Teemaviikko: Ruoka ja juoma

Ihmisen on syötävä ja juotava elääkseen. Vaikka ravinto on osa joka­päi­väis­tä elämäämme, se ei koskaan ole pel­käs­tään kehon fysio­lo­gis­ta ravit­se­mis­ta. Siihen liittyy kaik­kial­la maa­il­mas­sa joukko sosi­aa­li­sia, sym­bo­li­sia ja ritu­aa­li­sia ulot­tu­vuuk­sia, joiden tut­ki­mi­seen ant­ro­po­lo­gia on omiaan. Teemaviikolla tar­kas­te­lem­me ruoan ja juoman kult­tuu­rei­ta ja sitä, millaisia mer­ki­tyk­siä syömiseen, juomiseen ja eri ruoka-aineisiin liitetään. Pohdimme, miten ruokailun trendit saavat alkunsa ja leviävät; millaisia mer­ki­tyk­siä tietyillä ruoka-aineilla on eri kult­tuu­reis­sa; ja mietimme ruo­kai­lu­ta­po­ja ja -ritu­aa­le­ja.

Nostamme tee­ma­vii­kon aikana päi­vit­täin artik­ke­lei­ta esille sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja etusi­vul­la. Viikon aikana jul­kais­taan kolme uutta artik­ke­lia, kaksi uutta Kulttuurishokkia ja ainakin yksi uutis­kom­ment­ti. Päivittyvä viikon ohjelma löytyy tältä sivulta. Ota napos­tel­ta­vaa tai kuppi kuumaa ja astu kanssamme ant­ro­po­lo­gi­seen illal­lis­pöy­tään!

Ruoka rakentaa ihmisiä

 • Pad thai on Thaimaan kan­sal­lis­ruo­ka. Se on napattu kii­na­lai­ses­ta resep­ti­kir­jas­ta osana kan­sal­li­sen yhden­mu­kais­ta­mi­sen ohjelmaa.
 • Superruoat kuuluvat 2010-luvun ruo­kat­ren­dei­hin. Mistä super­ruo­kien suosiossa on kyse, ja millaista ritu­aa­lin­kal­tais­ta toimintaa niiden käyttöön liittyy?
 • Yhdessä ruokailu ja ruoan jakaminen ovat vähintään yhtä oleel­li­sia ele­ment­te­jä syö­mi­ses­sä kuin se, mitä syömme ja minkä vuoksi.
 • Juustot ovat osa kult­tuu­ria, ja niihin liitetään paljon erilaisia mie­li­ku­via riippuen muun muassa niiden alku­pe­rä­maas­ta.
 • Kaunis ja kuo­le­ma­ton tofu on Kiinassa liitetty femi­nii­ni­siin ja sek­su­aa­li­siin mie­li­ku­viin.
 • Ruoka ja rakkaus ovat Kuubassa osin toistensa syno­nyy­me­ja, ja miehen rakkauden naista kohtaan oletetaan näkyvän ruoan kautta.
 • Pöytätavat voidaan nähdä myös poliit­ti­se­na ja eli­tis­ti­se­nä vallan välineenä.

Juomia janoon ja jaettavaksi

 • Hämäläinen kah­vi­se­re­mo­nia perustuu kur­sai­luun. Kulttuurishokki viime keväältä on nyt uusin video­jul­kai­sum­me!
 • Juomat ovat ruokia voi­mak­kaam­piaainakin sym­bo­liar­vol­taan. Artikkeli listaa neljä tapaa, jolla juomilla on erityisen tärkeitä mer­ki­tyk­siä.
 • Juominen on maailmaa raken­ta­vaa toimintaakuten Fidži-saarilla suositun kava-juoman käyt­tö­ta­vat osoit­ta­vat.
 • Keskiolut on suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tärkeässä asemassa oleva juoma, jonka vapaut­ta­mi­ses­ta käytävä kes­kus­te­lu kertoo hyvän elämän ja hyvän ihmi­syy­den mää­rit­te­lys­tä.
 • Kuuma vesi on ter­veys­juo­ma, ainakin perin­tei­ses­sä kii­na­lai­ses­sa lää­ke­tie­tees­sä. 
 • Englantilaisin asia maa­il­mas­sa on tietenkin tee, joka tuli Britanniaan Portugalista.
 • Soju on maailman myydyin viina ja ete­lä­ko­rea­lai­nen kulttuuri-ilmiö.

Ruokailua tottumuksen rajoilla — ja videoita!

Muita tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: