Myrsky kaljatuopissa

Kaupoissa myytävän oluen pro­sent­ti­ra­jas­ta käytyyn kes­kus­te­luun kiin­nit­tyy ant­ro­po­lo­gi­ses­ti tul­kit­tu­na hyvin perus­ta­via kysy­myk­siä hyvästä elämästä, arvosta sekä yksilön ja yhteis­kun­nan suhteesta. Millainen elämä ja millaiset elä­män­ta­vat ovat arvok­kai­ta? Mikä on valtion rooli elä­män­ta­po­jen sää­te­li­jä­nä?

Kärjistetysti: Miksi ihmisiä saadaan piinata puhe­lin­myyn­nil­lä, vaikka samaan aikaan on rikos, jos aikuinen ihminen tislaa pontikkaa tai polttaa paukut? Lakien taustalla oleva etiikka on aina pol­vei­le­va. Ehkä yksi­lön­va­pauk­sia koros­ta­val­le libe­ra­lis­mil­le ruo­ka­kau­pas­sa myytävän oluen pro­sent­ti­ra­ja on tärkeämpi asia kuin vaikkapa moni­mut­kai­set kysy­myk­set sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den toteut­ta­mi­ses­ta.

Toisesta näkö­kul­mas­ta alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tus oli savuverho, joka vei huomiota tär­keäm­mil­tä asioilta. Alkoholi herättää voi­mak­kai­ta tunteita, joten median on helppo tarttua aiheeseen. Silloin tär­keäm­mät asiat saattavat jäädä vähem­mäl­le huomiolle.

Keskiolut on ollut mer­kit­tä­vä sosi­aa­li­nen inno­vaa­tio. Se on mieto vaih­toeh­to päih­dyt­tä­vim­mil­le alko­ho­li­juo­mil­le. Mikäli THL:n laskelmat nelo­so­luen vapaut­ta­mi­sen haitoista pitävät paikkansa, on keskiolut vuo­si­kym­men­ten saatossa pelas­ta­nut useampia henkiä kuin mak­san­siir­rot yhteensä. Pääministeripuolue Keskustan vaa­li­lu­pauk­se­na oli kaupoissa myytävän oluen pro­sent­ti­ra­jan lasku. Kakkosoluen sijasta saimmekin kaup­poi­hin limu­vii­nat.

Olvin pani­mo­tuot­tei­siin tutus­tu­neet tietävät, että pani­mo­teol­li­suu­den ole­mas­sao­lon jul­ki­lausut­tu­na tar­koi­tuk­se­na on ollut tarjota miedompia vaih­toeh­to­ja vii­nan­hi­mon vil­lit­se­mil­le suo­ma­lai­sil­le. Jo Topelius puhui lasia­pos­to­leis­ta — ja hyvältä sanomalta saattaa lasi­pul­lo­jen kilinä kra­pu­las­sa kuu­los­taa­kin.

Hyvää olutta voisi valmistaa nykyistä mie­dom­pa­na­kin. Nelosoluen vapaut­ta­mis­ta oikeu­tet­tiin kulut­ta­jan valin­nan­va­ran paran­ta­mi­sel­la, vaikka kulut­ta­jan valin­nan­va­raa olisi voinut parantaa myös se, jos pro­sent­ti­ra­jaa olisi hieman laskettu. Tällöin mar­ket­tei­hin olisi saatu laaja valikoima kol­me­pro­sent­ti­sia oluita.

Kliininen alko­ho­li­tut­ki­mus on osoit­ta­nut alkoholin tur­miol­li­suu­den. Toisaalta lähes kaikkeen ihmisen toi­min­taan liittyy riskejä ja haittoja. Kulttuurintutkimuksen näkö­kul­mas­ta on mie­len­kiin­tois­ta, että juuri alkoholin kohdalla haitoista puhuminen korostuu. Kenties alkoholi on liian tasa-arvoinen ja liian helposti saa­ta­vil­la oleva mie­li­hy­vän lähde. Siksi sitä on kont­rol­loi­ta­va.

Alkoholilla on myös paikkansa. Alkoholi ja muut päihteet voivat toimia yhteis­kun­nan jär­jes­tys­tä yllä­pi­tä­vä­nä vara­vent­tii­li­nä. Ei olekaan ihme, että vanha työ­väen­lii­ke korosti aikanaan rait­tiu­den mer­ki­tys­tä. Joskus kansan oopiumi on vain oopiumia – tai olutta.

Stalin laski aikoinaan vodkan hintaa luo­des­saan lujaa perustaa sosia­lis­mia tavoi­tel­leel­le neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le val­tio­ka­pi­ta­lis­mil­le. Sipilälle riitti nelo­so­luen saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen. Toisaalta Sipilän muutkin tavoit­teet ovat vaa­ti­mat­to­mam­pia.

Peruskaava on sama. Alkoholi turvaa yhteis­kun­nan vakauden. Kun siis seuraavan kerran kuljet paha­mai­nei­sen räkälän ohi ja vilkaiset teras­sil­la istuvaa iloista joukkoa, et kenties näe vain onnet­to­mia juo­ma­rei­ta, vaan hienoja miehiä ja naisia, jotka omalla tavallaan pitävät pystyssä yhteis­kun­taa. He ansait­se­vat kaiken kun­nioi­tuk­sem­me.

Kirjoittaja

Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri ja antropologi, joka valmistelee väitöskirjaa huono-osaisuudesta ja kolmannen sektorin tarjoamasta ruoka-avusta. Juusoa kiinnostavia tutkimuksellisia teemoja ovat huono-osaisuus ja eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat, hyväntekeväisyys, talouden antropologinen tutkimus, diskurssianalyysi ja ideologiakritiikki.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Saksassa kuohuu. “Tabu on rikkoutunut”. Talousliberalistisen FDP:n ehdokas Thomas Kemmerich voitti 5.2. Thüringenin osavaltion pääministeriäänestyksen äärioikeistolaisen AfD:n ja kansleripuolue CDU:n tuella. Voitto oli AfD:n äänistä kiinni ja yllätys, sillä voittajaksi povattiin istuvaa pääministeriä, vasemmistolaisen die Linken ehdokasta Bodo Ramelow’ta. Yhteistyö äärioikeiston kanssa on tähän asti ollut saksalaisille puolueille tabu, ja maan politiikkaa on ohjannut vuodesta 1945 antifasistinen linja.

’Kiina, lakkaa syömästä kaikkea, mikä liikkuu!' Kuva plakaattia pitelevästä valkoihoisesta aktivistista levisi somessa vain muutama viikko sen jälkeen, kun kansainväliset uutistoimistot alkoivat julkaista artikkeleita uudenlaisesta viruksesta, potentiaalisesta massatappajasta. Plakaatin teksti viittaa teorioihin, joiden mukaan korona-virus olisi siirtynyt ihmisiin lepakoista.