Teemaviikko: Kuolema

Kuolema koskettaa meitä kaikkia. Elämän erot­ta­mat­to­ma­na osana sitä voidaan tutkia kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Ihmiskunta tuntee luke­mat­to­man määrän erilaisia tapoja, usko­muk­sia ja ritu­aa­le­ja liittyen kuolemaan. Meillä on käsi­tyk­siä hyvästä ja huonosta kuo­le­mas­ta sekä siitä, mitä kuoleman hetkellä ja sen jälkeen tapahtuu. Kuoleman kult­tuu­rit tarjoavat välineitä, joiden avulla käsitellä sekä omaa että läheis­ten­sä kuolemaa ja mene­tyk­seen liittyviä tunteita. 

Tällä tee­ma­vii­kol­la tar­kas­te­lem­me erilaisia kuoleman käy­tän­tö­jä meillä ja muualla, his­to­rias­sa ja nyky­päi­väs­sä. Kuoleman rituaalit liittyvät surun ja mene­tyk­sen tur­val­li­seen käsit­te­lyyn. Vainajan kehon oikea käsit­te­le­mi­nen on kaik­kial­la maa­il­mas­sa tärkeää, ja hau­ta­jais­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat suuresti. Fysio­lo­gi­sen kuoleman ohella käsit­te­lem­me sosi­aa­lis­ta kuolemaa. Tämä voi tapahtua esi­mer­kik­si täy­del­li­sen sosi­aa­li­sen eris­tä­mi­sen kautta, tai epä­sel­väk­si jääneen katoa­mi­sen kohdalla.

Nostamme tee­ma­vii­kon artik­ke­lei­ta joka päivä esit­te­lyyn sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja etusi­vul­la — mutta voit myös ahmia kaiken kerralla! Uudet sisällöt lisätään tälle sivulle sitä mukaa, kun ne ilmes­ty­vät. Teemaviikko toteu­te­taan yhdessä Ilmiö — sosio­lo­gi­nen media kaikille kanssa. Ilmiön jutut löytyvät sekä tältä kokoo­ma­si­vul­ta että heidän omalta tapah­tu­ma­si­vul­taan. Lisäksi tee­ma­viik­koa voi seurata osal­lis­tu­mal­la Facebook-tapah­tu­maan, jossa kaikki jutut myös jul­kais­taan. Twitterissä ja Instagramissa kes­kus­te­luun voi osal­lis­tua tägillä #kuo­le­ma­viik­ko.

Kuoleman materiaalisuus

Kuoleman koneistot hoitavat kuoleman mate­ri­aa­li­suut­ta osin eri tavoin kuin menneinä aikoina. 

Kalman tart­tu­mi­nen oli ennen kuolemaan liittyvä vakava uhka. 

Ekologisempi kuolema voisi tar­koit­taa hau­taus­käy­tän­tö­jen har­kit­se­mis­ta uudelleen.

Ilmahautaus tai tai­vas­hau­taus on hautatapa, jossa ruumis tarjotaan korp­pi­kot­kien ruoaksi. 

Jos ihminen kuolee ava­ruus­mat­kal­la, on ruumiille kek­sit­tä­viä uuden­lai­sia käsit­te­ly­ta­po­ja.

Karjalassa vainaja oli osa elävien maailmaa viikkoja kuo­le­man­sa jälkeen. 

Kuolleiden päivää vietetään Meksikossa, jossa kuo­le­mas­ta muis­tut­ta­vat hymyi­le­vät pääkallot. 

Pyhä kuolema on myös lahjojen ja rik­kauk­sien antaja. 

Buddhalaiset munkit medi­toi­vat kuolemaa henkisenä har­joit­tee­na, joskus muu­mioi­tu­mi­seen saakka.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kuolema

Epävarma kuolema esi­mer­kik­si ihmisen kadotessa tuo näkyväksi bio­lo­gi­sen ja sosi­aa­li­sen kuoleman välisen eron.

Ostrakismista ja sosi­aa­li­ses­ta kuo­le­mas­ta voidaan puhua myös äärim­mäi­sen sosi­aa­li­sen eris­tä­mi­sen tapauk­ses­sa.

Kuolema ja sureminen verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä ovat melko tuoreita ilmiöitä, joissa käytännöt ovat vasta muo­dos­tu­mas­sa. 

Naisten itse­mur­hien tutkimus kertoo, ettei itse­mur­haa tule käsitellä ainoas­taan yksilön mie­len­ter­vey­den kysy­myk­se­nä.

Lajien suku­puut­to­jen aalto ja ympä­ris­tö­tu­hot saavat kysymään, onko yksilön kuo­le­mas­ta edes mie­le­käs­tä puhua? 

Forensinen ant­ro­po­lo­gia tulee apuun silloin, kun kuol­lees­ta tarvitaan lisä­tie­to­ja esi­mer­kik­si rikos­ta­pauk­sis­sa.

Saattohoidon doulat ovat osa kuo­le­ma­po­si­tii­vis­ta liikettä, joka haluaa tuoda kuoleman helpommin koh­dat­ta­vak­si.

Kuolema-teemaviikko Ilmiössä

Kuolema-tee­ma­vii­kon jutuista puolet ilmestyy sisar­jul­kai­sum­me Ilmiön sivus­tol­la. Linkit Ilmiön tee­ma­vii­kon juttuihin löytyvät tästä — suo­sit­te­lem­me tutus­tu­mis­ta sosio­lo­gien verk­ko­me­di­aan muutenkin kuin tämän viikon aikana!

Miksi siir­to­lais­ten kuolemat esitetään numeroina? Artikkeli tar­kas­te­lee Välimeren ylittävän siir­to­lai­suu­den kään­tä­mis­tä nume­roik­si ja kysyy, kuinka nähdä kuolema lukujen takana.

Kuolema tilas­tois­sa: luvut kertovat suo­ma­lais­ten eriar­voi­suu­des­ta katsoo suo­ma­lais­ta kuolemaa tilas­to­jen valossa ja käsit­te­lee mm. suku­puo­lit­tu­nut­ta kuolemaa. 

Kun yhteys läheiseen ei katkea kuolemaan, ihmisillä on koke­muk­sia kuol­lei­den läheis­ten­sä läs­nä­olos­ta tai yhtey­den­pi­dos­ta edes­men­nei­den kanssa.

Kuolema sateen­kaa­ren päässä käsit­te­lee yhteis­kun­nan ja poli­tii­kan vai­ku­tus­ta kuolemaan seksuaali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen parissa.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Ruandan kansanmurhasta tuli huhtikuussa kuluneeksi 25 vuotta. Menehtyneitä surraan vuotuisen muistokävelyn ja kynttiläseremonian lisäksi nykyisin myös twiittaamalla. Sureminen ja muistaminen ovat tärkeitä osia valtion uudelleenrakentamisessa.