Pullon henki

Tällä viikolla Pohjantähden alla -doku­ment­ti­sar­ja otti suu­ren­nus­la­sin alle alkoholin. Miksi Suomessa ihan­noi­daan humalaa mutta demo­ni­soi­daan alkoholia? Kysymys on myös ant­ro­po­lo­gi­ses­ti kiin­nos­ta­va. Siinä kiteytyy suh­tau­tu­mi­sem­me alko­ho­liin tur­miol­li­se­na aineena, jolta kansaa täytyy suojella. Alkoholismin varjon allakin humala on kuitenkin osa suo­ma­lais­ta sosi­aa­lis­ta kult­tuu­ria, ja huma­la­ha­kui­nen juo­ma­tyy­li osa sekä kan­sal­lis­ta ste­reo­ty­pi­aa että kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

Ruoka- ja vii­ni­toi­mit­ta­ja Arto Koskelon mukaan Suomessa “aja­tel­laan perin­tei­ses­ti, että alko­ho­li­pul­los­sa asuu sellainen henki — lampun henki, joka on vahvempi kuin miehen tahto.” Huomio on kiin­nos­ta­va. Erilaisiin päih­dyt­tä­viin aineisiin on monissa maa­il­man­kol­kis­sa liitetty ajatuksia päihteen hengestä, joka ottaa käyttäjän valtaansa — hyvässä tai pahassa. Esimerkiksi Etelä-Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen käyt­tä­mäs­tä voi­mak­kaan psy­ke­dee­li­ses­tä ayahuasca-kas­vi­juo­mas­ta on puhuttu nime­no­maan kasvin henkenä.

Alkoholia 20 vuoden ajan eri puolilla maailmaa tutkinut ant­ro­po­lo­gi Anne Fox on kir­joit­ta­nut useissa kult­tuu­reis­sa val­lit­se­vas­ta aja­tuk­ses­ta, jonka mukaan alkoholi voi muuttaa yksilön persoonaa ja käytöstä tietyllä ennalta mää­rä­tyl­lä tavalla. Hänen mukaansa näitä spesifejä käytöksen muutoksia ei aiheuta itse alkoholi vaan siihen liitetyt kult­tuu­ri­set odotukset, jotka ohjai­le­vat sekä päih­ty­mis­tä että käyt­täy­ty­mis­tä päihteen vai­ku­tuk­sen alaisena. Esimerkiksi Italiassa alkoholin aja­tel­laan ren­tout­ta­van ja tekevän juojista lempeitä.

Suomalaisen pullon hengen ikävimmät kasvot kuu­lu­ne­vat vii­na­pi­rul­le, joka tekee osasta väestöä humalassa arvaa­mat­to­mia ja väki­val­tai­sia. Turmiolan Tommi ei silti ole ainoas­taan mei­kä­läi­nen ilmiö. Fox on tutkinut austra­lia­lai­sen alko­ho­li­kult­tuu­rin aggres­sii­vis­ta puolta. Hänen mukaansa alkoholin näkeminen väki­val­lan aiheut­ta­ja­na on har­haan­joh­ta­va tulkinta, joka estää ymmär­tä­mäs­tä väki­val­tai­suu­den taustalla vai­kut­ta­via syitä. Myyttiä alkoholin tur­me­le­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta vahvistaa Foxin mukaan enti­ses­tään se, että alkoholin käyttö on yleistä käyt­täy­ty­mis­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den kes­kuu­des­sa. Alkoholi ei ole ongelman aiheut­ta­ja, mutta saattaa osaltaan kärjistää sitä. Kaikkiin viinapiru ei iske, ja opitut kult­tuu­ri­set asenteet ovat jatkuvan muutoksen alla - kuten suo­ma­lais­ten nuorten alkoholin käytön vähe­ne­mi­nen osoittaa.

Humalahakuinen juominen on vii­na­pi­rus­ta ja suvuissa pesivästä alko­ho­lis­mis­ta huo­li­mat­ta Suomessa edelleen “hyvä läppä”. Tarinat hurjista ryyp­py­reis­suis­ta ovat humalaa ihan­noi­van kansan lem­pi­nar­ra­tii­ve­ja. Vaikka hyvän kän­ni­ta­ri­nan pää­hen­ki­lö on kenties anti­san­ka­ri, huma­lai­sen toilailun nimissä suvaitaan melkoinen kirjo muuten yhteis­kun­ta­kel­vo­ton­ta käytöstä. Alkoholia pelätään, koska sen uskotaan tekevän kun­nol­li­ses­ta ihmisestä väki­val­tai­sen juop­po­hul­lun. Samalla humalassa on jotakin tasa-arvois­ta­vaa. Ryyppyretken päät­teek­si duunari ja pomo halai­le­vat kuin parhaat ystä­vyk­set. Ehkä tässä on yksi syy humalan ihan­noin­nil­le?


AntroBlogi seuraa Arman Pohjantähden alla –doku­ment­ti­sar­jaa ja kir­joit­taa vii­kot­tain ant­ro­po­lo­gi­sia kom­men­taa­re­ja jaksoissa käsi­tel­tyi­hin aiheisiin.

Lue lisää

ABC News: Alcohol-fuelled’ violence not caused by alcohol but by ‘macho’ culture, anth­ro­po­lo­gist Dr Anne Fox says

Anne Fox: Understanding behaviour in the Australian and New Zealand night-time economies An anth­ro­po­lo­gical study

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Erilaiset päihteet ovat kuuluneet ihmiskunnan elämään vuosituhansia. Nykyaikana länsimaissa yleisimmin käytetty päihde on alkoholi, mutta alkoholin lisäksi päihtymistarkoituksessa on käytetty historian saatossa myös lukuisia muita aineita. Pohjoisten pyyntikulttuurien piirissä käytettiin kärpässieniä osana shamanistisia rituaaleja. Myös kannabista, oopiumia ja monia muita luonnosta löytyviä päihdyttäviä aineita on käytetty vuosituhansia eri puolilla maailmaa. Alkoholia on valmistettu vähintään niin pitkään kuin ihmiset ovat viljelleet maata, ja moderni aika on tuonut mukanaan synteettisesti valmistetut huumausaineet.

Metsästys oli aiheena tämän viikon Pohjantähden alla -jaksossa. Hirvimetsällä ja fasaanijahdissa Arman Alizad kohtasi suomalaisia, joille metsästys ja eränkäynti merkitsevät kokonaisvaltaisen tervettä ja tasapainoista luontosuhdetta ja yhteyttä luontoon. Metsästykseen liittyy monia kiinnostavia ja ristiriitaisia mielikuvia.

Suomalaisen yksilökeskeisen kulttuurin analyyseissa yhteisöllisyyden puutteesta ja yksinäisyydestä puhutaan yhteiskunnallisina epäkohtina. Lestadiolaisuudessa painottuvat sosiaalisuus ja solidaarisuus, yhteisöllisyys ja voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Armanin kohtaamat ihmiset lapsista vanhuksiin korostivat yhteisön merkitystä uskossaan.

Intiassa joogit polttavat pilveä. Joogan harjoittaminen liittyy yleensä sadhujen eli pyhien askeettien elämäntapaan. Sadhut tunnistaa koristeellisista kasvomaalauksista, pitkästä parrasta ja rastoittuneista hiuksista. Usein heidän ympärillään leijuu kannabiksen makea tuoksu.