Monenlaisia vapaamatkustajia

Dosentti Jari Ehrnrooth kuvaili Yleisradiossa Suomea vapaa­mat­kus­ta­jien yhteis­kun­nak­si. Oikeistokonservatiivina Ehrnroothilla oli mie­les­sään eri­tyi­ses­ti tulon­siir­to­jen varassa elävät ihmiset. Ehrnroothin näke­myk­sen mukaan he hyötyvät jär­jes­tel­mäs­tä antamatta mitään vas­ti­neek­si

Yhteiskuntatieteissä vapaa­mat­kus­ta­jal­la on tar­koi­tet­tu toimijaa, joka hyötyy toisten panos­tuk­ses­ta antamatta omaa osuuttaan. Usein käytetty esimerkki vapaa­mat­kus­ta­jan ongel­mas­ta on liputta mat­kus­ta­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tees­sä. Jos kaikki mak­sai­si­vat lippunsa, niiden hinnat voisivat teoriassa olla mata­lam­pia.

Vallitsevan tut­ki­mus­tie­don valossa ihmisillä on pyrkimys estää toisia saamasta ansio­ton­ta etua. Toisaalta se, mikä koetaan ansiot­to­mak­si eduksi, vaihtelee kon­teks­tis­ta toiseen.

Suomalaisessa yhteis­kun­nas­sa puhe vapaa­mat­kus­ta­jis­ta herättää voi­mak­kai­ta tunteita. Iltapäivälehtien maa­il­mas­sa vapaa­mat­kus­ta­jia löytyy etenkin yhteis­kun­nan poh­ja­ker­rok­sis­ta: On Sossu-Tatua, Skeitti-Juusoa ja laa­ke­reil­leen lepäämään jäänyttä Konkurssi-Patua.

Ongelma tulon­siir­roil­la elävien syyl­lis­tä­mi­ses­sä vapaa­mat­kus­ta­jik­si on siinä, että vapaa­mat­kus­ta­jan ongel­mas­sa on kyse ansiot­to­man hyödyn saa­mi­ses­ta. On hankala nähdä, miten heikko yhteis­kun­nal­li­nen asema voisi olla ansait­se­ma­ton hyöty.

Jos arkia­jat­te­lus­sa vapaa­mat­kus­ta­jia löytyy yhteis­kun­nan pohjalta, on sosia­lis­ti­ses­sa reto­rii­kas­sa nime­no­maan yhteis­kun­nan talou­del­li­nen ja poliit­ti­nen eliitti nähty työ­väen­luo­kan sel­kä­na­has­ta elantonsa kup­paa­vi­na vapaa­mat­kus­ta­ji­na ja loisina.

Vaikka talous­e­lii­til­lä onkin tapana jou­te­no­lon sijasta toimia eri­lai­sis­sa toi­mi­kun­nis­sa ja luot­ta­muse­li­mis­sä, voidaan ant­ro­po­lo­gi David Graeberiin viitaten kysyä, olisiko näissä teh­tä­vis­sä toisinaan kyse tar­peet­to­mis­ta hevon­pas­ka­duu­neis­ta?

Tämän näke­myk­sen mukaan yri­tys­joh­ta­jan saamat muhkeat palkkiot eivät ole missään suhteessa hänen työ­pa­nok­seen­sa. Sosialistisesta näkö­kul­mas­ta on esitetty, että omistava luokka saa osinkonsa täysin ilman työ­pa­nos­ta.

Sanat loinen ja para­siit­ti ovat alkujaan vii­tan­neet juuri yhteis­kun­nal­li­siin rooleihin. Ne on lainattu bio­lo­gi­sik­si käsit­teik­si myöhemmin. Suomen kielen sana loinen viittasi alkujaan maaseudun tilat­to­maan väestöön. Loiset tekivät isäntien hyväksi maa­ta­lous­töi­tä lähinnä ruo­ka­pal­kal­la.

Metsästäjä-keräi­li­jöi­tä koskevan tut­ki­mus­tie­don perus­teel­la tiedetään, että näissä yhteis­kun­nis­sa toisten ylä­puo­lel­le nouse­mi­nen tai eri­va­pauk­sien vaa­ti­mi­nen johti usein väki­val­taan, kun yhteisö yritti laittaa nousuk­kaan takaisin ruotuun. Nykyisin talous­tie­det­tä käytetään oikeut­ta­maan suuria sosio­eko­no­mi­sia eroja, joita useimpien tut­kit­tu­jen met­säs­tä­jä-keräi­li­jöi­den parissa ei olisi hyväk­syt­ty.

Vapaamatkustajia voidaan kul­loi­sen­kin poliit­ti­sen motiivin mukaan löytää niin yhteis­kun­nan huipulta kuin sen poh­jal­ta­kin. Voimmekin kysyä hyötyykö val­lit­se­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä koh­tuut­to­mas­ti se, jolla on resurs­se­ja hyvin vähän vai se, jolla niitä on paljon.

Vapaamatkustamisesta puhuminen on tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tua vain hyvin raja­tuis­sa tilan­teis­sa. Kun koko­nai­sia ihmis­ryh­miä leimataan vapaa­mat­kus­ta­jik­si pelkän yhteis­kun­nal­li­sen aseman perus­teel­la, liikutaan hyvin epä­sel­vil­lä vesillä. Silloin on siirrytty tie­teel­li­ses­tä argu­men­taa­tios­ta tun­tei­siin vetoavan reto­rii­kan puolelle. Tämä onkin väi­tös­kir­jan­sa 1900-luvun alku­puo­len sosia­lis­ti­ses­ta val­lan­ku­mous­re­to­rii­kas­ta tehneelle Ehrnroothille tuttu aihe.

Kirjoittaja

Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri ja antropologi, joka valmistelee väitöskirjaa huono-osaisuudesta ja kolmannen sektorin tarjoamasta ruoka-avusta. Juusoa kiinnostavia tutkimuksellisia teemoja ovat huono-osaisuus ja eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat, hyväntekeväisyys, talouden antropologinen tutkimus, diskurssianalyysi ja ideologiakritiikki. Juusolle voi lähettää palautetta ja kommentteja sähköpostitse: palaute.koponen@gmail.com

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Jokaisella työpaikalla on oma työkulttuuri. Se sisältää sellaisia asioita kuten suhtautumisen ylitöihin, mistä kaikesta kahvihuoneessa puhutaan ja vaietaan, ja miten töihin on sopivaa pukeutua. Kolumnissa pohditaan AntroBlogin toimituksen työskentelykulttuuria, toimintaperiaatteita ja (vapaaehtois)työn kuormittavuutta.

Helsingissä vuokrataso on karannut niin korkealle, että monien palkansaajien tuloista leijonanosa kuluu vuokraan. Suomessa yleisen käsityksen mukaan vuokrasääntely on turmiollista vuokramarkkinoiden toiminnalle.

Tasa-arvoinen peruskoulu on ollut kiistämätön osa Suomen menestystarinaa. Siitä on muodostunut kansallinen ylpeyden aihe ja vientituote. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten asema kouluissa on kuitenkin paljastanut järjestelmän valuviat ja tasa-arvon tuottamisessa ilmenevät sosiaaliset railot.

Havainnot maapallon resurssien rajallisuudesta sekä epätasaisesta jakautumisesta haastavat talouskasvupakkoa, mikä kannustaa miettimään talousajattelua uudestaan. Vaikka joidenkin kasvukriitikoiden mukaan talouden pohdinta kuuluu kaikille, kaikkien kokemuksen huomioiminen ei ole itsestäänselvyys. Tulokulmia-kolumnissa tutkija Eeva Houtbeckers kertoo, mitä annettavaa antropologialla on kasvutalouden jälkeiselle ajalle.