Kentauri yhdistää ihmisen ja koneen

Kentaurit ovat myyttisiä olentoja, joiden pää ja yläruumis ovat ihmisen, alaruumis hevosen. Antiikin Kreikassa kuuluisin ken­tau­reis­ta oli Chiron, joka oppi kasvatti-isältään, taiteiden jumala Apollolta lää­kit­se­mis­tä, paran­ta­vien yrttien tun­te­mus­ta, musiikkia ja ennus­ta­mis­ta. Chiron tunnetaan viisaana paran­ta­ja­na, lääke- ja kas­vi­tie­teen isänä.

Viime vuo­si­kym­me­ni­nä tekoälyn kehi­tyk­sen myötä kentauri on saanut uuden­lai­sia mer­ki­tyk­siä, jotka enna­koi­vat myös lää­ke­tie­teen tule­vai­suut­ta.

Toukokuussa 1997 Garri Kasparov, hal­lit­se­va shakin maa­il­man­mes­ta­ri, hävisi IBM:n DeepBlue ‑tie­to­ko­neel­le. Kasparovin mukaan kone vaikutti saaneen apua ihmiseltä. Sen rat­kai­se­va siirto ei perus­tu­nut aiempien erien kone­mai­seen ajat­te­luun, vaan se valitsi hyvin inhi­mil­li­sen var­mis­tus­siir­ron.

Kasparov kiin­nos­tui ihmisen ja koneen parhaiden pelio­mi­nai­suuk­sien, inhi­mil­li­sen luovan ajattelun ja tie­to­ko­neen las­ku­te­hon, yhdis­tä­mi­ses­tä. Hän nimesi tällaisen peli­tii­min ken­tau­rik­si.

Inhimillinen ymmärrys kon­teks­tis­ta ja vas­ta­pe­laa­jan omi­nai­suuk­sis­ta yhdis­tet­ty­nä tehok­kaa­seen tekoälyyn on nostanut lajin aivan uusille vir­heet­tö­mil­le tasoille, joilla toteutuu täy­del­li­nen taktinen pelaa­mi­nen ja stra­te­gis­ten suun­ni­tel­mien toteutus.

Shakin tun­ti­joi­den mukaan kentaurit pelaavat paremmin kuin koneet tai ihmiset yksinään — kyse on inhi­mil­li­sen kyvyk­kyy­den laa­jen­ta­mi­ses­ta. Käytännössä tekoäly auttaa ihmistä päätösten teossa, sillä se kykenee muis­ta­maan ja laskemaan käsit­tä­mät­tö­män määrän siirtoja, vas­ta­siir­to­ja ja lop­pu­tu­lok­sia, sekä hyö­dyn­tä­mään pelat­tu­jen shak­ki­pe­lien tie­to­kan­to­ja. Vuoden 1997 jälkeen teko­ä­ly­jen kehitys on ollut dra­maat­tis­ta. Uusi shak­ki­mes­ta­ri on AlphaZero, jonka siirrot ovat ihmis­pe­laa­jan käsi­tys­ky­vyn ulot­tu­mat­to­mis­sa.

Kentaurimalli on yhä rele­van­tim­pi myös shakin ulko­puo­li­sel­le maa­il­mal­le. Lääketieteen kentällä tekoälyä hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si diag­noo­sien teke­mi­ses­sä. Hyvin toden­nä­köi­ses­ti tule­vai­suu­des­sa yhä useammin potilasta hoitaakin tekoälyn ja lääkärin muo­dos­ta­ma kentauri.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mitä teknologia sinulle tarkoittaa? Onko se arkielämää helpottavia innovaatioita, viihdettä tai teollisuutta - vai jotain aivan muuta? Nykypäivänä voi olla helppoa unohtaa, että sanaan liittyvät assosiaatiot ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Teknologian antropologinen tutkimus sulkee sisäänsä erittäin laajan kokonaisuuden kiehtovia tutkimuskohteita myös ajalta kauan ennen tietoteknologiaa.

Kuka on vastuussa, jos tekoäly tekee virheen? Voiko kone oppia moraalia, jos moraali saattaa vaatia myös inhimillisiä uhrauksia? AlterNATIIVIn seitsemännessä jaksossa keskustellaan väitöstutkija ja tekoälyasiantuntija Juho Vaisteen kanssa tekoälyn eettisistä haasteista.

Maailmassa lennetään lukematon määrä työn takia. Erilaisten virtuaalisten kokoussovellusten ja videopuhelujen yleistyminen ei ole vähentänyt matkustamisen tarvetta. Kansainvälistyminen ja työelämän nopeatempoisuus ovat kasvattaneet työperusteista lentomatkustamista. Tutkijat muodostavat yhden kokouksesta toiseen matkustavista ammattikunnista.