Digitaalinen rakkaustarina

Sosiaalisen median myötä seuranhakukanavien kirjo on laajentunut. Tinder-treffeistä on tullut käsite, ja osa pelkää vakavien parisuhteiden häviämistä kevyen somedeittailun tieltä. Siitä ei ole pelkoa, mutta deittailukulttuurin digitalisoituminen muokkaa sanoittamattomia sääntöjä ja synnyttää uusia käytäntöjä.

Jos Googleen syöttää hakusanat ”deittailu ja sosi­aa­li­nen media”, on tulos varsin nega­tii­vi­nen: artik­ke­leis­sa ja kes­kus­te­lu­pals­toil­la povataan roman­tii­kan ja vakavien pari­suh­tei­den häviä­mis­tä. Entisaikojen romans­sien sala­pe­räi­syys on kadonnut sosi­aa­li­sen median myötä, sillä poten­ti­aa­li­sen kumppanin taustat on helppo selvittää sosi­aa­li­sen median eri tileistä jopa pelkän etunimen perus­teel­la. Tinderin tultua mark­ki­noil­le ihmiset olettavat seuran löytyvän yhdellä pyyh­käi­syl­lä. Pelätään, että vir­tu­aa­li­set suhteet ovat tulleet ”todel­lis­ten”, oikeassa elämässä toteu­tu­vien suhteiden tilalle. 

Pelko inhi­mil­li­syy­den häviä­mi­ses­tä uusien tek­no­lo­gioi­den takia ei ole uusi. Jo antiikin Kreikassa Sokrates ennusti kaupungin kokouk­sis­sa käyttöön otetun kir­jan­pi­don tuhoavan kreik­ka­lai­sel­le yhteis­kun­nal­le ominaisen suullisen perinteen ja lisäävän unoh­te­le­vai­suut­ta kan­sa­kun­nan parissa. Television on aikanaan ennus­tet­tu muuttavan ihmiset lais­koik­si soh­va­pe­ru­noik­si. Sama pelko toistuu nyt sosi­aa­li­sen median kanssa. 

Eksklusiivinen kah­tia­ja­ko digi­taa­li­sen ”online-maailman” ja todel­li­sen ”offline-maailman” välillä on har­haan­joh­ta­va. Sosiaalisia suhteita luodaan ja yllä­pi­de­tään saman­ai­kai­ses­ti molem­mis­sa. Autenttisemmiksi koetut reaa­li­maa­il­man ihmis­suh­teet ovat muo­vau­tu­neet algoritmikelpoisiksi. 

Deittailuun on aina liittynyt monia sosi­aa­li­sia sääntöjä: miten lähestyä toista, mistä saa puhua, mikä on noloa ja mikä ei. Mitä tapahtuu näille sään­nöil­le, kun siir­ry­tään digi­taa­li­seen maailmaan?

Artikkelia varten kysyin neljän hel­sin­ki­läi­sen 20 – 30 vuotiaan näke­myk­siä sosi­aa­li­sen median ja deit­tai­lun yhdis­tä­mi­ses­tä. Heistä jokainen käyttää sosi­aa­lis­ta mediaa päi­vit­täin. He ovat sekä kii­tol­li­sia että ahdis­tu­nei­ta somen kas­va­nees­ta roolista deit­tai­lun moni­mut­kai­ses­sa maailmassa. 

Haastatteluissa puhuimme ennen kaikkea Instagramista ja Snapchatista niiden yli­voi­mai­sen suosion takia. Facebookia käytetään lähinnä työhön liit­ty­vään vies­tit­te­lyyn ja oman osaamisen mark­ki­noin­tiin. Artikkeli pohjautuu haas­ta­tel­ta­vien koke­muk­siin ja kir­joit­ta­jan yleisiin havaintoihin.

Flirttailu

”Emojeilla on hyvä flirt­tail­la, sillä sen voi tulkita monella tapaa. Some on hel­pot­ta­nut deit­taa­mis­ta: voi vain laittaa jonkun naaman, ei tarvitse edes selittää sanoilla”. – Mies 24 v. 

”Tykkään laittaa itsestäni hyvän­nä­köi­siä kuvia. Jos joku käy tyk­kää­mäs­sä jostain vanhasta kuvastani, niin sen on selkeä viesti, että on käynyt kat­so­mas­sa pro­fii­lia­ni. Se on myös tapa kom­mu­ni­koi­da hil­jai­suu­des­sa, flirt­tai­lua.” – Nainen 30 v.

Flirttailu on olen­nai­nen osa sosi­aa­lis­ta mediaa. Kaikki haas­ta­tel­ta­vat iästä riip­pu­mat­ta olivat har­ras­ta­neet some-flirttiä. Alle 25-vuo­tiail­la tutus­tu­mi­nen tapahtui kuitenkin useammin sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­lu­pals­toil­la kuin reaalimaailmassa. 

Flirttailun kaava on selkeä: ensiksi seurataan toista ja tykätään kuvista, ja vii­meis­tään yksi­tyis­vies­ti tekee romant­ti­set aikeet selkeiksi. On helpompaa kom­men­toi­da toisen kuvaamaa videota sosi­aa­li­ses­sa mediassa kuin mennä jut­te­le­maan kadulla. Useimmiten kes­kus­te­lua ei kui­ten­kaan aloiteta ven­to­vie­raan kanssa, vaan esi­mer­kik­si Tinder-matchin tai kaverin kaverin kanssa. 

Kepeä deittailu onkin haas­ta­tel­ta­vien mielestä lisään­ty­nyt sosi­aa­li­sen median ansiosta. Tässä mielessä sosi­aa­li­sel­la medialla on ollut sosi­aa­li­nen vaikutus tosie­lä­mään.

Some-pro­fii­lis­ta on tullut kovaa valuuttaa deit­ti­mark­ki­noil­la. Tämä saattaa aiheuttaa ris­ti­rii­tai­sia tunteita. Haastateltavat valit­te­li­vat sosi­aa­li­sen median pin­nal­li­suut­ta ja kokivat, ettei pelkän some-tilin perus­teel­la voi ihastua toiseen. Aidot tunteet vaativat aitoja kohtaamisia. 

Some-tilin taakse on myös helppo piiloutua. Niin sanotusta ghos­taa­mi­ses­ta emme haas­tat­te­luis­sa puhuneet, mutta monelle kokemus toisen selit­tä­mät­tö­mäs­tä katoa­mi­ses­ta on yksi tun­ne­tuim­mis­ta sosi­aa­li­sen median nega­tii­vi­sis­ta puolista. Jos kes­kus­te­lu ei etene mie­lei­seen suuntaan, on se helppo lopettaa sanomatta mitään ja siirtyä seuraavaan. 

Kuva: Lidya Nada (CC0)

Pelin säännöt

”Pahin on, jos toinen käy kom­men­toi­mas­sa kuviin ja te vaan tapai­let­te. Se on vähän oman tilan violation, kuin yrittäisi paljastaa teidät. Kommentoida saa vasta, kun seu­rus­te­lee”. – Nainen 20 v. 

”Kaikki harrastaa stalk­kaa­mis­ta, siihen on niin helpot mah­dol­li­suu­det. Jos tiedät etunimen, niin se riittää. Katson min­kä­lai­nen tyyppi se on, keitä on tapaillut jne.” – Mies 27 v.

Instagram ja Snapchat tarjoavat mah­dol­li­suu­den sekä julkiseen että yksi­tyi­seen kans­sa­käy­mi­seen. Profiili voi olla kaikille näkyvissä, mutta viestejä, kuvia ja videoita voi lähettää yksi­tyi­ses­ti muille käyttäjille. 

Esimerkiksi tapai­lu­vai­hees­sa kaiken vir­tu­aa­li­sen kom­mu­ni­koin­nin tulisi tapahtua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, muiden katseilta piilossa. Omakuvia voi lähettää suoraan ihas­tuk­sel­le vaikkapa kes­kus­te­lun avauksena, mutta esi­mer­kik­si meemien jakaminen toiselle on jo merkki kiin­nos­tuk­sen syve­ne­mi­ses­tä. Toisen jul­kai­se­mis­ta kuvista kannattaa tykätä, mutta niihin kom­men­toin­ti kuuluu vain pari­suh­tee­seen ja kave­reil­le. Potentiaalinen kumppani voi vilah­del­la stoo­reis­sa, mutta sielläkin vasta silloin, kun aikaa vietetään tiiviisti yhdessä. (Mietitkö mikä on stoori? Katso sanasto jutun lopusta!)

Kuva: Joanna Kosinska (CC0)

Ihastumiseen digi­taa­li­sel­la ajalla kuuluu muutakin kuin vies­tit­te­lyä. Sosiaalisen median myötä ihas­tuk­ses­ta on helppo saada asioita selville: mitä hän on elä­mäs­sään tehnyt ja keiden kanssa viettänyt aikaa. Esimerkiksi vää­rän­lai­set kuvat, kuten pal­jas­ta­vat ”heru­tus­ku­vat” sekä miehillä että naisilla olivat selkeä kynnys haas­ta­tel­ta­vil­le vaka­vam­man seu­rus­te­lun aloittamiseen. 

Somestalkkaaminen on olen­nai­nen osa nyky­deit­tai­lua. Kiinni ei kui­ten­kaan saa jäädä. Hiki nousee otsalle, jos tykkää vahin­gos­sa ihas­tuk­sen entisen heilan kuukausia sitten jul­kai­se­mas­ta kuvasta tai avaa hänen stoorinsa. Noloilta mokilta vält­tyäk­seen osa katsoo kuvia len­to­ko­ne­ti­las­sa. Jotkut katsovat stooreja ano­nyy­mis­ti kaverin profiilin takaa. Toiset saattavat luoda feik­ki­pro­fii­lin, minkä turvin seurata yksi­tyi­siä tilejä. Liiallista stalk­kaa­mis­ta pidetään kuitenkin merkkinä epävarmuudesta. 

Julkisuus

”Kun se yhteis­ku­va jaetaan, niin sillä näytetään kaikille, että nyt ollaan varattu. Merkataan reviiriä.” – Mies 28 v. 

”On ihmisiä, jotka snäppää tosi paljon kump­pa­nis­taan. Silleen, me tajuttiin jo, te ootte yhdessä. Surullisinta on sillon, kun mimmi snäppää kun­dis­taan, mut sit ne pojat silti lähettää DM:ää muille tytöille.” – Nainen 20 v.

Entä sitten kun deittailu muuttuu vakavaksi? Läsnäolo sosi­aa­li­ses­sa mediassa määrittää vahvasti myös pari­suh­tei­ta. Haastateltavat neuvoivat jakamaan ensim­mäi­sen yhteis­ku­van vasta pari­suh­tees­ta sopimisen jälkeen. Suhteen alussa olisi myös hyvä kes­kus­tel­la some-käyt­täy­ty­mi­ses­tä: miten yhteistä elämää jaetaan, keitä seurataan ja min­kä­lai­nen käytös saattaa olla toisen mielestä epä­kun­nioit­ta­vaa tai jopa pet­tä­mis­tä. Kyllä, monen mielestä sosi­aa­li­ses­sa mediassa voi pettää. 

Monen tekisi mieli toitottaa rak­kaut­taan koko maa­il­mal­le, mutta pari­suh­tees­ta kannattaa jakaa mal­til­li­ses­ti. Joka päivä ei tarvitse jakaa söpöjä yhteis­ku­via, ellei halua her­mos­tut­taa muita seu­raa­ji­aan. Liiallinen jakaminen saattaa herättää kysy­myk­siä pari­suh­teen todel­li­ses­ta tilasta: onko kaikki hyvin, jos joka päivä todis­tel­laan rakkautta seu­raa­jien katseiden alla? Haastateltavat toivoivat näkevänsä aitoutta, ei pelkkää ruusuilla tans­si­mis­ta. Parisuhteessa käytäviin riitoihin viit­taa­mi­nen stoo­reis­sa koettiin kuitenkin epä­mu­ka­va­na ja liian paljastavana. 

Toisaalta, täyttä some-hil­jai­suut­ta saatetaan pitää pari­suh­teen pii­lot­te­lu­na. Muutaman yhteis­ku­van tai stoorin jakaminen on merkki seu­raa­jil­le, että ihana ihminen on löytynyt rinnalle. Aidon elämän kuvaa­mi­nen moni­puo­li­ses­ti ja mal­til­li­ses­ti, vaikkakin Instagramin filt­te­rien läpi, on tie hyväk­syn­tään digi­taa­li­ses­sa maailmassa.

Suhteet digitaalisessa maailmassa

”On tyyppejä, jotka laittaa ihan kaikista niiden miehistä kuvia. En halua tuomita, mutta kaikkea ei tarvitse jakaa. Myös rak­kau­den­tun­nus­tuk­set liian usein on aika noloja. Jos menee kihloihin, niin ehkä silloin.” – Nainen 30 v. 

”Kyllä sen tuntee teidän väleistä, että onko ok laittaa yhteistä kuvaa. Ehkä se on sitäkin, että jengi snäppää jat­ku­vas­ti: aluksi vaikka snäppäät vain ruuista ja kun teidän juttu jatkuu, niin yhtäkkiä snäppäät ruuista ja siitä ihmisestä.” – Mies 24 v. 

Ihmiset elävät ”oikeaa” elämäänsä myös digi­taa­li­ses­sa muodossa. Sosiaalisia suhteita luodaan ja yllä­pi­de­tään seu­raa­mi­sen, tyk­käyk­sien, viestien ja tägäysten väli­tyk­sel­lä. Elämän hyviä ja huonoja hetkiä jaetaan ystävien ja muiden seu­raa­jien kanssa. On selvää, että sosi­aa­li­nen media toimii myös deit­tai­lun yhtenä areenana. 

Some-profiili kuvastaa usein elämän hen­ki­lö­koh­tai­sia hetkiä. Suhde jul­kais­ta­vaan mate­ri­aa­liin voi muuttua eri elä­män­ti­lan­teis­sa. Sinkulle sosi­aa­li­nen media on väline tutustua uusiin ihmisiin; seu­raa­mi­nen Instagramissa voi toimia ensi­kos­ke­tuk­se­na toiseen ennen puhe­lin­nu­me­roi­den vaihtoa. Parisuhteen aikana sosi­aa­li­ses­sa mediassa jaetaan yhteistä onnea. Yhteiskuva Instagramissa vies­tit­tää samaa kuin ”parisuhteessa”-ilmoitus Facebookissa, joka on nykyisin jo har­vi­nai­nen näky eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pien parissa. 

Selkeinä ja yksin­ker­tai­si­na pidetyt digi­taa­li­set toiminnot saattavat pitää sisällään laajan inhi­mil­li­sen koke­muk­sen. Nopea tuplaklik­kaus, eli kuvasta tyk­kää­mi­nen Instagramissa, voi merkitä ja vies­tit­tää monen­lais­ta asiaa: sillä voidaan osoittaa tukea tai kiin­nos­tus­ta, todistaa ystä­vyyt­tä tai vaikkapa jäädä kiinni stalk­kaa­mi­ses­ta. Kaverin puolison flirt­tai­le­vis­ta kuvista ei vält­tä­mät­tä tykätä, sillä ei haluta antaa vää­rän­lais­ta viestiä. Sama pätee esi­mer­kik­si entisen heilan hyvän­nä­köi­siin selfieihin. 

Kuva: rawpixel (CC0)

Teknologiapelkoisten sekä toisaalta algo­rit­mien kehit­tä­jien tulisi katsoa inhi­mil­lis­tä komplek­sis­ta todel­li­suut­ta koko­nais­val­tai­ses­ti, sillä tek­no­lo­gia muovautuu käyt­tä­jien­sä kal­tai­sek­si. Meillä ei ole suhdetta sosi­aa­li­sen median algo­rit­mei­hin, vaan kaikkeen siihen, mitä ne edustavat ja mah­dol­lis­ta­vat. Onkin mie­len­kiin­tois­ta nähdä miten Facebookin juuri jul­kai­se­ma deit­ti­pal­ve­lu saa tuulta alleen, eri­tyi­ses­ti kun palvelun luvataan tähtäävän pysyvien suhteiden luomiseen yhden illan juttujen sijasta. Palvelu aikoo suo­si­tel­la sopivia kump­pa­nei­ta heitä yhdis­tä­vien asioiden, yhteisten kave­rei­den ja tref­fi­toi­vei­den perusteella. 

Ja jos sosi­aa­li­sen median ja deit­tai­lun kes­ki­näi­nen vaikutus mie­ti­tyt­tää, hyviäkin uutisia löytyy: yhden haas­ta­tel­ta­van parisuhde sai alkunsa Instagramissa ja nyt he asuvat onnel­li­si­na yhdessä! 


Käsitteitä kir­joit­ta­jan ”suo­men­ta­mi­na”:

Feikkiprofiili = Nimettömäksi luotu some-tili, jonka turvin on helppo stalkata (kts. alla). 

Ghostaaminen = Romanttisviritteiseen kes­kus­te­luun vas­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen ja deit­tai­lun päät­tä­mi­nen ilman mitään selityksiä. 

Slaidaa DM:ään = Lähettää flirt­tai­le­va yksi­tyis­vies­ti Instagramissa tai Snapchatissa tun­te­mat­to­mal­le tai puo­li­tu­tul­le. (DM = Direct Message) 

Stalkkaaminen = Ihastuksen, tai kenen tahansa ihmisen taustojen sel­vit­tä­mi­nen some-pro­fii­lien kautta. Viittaa usein ihas­tuk­sen entisten kump­pa­nei­den selvittämiseen. 

Stoori = Instagramin ja Snapchatin video­pal­ve­lu, missä tari­noik­si kutsutut videot katoavat vuo­ro­kau­den kuluessa. Videoita voi kom­men­toi­da vain yksi­tyis­vies­teil­lä. Stoorin jul­kai­si­ja näkee listan kaikista katsojista. 

  • Podcast-lukija: Bruno Gronow
  • Verkkotaitto: Taina Cooke
  • Artikkelikuva: Ali Abdul Rahman (CC0)

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Emmi Holm on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee vastuullisen muodin tuottamista Suomessa ja Ghanassa, sekä siihen liittyviä narratiiveja sosiaalisessa mediassa. Aikaisemmin Emmi on työskennellyt muun muassa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parissa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Osa vapaaehtoisesti lapsettomista henkilöistä haluaisi hakeutua pysyvän ehkäisykeinon tarjoavaan sterilisaatiotoimenpiteeseen. Suomen steriloimislaissa määriteltyjen kriteerien vuoksi he joutuvat kuitenkin yleensä odottamaan kolmenkymmenen vuoden ikärajan täyttymistä saadakseen lähetteen toimenpiteeseen. Toimenpiteen tiukka sääntely viestii siitä, että kulttuurissamme elää yhä vahvoja lisääntymiseen liittyviä normeja.

Kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan on nostettu kolme syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeudenkäynnissä vastakkain asettuvat kaksi liberaalin demokratian perusperiaatetta: syrjimättömyys ja sananvapaus.

Laadukasta terveydenhuoltoa pidetään usein suomalaisen hyvinvointivaltion peruskivenä, johon kaikilla kansalaisilla on oikeus. Mutta minkälaista on asioida terveydenhuollossa, kun kuuluu vähemmistöön, johon suhtautuminen vaihtelee suuresti?