Teemaviikko: Ruoka ja juoma

Ihmisen on syötävä ja juotava elääkseen. Vaikka ravinto on osa joka­päi­väis­tä elämäämme, se ei koskaan ole pel­käs­tään kehon fysio­lo­gis­ta ravit­se­mis­ta. Siihen liittyy kaik­kial­la maa­il­mas­sa joukko sosi­aa­li­sia, sym­bo­li­sia ja ritu­aa­li­sia ulot­tu­vuuk­sia, joiden tut­ki­mi­seen ant­ro­po­lo­gia on omiaan. Teemaviikolla tar­kas­te­lem­me ruoan ja juoman kult­tuu­rei­ta ja sitä, millaisia mer­ki­tyk­siä syömiseen, juomiseen ja eri ruoka-aineisiin liitetään. Pohdimme, miten ruokailun trendit saavat alkunsa ja leviävät; millaisia mer­ki­tyk­siä tietyillä ruoka-aineilla on eri kult­tuu­reis­sa; ja mietimme ruo­kai­lu­ta­po­ja ja ‑ritu­aa­le­ja.

Nostamme tee­ma­vii­kon aikana päi­vit­täin artik­ke­lei­ta esille sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja etusi­vul­la. Viikon aikana jul­kais­taan kolme uutta artik­ke­lia, kaksi uutta Kulttuurishokkia ja ainakin yksi uutis­kom­ment­ti. Päivittyvä viikon ohjelma löytyy tältä sivulta. Ota napos­tel­ta­vaa tai kuppi kuumaa ja astu kanssamme ant­ro­po­lo­gi­seen illal­lis­pöy­tään!

Ruoka rakentaa ihmisiä

 • Pad thai on Thaimaan kan­sal­lis­ruo­ka. Se on napattu kii­na­lai­ses­ta resep­ti­kir­jas­ta osana kan­sal­li­sen yhden­mu­kais­ta­mi­sen ohjelmaa.
 • Superruoat kuuluvat 2010-luvun ruo­kat­ren­dei­hin. Mistä super­ruo­kien suosiossa on kyse, ja millaista ritu­aa­lin­kal­tais­ta toimintaa niiden käyttöön liittyy?
 • Yhdessä ruokailu ja ruoan jakaminen ovat vähintään yhtä oleel­li­sia ele­ment­te­jä syö­mi­ses­sä kuin se, mitä syömme ja minkä vuoksi.
 • Juustot ovat osa kult­tuu­ria, ja niihin liitetään paljon erilaisia mie­li­ku­via riippuen muun muassa niiden alku­pe­rä­maas­ta.
 • Kaunis ja kuo­le­ma­ton tofu on Kiinassa liitetty femi­nii­ni­siin ja sek­su­aa­li­siin mie­li­ku­viin.
 • Ruoka ja rakkaus ovat Kuubassa osin toistensa syno­nyy­me­ja, ja miehen rakkauden naista kohtaan oletetaan näkyvän ruoan kautta.
 • Pöytätavat voidaan nähdä myös poliit­ti­se­na ja eli­tis­ti­se­nä vallan välineenä.

Juomia janoon ja jaettavaksi

 • Hämäläinen kah­vi­se­re­mo­nia perustuu kur­sai­luun. Kulttuurishokki viime keväältä on nyt uusin video­jul­kai­sum­me!
 • Juomat ovat ruokia voi­mak­kaam­piaainakin sym­bo­liar­vol­taan. Artikkeli listaa neljä tapaa, jolla juomilla on erityisen tärkeitä mer­ki­tyk­siä.
 • Juominen on maailmaa raken­ta­vaa toimintaakuten Fidži-saarilla suositun kava-juoman käyt­tö­ta­vat osoit­ta­vat.
 • Keskiolut on suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tärkeässä asemassa oleva juoma, jonka vapaut­ta­mi­ses­ta käytävä kes­kus­te­lu kertoo hyvän elämän ja hyvän ihmi­syy­den mää­rit­te­lys­tä.
 • Kuuma vesi on ter­veys­juo­ma, ainakin perin­tei­ses­sä kii­na­lai­ses­sa lää­ke­tie­tees­sä. 
 • Englantilaisin asia maa­il­mas­sa on tietenkin tee, joka tuli Britanniaan Portugalista.
 • Soju on maailman myydyin viina ja ete­lä­ko­rea­lai­nen kulttuuri-ilmiö.

Ruokailua tottumuksen rajoilla — ja videoita!

Muita tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Maanviljelyn omaksumista pidetään käänteentekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Maanviljelykulttuurit mahdollistivat väestönkasvun ja sitä kautta niin kutsutun korkeakulttuurin kehittymisen. Mutta oliko maanviljely lopulta niin suuri keksintö? Saattoiko sen motiivina olla nälän sijasta oluen himo?

Istukka on väliaikainen sisäelin, joka poistuu äidin kehosta lapsen syntymän myötä. Meillä istukkaa käsitellään yleensä biologisena jätteenä, mutta osa äideistä ottaa rituaaliset keinot käyttöön sen hävittämisessä.