Amazonilla lapsen tekemiseen tarvitaan monta isää

Amazonin alueella useiden kansojen parissa aja­tel­laan, että lapsi voi olla bio­lo­gi­ses­ti useamman miehen tuottama. Kaikki miehet, joiden kanssa nainen on suku­puo­liyh­tey­des­sä raskauden aikana tai juuri ennen sitä, ovat lapsen isiä.

Antropologiassa tätä ilmiötä kutsutaan jaetuksi isyydeksi. Ainakin 18 maan­tie­teel­li­ses­ti erillään elävää ryhmää Etelä-Amerikassa jakaa käsi­tyk­sen, joka esiintyy myös joidenkin kansojen parissa Uudessa Guineassa ja Intiassa.

Brasilian cane­loi­den mukaan lapsen teko vaatii monen miehen osal­lis­tu­mis­ta. Lapsen aja­tel­laan ilmen­tä­vän aikuisena niiden miesten luon­teen­piir­tei­tä, joiden sie­men­nes­tet­tä hänen teke­mi­seen­sä on eniten käytetty. Näin ollen raskaana oleva nainen hakeutuu puo­li­son­sa lisäksi suh­tei­siin miesten kanssa, joiden omi­nai­suuk­sia toivoo lap­sel­leen.

Myös Kolumbian ja Venezuelan raja-alueella elävät cur­ri­pacot ajat­te­le­vat lasten olevan usean isän tuote. Isyyden aste määrittyy sen mukaan, mitä enemmän suku­puo­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä lapsen äidin kanssa on tapah­tu­nut. Venezuelan bari-kansan kes­kuu­des­sa naisen raskauden aikainen asuin­kump­pa­ni nähdään ensi­si­jai­se­na isänä, kun taas rakas­ta­jat ovat tois­si­jai­sia isiä. Sikiön aja­tel­laan tar­vit­se­van kehit­tyäk­seen runsaasti sie­men­nes­tet­tä, ja sen riit­tä­vyy­des­tä huo­leh­ti­mi­nen koko raskauden ajan on kovaa työtä yhdelle miehelle.

Jaetun isyyden käsite kertoo aja­tus­maa­il­mas­ta, jonka mukaan lapsi on kumu­la­tii­vi­nen tulos useasta suku­puo­liyh­dyn­näs­tä. Lapsen teke­mi­seen osal­lis­tu­neil­la miehillä on myös kult­tuu­ri­ses­ti mää­ri­tel­ty velvoite osal­lis­tua lapsesta huo­leh­ti­mi­seen, ja esi­mer­kik­si barien kes­kuu­des­sa tehdyn tut­ki­muk­sen mukaan useamman isän ole­mas­sao­lo on eduksi lapsen ravin­non­saan­nil­le.

Ihmislajin evo­lu­tii­vis­ta kehitystä kuvaavat teoriat ovat perin­tei­ses­ti koros­ta­neet isyyden tun­nis­ta­mi­sen tärkeyttä. Vaikka yhden isän ydin­per­he­mal­li on oman kult­tuu­rim­me keskiössä, vasta reilut sata vuotta sitten tie­teel­li­nen ymmärrys vahvisti sen, että vain yksi mies voi olla bio­lo­gi­ses­ti lapsen isä.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lisääntymisen perusteet ovat biologiset, mutta se on läpikotaisin kulttuurin muovaama tapahtuma, joka on ihmisyhteisöjen jatkuvuuden kannalta välttämättömyys. Lisääntymiseen liittyy hyvin erilaisia uskomuksia, perinteitä ja käytäntöjä ympäri maailman ja eri aikoina. Lisääntymisen antropologinen tutkimus tarjoaa sukelluksen siihen liittyvien tapahtumien, kuten synnytyksen, sosiokulttuurisiin merkityksiin.

Suomen lain mukaan ulkomailla “hädänalaisessa asemassa” olevaa Suomen kansalaista on avustettava kotiuttamisessa. Kysymys al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten oikeudesta palata Suomeen ja siitä, tuleeko viranomaisten auttaa heitä, loukkaa joidenkin kansalaisten oikeustajua ja tuntuu moraaliselta ongelmalta. Ristiriitaa voi selittää moraalin ytimessä olevan vastavuoroisuuden, humanitaaristen valta-asetelmien ja perhesuhteiden kautta.

Aktivisti ja yrittäjä, vuorovaikutus- ja mindfulness-kouluttaja, antropologi ja ihmislähtöinen tekijä. Elina Kauppila on kirjoittanut kasvatusoppaita kiireisille, vetänyt vuorovaikutuskursseja vanhemmille ja toimii vapaa-ajallaan ilmastotoimia vaativan Elokapina-liikkeen joukoissa. Työkentällä-haastattelussa hän kertoo urastaan hyvinvointialalla.