AlterNATIIVI-podcast: Tekoälyn etiikka

Ihminen on loput­to­man utelias olento. Olemme aina käyt­tä­neet tek­no­lo­gi­aa apunamme maailman ja itsemme tut­ki­mi­seen, mutta välillä tek­no­lo­gia saattaa harpata edellemme.

Tekoälyn suhteen saatamme hyvin pian olla siinä tilan­tees­sa, että voimme joutua nostamaan kädet pystyyn ja toteamaan “tehtiin silleen hassusti ettei tiedetä miten tämä tekoäly toimii”. Tätä varten laaditut regu­laa­tiot, sään­nök­set ja kehi­tys­oh­jel­mat pyrkivät tar­joa­maan työkaluja sekä tek­no­lo­gian sovel­ta­mi­seen että kehit­tä­mi­seen.

AlterNATIIVIn seit­se­män­nes­sä jaksossa kes­kus­tel­laan väi­tös­tut­ki­ja ja teko­ä­ly­asian­tun­ti­ja Juho Vaisteen kanssa tekoälyn eet­ti­sis­tä haas­teis­ta ja kult­tuu­ris­ten eri­tyis­piir­tei­den vai­ku­tuk­sis­ta etiikkaan. Kuka vastaa siitä, jos tekoäly tekee virheen? Voiko kone oppia moraalia, jos moraali saattaa vaatia myös inhi­mil­li­siä uhrauksia?

Vaisteen mukaan tekoäly ei ole vain tek­no­lo­gi­aa, vaan myös yhteis­kun­nal­li­nen ilmiö ja siten tiivis osa yhteis­kun­tam­me digi­ta­li­soi­tu­mis­ta. Kyse ei siis ole uudesta tek­no­lo­gi­ses­ta inno­vaa­tios­ta.

Eettisiä lin­jauk­sia ja päätöksiä on jo tehty. Vaiste on enem­män­kin huo­lis­saan siitä, onko meillä silti tarpeeksi aikaa suhteessa siihen, kuinka nopeasti tek­no­lo­gia kehittyy

Osallistu kes­kus­te­luun somessa #AIetiikka #tekoäly #alter­na­tii­vi!

  1. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö: Tekoälyaika
  2. Euroopan Unioni: Ethics gui­de­li­nes for trustwort­hy AI

Kirjoittaja

Anna Haverinen, FT, on digitaalisen kulttuurin tutkija, luennoitsija ja design-antropologi, joka on tutkinut ilmiöitä stand upista sururituaaleihin ja verkkoväkivaltaan. Tällä hetkellä hän työskentelee digitaalisen palvelumuotoilun parissa Taisteella.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mitä teknologia sinulle tarkoittaa? Onko se arkielämää helpottavia innovaatioita, viihdettä tai teollisuutta - vai jotain aivan muuta? Nykypäivänä voi olla helppoa unohtaa, että sanaan liittyvät assosiaatiot ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Teknologian antropologinen tutkimus sulkee sisäänsä erittäin laajan kokonaisuuden kiehtovia tutkimuskohteita myös ajalta kauan ennen tietoteknologiaa.

Maailmassa lennetään lukematon määrä työn takia. Erilaisten virtuaalisten kokoussovellusten ja videopuhelujen yleistyminen ei ole vähentänyt matkustamisen tarvetta. Kansainvälistyminen ja työelämän nopeatempoisuus ovat kasvattaneet työperusteista lentomatkustamista. Tutkijat muodostavat yhden kokouksesta toiseen matkustavista ammattikunnista.