Kuvatut kulttuurit — Johdatus visuaaliseen antropologiaan

Millaisin mene­tel­min kult­tuu­rin kuval­li­suut­ta voidaan tutkia? Kuinka visu­aa­li­set sisällöt kyt­key­ty­vät ihmisen, kult­tuu­rin ja yhteis­kun­nan parempaan ymmär­tä­mi­seen?

Visuaalinen ant­ro­po­lo­gia tutkii kuvia ja visu­aa­li­suut­ta kult­tuu­ri­si­na ilmiöinä sekä maailman tar­kas­te­le­mi­sen muotoina. Kuvatut kult­tuu­rit käsit­te­lee tut­ki­mus­his­to­ri­aa, visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­me­to­de­ja ja kuva-aineis­to­jen ana­lyy­si­me­ne­tel­miä. Tekstit avaavat näkymiä alan kes­kei­siin tut­ki­mus­käy­tän­töi­hin ja kehi­tys­suun­tiin. Huomiota saavat elokuvien ja valo­ku­vien ohella kuvaajien ja kuvat­ta­vien suhteet, digi­taa­li­suus, kuva-aktivismi, kent­tä­tut­ki­muk­sen mene­tel­mät sekä kuva-aineis­to­jen arkis­toin­ti ja hallinta.

Kuvatut kult­tuu­rit avaa tuoreita näkö­kul­mia visu­aa­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan. Se on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­luo­pe­tuk­sen oppi­kir­jak­si ja luke­mis­tok­si eri tie­tee­na­loil­le. Kirjoittajat tulevat visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian kan­sal­li­ses­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä etu­ri­vis­tä.

Kirjan voi tilata SKS:n kir­ja­kau­pas­ta

Kirjailija: Jari Kupiainen; Liisa Häkkinen
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 250
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2017

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Positiivista asennetta korostaessa elämän varjopuolet jäävät vähemmälle huomiolle. Filosofi Sami Pihlströmin mukaan tämä on virhe. Kypsän ihmisen tulisi kyetä myös negatiiviseen ajatteluun, sillä maailman puutteiden myöntäminen on edellytys moraaliselle kypsyydelle. Onko negatiivisella ajattelulla jotain annettavaa myös antropologialle?

Siirtomaa-ajoista lähtien kauneutta on pidetty Latinalaisessa Amerikassa naisen tärkeimpänä pääomana avioliitto- ja työmarkkinoilla. Melba Escobarin kirja Kauneussalonki paljastaa, kuinka rodullistetut kauneusihanteet ovat edelleen sidoksissa sosiaaliseen luokkaan. Teos pohtii, onko kauneus sittenkin kirous.