Pad China

Maailman tunnetuin thai-ruokalaji, pad thai, on oikeas­taan kii­na­lai­nen annos nimeltään ”pais­tet­tu­ja nuu­de­lei­ta thai-tyyliin”.

Sen nousu Thaimaan kan­sal­lis­ruo­ak­si on soti­las­dik­taat­to­rin aktii­vi­sen kam­pan­join­nin ansiota 1930- ja -40 -luvuilla, jolloin thai-iden­ti­teet­tiä pyrittiin vah­vis­ta­maan. Ruokalajin juur­rut­ta­mi­sek­si jaettiin reseptejä ja kärryjä sen myymiseen. Muiden kan­sal­li­suuk­sien har­joit­ta­ma katu­ruo­ka­kau­pus­te­lu kiel­let­tiin ”Osta thaita” -kam­pan­jas­sa ja pro­pa­gan­daa tehtiin myös slo­ga­nil­la ”nuudelit ovat lounaasi”.

Pääministeri Plaek Phibunsongkhram eli Phibun oli selvinnyt monista val­lan­kaap­pauk­sis­ta ja 2. maa­il­man­so­das­ta. Hän uskoi maan tule­vai­suu­den olevan vaarassa, sillä se oli ainoa Kaakkois-Aasiassa, jota euroop­pa­lai­set suur­val­lat eivät olleet kolo­ni­soi­neet. Valloittajat oikeut­ti­vat tekonsa ”sivi­li­saa­tion levit­tä­mi­sel­lä”, joka poh­jim­mil­taan auttoi taka­pa­jui­sia natiiveja. Vahva ja yhte­näi­nen kan­sal­lis­kult­tuu­ri toimisi siis puo­lus­tuk­sen aseena: se viestisi sivis­ty­nees­tä kan­sa­kun­nas­ta, jota olisi syytä kun­nioit­taa.

Phibun laati 12 kult­tuu­ris­ta man­daat­tia thai-kult­tuu­rin yhte­näi­syy­den lisää­mi­sek­si. Siamin nimellä tunnettu maa oli etnisesti moni­muo­toi­nen ja pai­kal­li­si­den­ti­tee­tit olivat vahvoja. Paikalliskielet ja -murteet kiel­let­tiin kouluissa ja thai-taus­tai­sil­le työn­te­ki­jöil­le luotiin kiin­tiöi­tä kii­na­lais­ten hal­lit­se­mil­la aloilla. Uudistuksiin kuului myös kehotus käyttää län­si­maa­lai­sia vaatteita perin­teis­ten sijaan. Lisäksi kaikkien tuli jul­ki­sil­la paikoilla käyttää hattua ja lopettaa betel-päh­ki­nöi­den pureskelu.

Useat man­daa­teis­ta ovat hiipuneet his­to­ri­aan, mutta toisten vai­ku­tuk­set ovat olleet pit­kä­kes­toi­sia. Siam nimettiin Thaimaaksi ja pad thai lan­see­rat­tiin kan­sal­lis­ruo­ka­na.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kansainvälinen naistenpäivä on vuosien saatossa saanut monia merkityksiä. Naistenpäivän kaupallistumista on edeltänyt monta vuotta poliittista työtä. Päivä on poliittisen liikehdinnän tulos, joka on vuosien saatossa mahdollistanut feministien sekä naisvaltaisten ja sukupuolittuneiden alojen mielenilmaukset. Tämä artikkeli valottaa naistenpäivän historiaa ja tarkastelee nykypäivän, kulttuurisesti feminiiniksi määritellyn työn tarvetta, solidaarisuutta ja solidaarisuuden puutetta.

Alkuperäiskansa määritellään kulttuurisesti omaleimaiseksi väestöksi, joka on myöhemmin syrjäytetty, ja joka on jäänyt sivuun modernin valtion kehityksestä. Niiden oletetaan usein olevan kulttuurisia reliikkejä, jotka ovat säilyneet kansallisvaltion marginaalissa muinaisajoista lähtien. Alkuperäiskansan käsite on samalla aina poliittisesti latautunut, sillä sitä käytetään esitettäessä erityisiä poliittisia vaatimuksia. Mutta miten “alkuperäisiä” alkuperäiskansat kulttuureineen ovat?

Ruoka ei ole vain kehon toimintoja ylläpitävä tarpeellinen materiaali, vaan sen ympärille rakennetut sosiaaliset muodollisuudet ja niiden tunteminen on tärkeämpää. Käytösetiketin ensisijainen tarkoitus on eliitin itsesuojelu ryhmän ulkopuolisilta. Monimutkaisten sääntöjen tarkoitus on ylläpitää eksklusiivisuutta.

Juustot ovat osa globaalia ruokakulttuuria ja niiden kuluttaminen yhdenmukaistuu eri puolilla maailmaa. Juustoihin liitetään erilaisia mielikuvia alkuperämaan perusteella, ja eri juustot kuuluvat hyvinkin eri tilanteisiin, edustaen niin arkea kuin juhlaakin. Millaisia kulttuurisia piirteitä juustojen mainostuksessa näkyy?