismi, kent­tä­tut­ki­muk­sen mene­tel­mät sekä kuva-aineis­to­jen arkis­toin­ti ja hallinta.

Kuvatut kult­tuu­rit avaa tuoreita näkö­kul­mia visu­aa­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan. Se on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­luo­pe­tuk­sen oppi­kir­jak­si ja luke­mis­tok­si eri tie­tee­na­loil­le. Kirjoittajat tulevat visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian kan­sal­li­ses­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä etu­ri­vis­tä.

Kirjan voi tilata SKS:n kir­ja­kau­pas­ta

Kirjailija: Jari Kupiainen; Liisa Häkkinen
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 250
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2017

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lasten- ja nuortenkirjoissa lapsilla on usein itsenäinen rooli ja mahdollisuus seikkailuihin. Kun vanhoissa klassikkokirjoissa seikkailuihin päätyi usein orpolapsi, nykyisin lasten itsenäisen toiminnan mahdollistavat fyysisesti tai henkisesti poissaolevat tutkijavanhemmat. Toisaalta tutkijavanhempien työmatkat mahdollistavat seikkailut eksoottisissa kohteissa. Onko tutkija kuitenkin aina huono vanhempi?