Posti uusliberalismin pauloissa

Posti on aikeissa siirtää osan toi­min­nois­taan Viroon mata­lam­pien työ­voi­ma­kus­tan­nus­ten toivossa. Samanaikaisesti postin johtaja nauttii hulppeaa vuo­si­palk­kaa. Viime vuosina suu­ry­ri­tys­ten johtajien palkkiot ovat kasvaneet työn­te­ki­jöi­den aseman hei­ken­tyes­sä.

Uusliberalistiseen eetokseen kuuluu, että köyhiä kan­nus­te­taan ottamalla rahaa pois, kun taas rikkaita kan­nus­te­taan antamalla entistä enemmän rahaa. Postin toi­min­to­jen Viroon siir­tä­mi­sen kohdalla kysynnän ja tarjonnan laki painaa työn­te­ki­jöi­den palkat toi­meen­tu­lo­mi­ni­min alle. Postin tytä­ryh­tiön mak­sa­mal­la 645 euron perus­pal­kal­la ei tule toimeen edes Virossa.

Postin toiminta herättää närää eri­tyi­ses­ti siksi, että kysy­myk­ses­sä on valtion omistama yhtiö. Toisaalta, kuten jo filosofi Michel Foucault aikanaan toi esille, on uus­li­be­ra­lis­mi nime­no­maan val­tio­ve­toi­nen hanke. Näin ollen Postin toiminta ei asetu ris­ti­rii­taan valtion omis­ta­jaoh­jauk­sen kanssa.

Kysymys yhteis­kun­nas­sa val­lit­se­vis­ta tuloe­rois­ta ja niiden oikeut­ta­mi­ses­ta on pysy­vim­piä poliit­ti­sia kysy­myk­siä. Aihetta on pohdittu antiikin ajoista lähtien. Antiikin filo­so­fe­ja kiinnosti lähinnä kysymys siitä, millaiset tulot ja tuloerot vai­kut­ta­vat kan­sa­lai­siin suo­tui­sas­ti.

Moderni yhteis­kun­ta­tie­de puo­les­taan on kiin­nos­tu­nut myös siitä, miten tuloerot vai­kut­ta­vat talouteen. Modernit yhteis­kun­ta­tie­teel­li­set näke­myk­set tuloe­ro­jen tar­peel­li­suu­des­ta voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen ryhmään.

Funktionaalisen teorian mukaan epätasa-arvoinen tulonjako on vält­tä­mä­tön­tä, moraa­li­ses­ti oikeu­tet­tua ja hyväksi kaikille yhteis­kun­nan jäsenille. Tuloerojen nähdään moti­voi­van ihmisiä yrit­tä­mään parhaansa ja takaavan, että vas­tuul­li­sim­piin tehtäviin löydetään osaa­vim­mat tekijät.

Konfliktiteorian mukaan epätasa-arvoinen tulonjako on moraa­li­ses­ti väärin ja yhteis­kun­nal­le hai­tal­lis­ta. Se ryöstää suuren osan yhteis­kun­nan poten­ti­aa­lis­ta, kun pie­ni­tu­loi­set eivät pääse kehit­tä­mään itseään. Tuloerot eivät myöskään takaa kyvyk­käim­pien menes­ty­mis­tä, sillä alkua­se­tel­mat ovat epätasa-arvoisia.

Funktionaalisen teorian keskeinen ongelma on, ettei kukaan tiedä kuinka suuria tuloeroja tarvitaan moti­vaa­tion paran­ta­mi­sek­si tai kyvyk­käim­pien hou­kut­te­le­mi­sek­si joh­to­teh­tä­viin. Kuinka suuria johtajien palk­kioi­den tulee olla?

Yhdysvalloissa pörs­siyh­tiöi­den johtajien palkkiot ovat kasvaneet satoja pro­sent­te­ja 70-luvulta, kun taas työn­te­ki­jöi­den palkat ovat nousseet vain joitakin pro­sent­te­ja. Funktionaalisen teorian valossa johtajien palk­kioi­den kasvu on oikeu­tet­tua, mikäli he todella tekevät työnsä paremmin kuin 1970-luvulla.

Vuonna 2016 yhdys­val­ta­lai­sen pörs­siyh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jan palkkio oli kes­ki­mää­rin jo 276-kertainen työn­te­ki­jän palkkaan nähden. Onko johtaja todella satoja kertoja tuot­ta­vam­pi tai hyö­dyl­li­sem­pi kuin yksit­täi­nen työn­te­ki­jä? Eivätkö esi­mer­kik­si kym­men­ker­tai­set tulot riittäisi pätevien johtajien rek­ry­toi­mi­seen?

Kenties johtajan palkasta on muo­dos­tu­nut yhtiöille erityistä kuvit­teel­lis­ta sisäistä voimaa omaava fetissi, jonka suuruutta pidetään merkkinä yrityksen itsensä kel­poi­suu­des­ta. Johtajan hulppea palkka on viime kädessä vailla perustaa oleva kelluva mer­kit­si­jä, jota ei voi oikeuttaa johtajan työ­pa­nok­sel­la tai tuot­ta­vuu­del­la.

Suurilla palk­kioil­la ei lopulta ole muuta oikeu­tus­ta kuin se, että ne toimivat merkkinä ja toiveena yrityksen menes­tyk­ses­tä. Tuloksena on kehä­pää­tel­mä: suuret palkkiot oikeut­ta­vat itse itsensä.

Kirjoittaja

Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri ja antropologi, joka valmistelee väitöskirjaa huono-osaisuudesta ja kolmannen sektorin tarjoamasta ruoka-avusta. Juusoa kiinnostavia tutkimuksellisia teemoja ovat huono-osaisuus ja eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat, hyväntekeväisyys, talouden antropologinen tutkimus, diskurssianalyysi ja ideologiakritiikki. Juusolle voi lähettää palautetta ja kommentteja sähköpostitse: palaute.koponen@gmail.com

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kun Venezuelan hallituksen joukot ampuivat luoteja ja kyynelkaasua estääkseen humanitaarista apua saapumasta maahan, yhdysvaltalainen lääketieteen professori Akash Goel ehdotti, että kansainvälinen rikostuomioistuin nostaisi maan presidenttiä Nicolás Maduroa vastaan syytteen rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syynä syytteelle olisi kansan näännyttäminen.

Työkentällä-haastattelussa kuulemme tällä kertaa Aalto-yliopiston markkinoinnin vierailijaprofessori Eric Arnouldia. Arnouldin tie Suomeen käy monen eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen yliopiston kautta. Hänellä on myös pitkä työhistoria kehitysantropologina Länsi-Afrikassa.

Viime aikoina kehitysyhteistyökampanjat ovat saaneet paljon arvostelua siitä, miten sekä avun saajia että avun antajia esitetään mediassa. Esimerkiksi vaatesuunnittelija Paola Suhosen yhteistyö Planin kanssa vuonna 2017 herätti keskustelua valkoisesta pelastajuudesta. Liina Mustonen kirjoitti aiheesta Planin kampanjaa käsittelevässä AntroBlogin uutiskommentissa.