Kentauri yhdistää ihmisen ja koneen

Kentaurit ovat myyttisiä olentoja, joiden pää ja yläruumis ovat ihmisen, alaruumis hevosen. Antiikin Kreikassa kuuluisin ken­tau­reis­ta oli Chiron, joka oppi kasvatti-isältään, taiteiden jumala Apollolta lää­kit­se­mis­tä, paran­ta­vien yrttien tun­te­mus­ta, musiikkia ja ennus­ta­mis­ta. Chiron tunnetaan viisaana paran­ta­ja­na, lääke- ja kas­vi­tie­teen isänä.

Viime vuo­si­kym­me­ni­nä tekoälyn kehi­tyk­sen myötä kentauri on saanut uuden­lai­sia mer­ki­tyk­siä, jotka enna­koi­vat myös lää­ke­tie­teen tule­vai­suut­ta.

Toukokuussa 1997 Garri Kasparov, hal­lit­se­va shakin maa­il­man­mes­ta­ri, hävisi IBM:n DeepBlue -tie­to­ko­neel­le. Kasparovin mukaan kone vaikutti saaneen apua ihmiseltä. Sen rat­kai­se­va siirto ei perus­tu­nut aiempien erien kone­mai­seen ajat­te­luun, vaan se valitsi hyvin inhi­mil­li­sen var­mis­tus­siir­ron.

Kasparov kiin­nos­tui ihmisen ja koneen parhaiden pelio­mi­nai­suuk­sien, inhi­mil­li­sen luovan ajattelun ja tie­to­ko­neen las­ku­te­hon, yhdis­tä­mi­ses­tä. Hän nimesi tällaisen peli­tii­min ken­tau­rik­si.

Inhimillinen ymmärrys kon­teks­tis­ta ja vas­ta­pe­laa­jan omi­nai­suuk­sis­ta yhdis­tet­ty­nä tehok­kaa­seen tekoälyyn on nostanut lajin aivan uusille vir­heet­tö­mil­le tasoille, joilla toteutuu täy­del­li­nen taktinen pelaa­mi­nen ja stra­te­gis­ten suun­ni­tel­mien toteutus.

Shakin tun­ti­joi­den mukaan kentaurit pelaavat paremmin kuin koneet tai ihmiset yksinään — kyse on inhi­mil­li­sen kyvyk­kyy­den laa­jen­ta­mi­ses­ta. Käytännössä tekoäly auttaa ihmistä päätösten teossa, sillä se kykenee muis­ta­maan ja laskemaan käsit­tä­mät­tö­män määrän siirtoja, vas­ta­siir­to­ja ja lop­pu­tu­lok­sia, sekä hyö­dyn­tä­mään pelat­tu­jen shak­ki­pe­lien tie­to­kan­to­ja. Vuoden 1997 jälkeen teko­ä­ly­jen kehitys on ollut dra­maat­tis­ta. Uusi shak­ki­mes­ta­ri on AlphaZero, jonka siirrot ovat ihmis­pe­laa­jan käsi­tys­ky­vyn ulot­tu­mat­to­mis­sa.

Kentaurimalli on yhä rele­van­tim­pi myös shakin ulko­puo­li­sel­le maa­il­mal­le. Lääketieteen kentällä tekoälyä hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si diag­noo­sien teke­mi­ses­sä. Hyvin toden­nä­köi­ses­ti tule­vai­suu­des­sa yhä useammin potilasta hoitaakin tekoälyn ja lääkärin muo­dos­ta­ma kentauri.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kopimismi on uususkonnollinen liike, jonka maailmankuva ja etiikka pohjaavat näkemykseen tiedon ja sen kopioimisen pyhyydestä. Liikkeen synty on sidoksissa 2000-luvun yhteiskunnalliseen keskusteluun digitaalisen tiedonjakelun rajoituksista ja vapauksista.