Videotähtien maailmassa

Tubecon on suo­ma­lais­ten YouTube-teki­jöi­den yhteinen vuotuinen jät­ti­ta­pah­tu­ma. Hartwall Areena täyttyy sen ajaksi nuorista tubet­ta­jis­ta ja heidän faneis­taan, musii­kis­ta ja väri­va­lois­ta, median edus­ta­jis­ta — ja ant­ro­po­lo­gias­ta! Oma video­tii­mim­me osal­lis­tui elokuussa Tubecon 2017 ‑tapah­tu­maan uuteen kult­tuu­riin tutus­tu­mi­sen ja kahden ohjel­ma­nu­me­ron muodossa. Emme tienneet mitä Tubeconilta odottaa, ja päädyimme viet­tä­mään erittäin hauskan päivän yllät­tä­väs­sä ympäristössä.

Mitä Tubeconissa tapahtui ja miten ant­ro­po­lo­gis­ta tietoutta levi­tet­tiin tapah­tu­man nuoren yleisön kes­kuu­teen? Tässä pieni tun­nel­moin­ti­ra­port­ti, jonka kuvien ja videoiden avulla voi kurkistaa Tubeconin maailmaan.

Kulttuurishokki-LIVE!

YouTube-kanavamme pää­asial­lis­ta sisältöä — ainakin tähän saakka — ovat ensim­mäi­sen var­si­nai­sen jut­tusar­jam­me, Kulttuurishokki-sarjan video­ver­sioin­nit. Sunnuntaisin ilmes­ty­vät Kulttuurishokit ovat lyhyitä tie­tois­ku­ja, joiden tarkoitus on avartaa käsi­tyk­siä siitä, miten monella tavalla saman asian voi tehdä ja ymmärtää. Muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon kur­kis­ta­vat, omia tapojamme uuteen valoon asettavat tekstit saavat audio­vi­su­aa­li­sen elämän videoshokkeina.

AntroBlogin ensim­mäi­nen esiin­ty­mis­vuo­ro Tubeconissa oli kaikkien aikojen ensim­mäi­nen Kulttuurishokki-LIVE. Videojuontajamme Aleksi ja Sanna kult­tuu­ris­ho­kee­ra­si­vat yleisöä ker­to­mal­la, että poké­mo­ne­ja on ollut olemassa tavallaan myös oikeasti. Kauneus on tube­maa­il­man kes­to­suo­sik­kiai­hei­ta — ant­ro­po­lo­gia tietää kertoa, että kauneutta voi tavoi­tel­la myös esi­mer­kik­si nyp­pi­mäl­lä kam­mot­ta­vat sil­mä­rip­sen­sä pois.

YouTuben kielletyt aiheet ja tabut

Tubeconin yleisö on varsin nuorta — niin nuorta, että osalla kävijöitä on oltava aikuinen mukana. Tapahtuman jär­jes­tä­jät ovat ystä­väl­li­ses­ti tehneet parhaansa kaikkien jär­jes­te­lyn osa­puol­ten muka­vuu­den lisää­mi­sek­si: oman aikuisen voi kätevästi jättää Aikuisparkkiin, joka toimii sat­tu­mal­ta samalla baarina.

Toinen ant­ro­po­lo­gi­nen ohjel­ma­nu­me­ro oli osal­lis­tu­mi­nen aikuis­par­kis­sa jär­jes­tet­tyyn panee­li­kes­kus­te­luun, jossa poh­dit­tiin millaisia tabuja ja kiel­let­ty­jä aiheita YouTuben maa­il­mas­ta saattaa löytyä.

Kotimaisten aikuis­tu­bet­ta­jien ver­rat­tain pieneen joukkoon kuuluvan Ville Mäkipellon ohjaa­mas­sa kes­kus­te­lus­sa oli Sannan ja Aleksin seurana kes­kus­te­le­mas­sa Tubeconin tuottaja Mikko Silvennoinen ja tubettava nuo­ri­so­pap­pi Pastorific. Kiinnostavasti pol­vei­le­va kes­kus­te­lu keräsi aikuis­park­kiin runsaasti kiin­nos­tu­nut­ta yleisöä ja ylei­sö­ky­sy­myk­siä. Livetallenteen kes­kus­te­lus­ta voi katsoa ohessa.

Pokémonit isolla screenillä

Hartwall Areenan var­si­nai­nen areena kuhisi kak­si­päi­väi­sen tapah­tu­man ajan musiikkia, nuoria ja vähän van­hem­pia­kin tube­täh­tiä, paljon erilaista juon­net­tua ohjelmaa, ihmis­koh­taa­mi­sia ja haus­kan­pi­toa. Areenan val­ta­val­la scree­nil­lä näy­tet­tiin runsaan liveoh­jel­man välissä tietenkin YouTube-videoita. Niiden joukossa erittäin tyy­lik­kään ensi-ilta­näy­tök­sen­sä sai myös AntroBlogin Pokémonien kult­tuu­ri­his­to­ri­aa esit­te­le­vä Kulttuurishokki-video.

Pakko myöntää, että oman tuo­tok­sem­me näkeminen valtavan yleisön edessä mah­ta­val­la kuvan- ja äänen­tois­tol­la oli erittäin pal­kit­se­vaa ja säväyt­tä­vää. Antropologinen tie­de­vies­tin­tä menee kiin­nos­ta­viin paik­koi­hin! Gotta Catch ‘Em All!

AntroBlogin video­tii­mil­le päivä oli säväyt­tä­vä kokemus, ja tuntui jälleen kerran astu­mi­sel­ta aivan uuden­lai­seen maailmaan. Kun Suomen YouTube-kansa jalkautuu yhteen, koko skenestä saa varsin erilaisen kuvan kuin pelkkiä videoita tii­rai­le­mal­la. Nuorison kult­tuu­reis­ta aidosti kiin­nos­tu­neel­le ihmiselle Tubecon on ehdot­to­mas­ti vie­rai­le­mi­sen arvoinen tapahtuma.

Kanavamme juontajat Sanna ja Aleksi pääsivät tapah­tu­man aikana osaksi aika­mois­ta pyö­ri­tyk­seen. Millaisia mietteitä heille jäi teh­tä­väs­tä viedä ant­ro­po­lo­gi­aa hyvin eri­lai­seen, suo­sit­tuun ja taval­lis­ta ylei­söäm­me nuo­rem­mil­le suun­nat­tuun tapahtumaan?

Sanna

Olihan se erittäin inten­sii­vi­nen kokemus! Monet tubet­ta­jat ovat nuorille tärkeitä roo­li­mal­le­ja ja idoleita, jotka eivät olisi pystyneet fani­lau­moil­taan liik­ku­maan yleisölle tar­koi­te­tuis­sa tiloissa lai­sin­kaan. Aikuisparkin tabu­kes­kus­te­lu koros­ti­kin sitä, miten suuri rooli YouTubella voi näiden ihmisten tekemien videoiden myötä olla kult­tuu­ris­ten tabujen rik­ko­mi­ses­sa — oli kyse sitten mie­len­ter­vey­den kysy­myk­sis­tä, kuo­le­mas­ta tai muista vaikeista asioista. Jopa niinkin arki­päi­väis­ten asioiden kuin meik­ki­vi­deoi­den seu­raa­mi­nen voi auttaa kur­kis­ta­maan eri­lais­ten kau­neusi­han­tei­den maailmaan, eivätkä videoiden tekijät rajoitu pel­käs­tään naisiin. Oli hienoa tavata muita tubet­ta­jia sekä ihmisiä, jotka tulivat kehumaan Kulttuurishokki-videoi­tam­me ja niiden tapaa käsitellä vieraita ja ehkä vai­kei­ta­kin asioita!”

Aleksi

Ihan mieletön tapahtuma! Oli posi­tii­vis­ta huomata, miten laaja skaala aiheita, teemoja ja eri taus­tai­sia tubet­ta­jia oli läsnä, ja mistä kaikesta koko kuvio yli­pää­tään koostuu. Enpä tuossa muutama vuosi sitten vas­ta­val­mis­tu­nee­na ant­ro­po­lo­gi­na osannut kuvitella, että pääsisin vielä Tubeconiin antamaan nim­ma­rei­ta kym­me­nen­vuo­tiail­le — tai että oma video näy­tet­täi­siin pääsc­ree­nil­lä. Ensi vuonna uudestaan!”

Tubekasvot pal­lo­me­res­sä. Kuva: Ninnu Koskenalho

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten keravalainen nuoruus 1970- ja 1980-luvuilla liittyy 50-luvun rock ‘n’ rolliin ja Yhdysvaltojen etelävaltioiden lippuun? Lippuun yhdistyy paljon ristiriitaisia merkityksiä, joita joudutaan pohtimaan, kun lipun historiaa ja erilaisia käyttöyhteyksiä esitellään suomalaisen museon kontekstissa 2020-luvulla.

Suomiräpin yksi kantavista teemoista, paikallisuus, kuuluu räppäreiden sanoituksissa ja vilahtelee musiikkivideoilla. 1980-luvulla Suomeen rantautunut räp on noussut pienistä piireistä soittolistojen suosikkigenreksi. Miten keskiluokkaisen Espoon mielikuvat valjastetaan käyttöön usein vastarinnasta energiaa saavassa musiikissa? Miten esityksissä rakennetaan kotiseutua ja keiden ääni siinä kuuluu?

Hiphop-kulttuuri luotiin lähes 50 vuotta sitten New Yorkin ghetoissa, josta se yllättäen levisi kaikkialle maailmaan. Kaupallisesta menestyksestä huolimatta hiphopin ytimessä on säilynyt kyky yhdistää erilaisia ihmisiä ja penseys ansaitsemattomia etuoikeuksia kohtaan.