Vuoden Tiedekynä ‑palkinto antropologi Anna-Maria Tapaniselle!

Koneen Säätiön Vuoden Tiedekynä ‑palkinto myön­net­tiin tänä vuonna ant­ro­po­lo­gi, dosentti Anna-Maria Tapaniselle. 25 000 euron palkinto myön­ne­tään tie­teel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiok­kaas­ti. Se on suurin suo­ma­lai­nen tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen palkinto.

Tapanisen palkittu artikkeli Rajalla labo­ra­to­rios­sa: iän arvioin­tia, iän mää­rit­tä­mis­tä ja ikä­mää­räyk­siä käsit­te­lee iän arvioin­tia ja mää­rit­tä­mis­tä tilan­teis­sa, joissa val­tioi­den rajoja ylit­tä­vil­tä nuorilta puuttuvat luo­tet­ta­vi­na pidetyt asia­kir­jat. Tapanisen mukaan täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa vallitsee aina jännite objek­tii­vi­se­na pidetyn tes­tauk­sen ja epävarman tulkinnan välillä. Tutkimus on mer­kit­tä­vää, sillä iän arvioin­nis­ta ei ole aiemmin julkaistu yhteis­kun­ta­tie­teel­li­siä tut­ki­muk­sia, toteaa Koneen Säätiön tiedote. 

Tutkimuksensa aineis­to­na Tapaninen on haas­ta­tel­lut maa­han­muut­to­vi­ran­omai­sia, oikeus­ham­mas­lää­kä­rei­tä ja genee­tik­ko­ja, kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen asian­tun­ti­joi­ta ja asia­na­ja­jia sekä asian­osai­sia. Hän on tutkinut hal­lin­nol­li­sia doku­ment­te­ja ja oikeuden päätöksiä sekä DNA-analyysin, rönt­gen­ku­vauk­sen ja sil­mä­mää­räi­sen iän arvioin­nin roolia maahanmuuttopolitiikassa.

Koneen Säätiön mukaan Tapanisen artikkeli osoittaa, kuinka epävarmaa tietoa viran­omai­set koh­te­le­vat varmana tietona ikä­ana­lyy­sien kiis­ta­na­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta. Iän epäily aiheuttaa yksin tulleille nuorille suuria paineita, ja tur­va­paik­ka­pro­ses­sin tul­kin­nan­va­rai­suus näyt­täy­tyy heille mielivaltaisena.

Tapaninen itse toteaa: “Suurin ongelma on se, mihin ja miten labo­ra­to­rio­tu­los­ta käytetään. Se perustuu alati muut­tu­viin sään­nök­siin, hal­lin­nol­li­siin lin­jauk­siin, maa­han­muut­to­po­liit­ti­siin kes­kus­te­lui­hin ja jatkuvaan tul­kin­nan­va­rai­suu­teen. Turvapaikkaprosessin jokai­ses­sa vaiheessa – ikä­ar­vioin­tiin ohjaa­mis­ta kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä mah­dol­li­seen labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­seen, tuloksen oikeus­lää­ke­tie­teel­li­seen tul­kin­taan, Maahanmuuttoviraston tekemään iän mää­rit­tä­mi­seen, mah­dol­li­seen vali­tuk­seen tur­va­paik­ka­pää­tök­ses­tä ja viimein päätöksen seu­rauk­siin – on tul­kin­nan­va­rai­suut­ta ja nuorten itsensä kannalta usein ahdis­ta­vaa käsit­tä­mät­tö­myyt­tä ja mie­li­val­tai­suut­ta. Päämääränä on pikem­min­kin alai­käi­si­nä esiin­ty­vien aikuisten pal­jas­ta­mi­nen kuin lapsen edun takaaminen.”

Noin 18-vuotiaan nuoren mää­rit­tä­mi­nen alai­käi­sek­si on vaa­rat­to­mam­paa kuin nuoren mää­rit­tä­mi­nen lapseksi. Aikuiseksi määrätty nuori voidaan esi­mer­kik­si ottaa helpommin säilöön tai palauttaa läh­tö­maa­han, jonne ei enää ole vält­tä­mät­tä siteitä. Vaikka kan­sa­lais­jär­jes­töt ovat arvos­tel­leet ikä­tes­taus­ta, Suomessa asiasta ei ole kes­kus­tel­tu vakavasti. Samaan aika Isossa-Britanniassa las­ten­lää­kä­rit, ihmi­soi­keus­jär­jes­töt ja hal­lin­to­kin ovat kri­ti­soi­neet käy­tän­tö­jä ankarasti ja saaneet aikaan tes­tauk­ses­ta luo­pu­mi­sen. Myös Ruotsissa vas­ta­rin­ta on ollut viime aikoina voi­ma­kas­ta”, Tapaninen sanoo.

Anna-Maria Tapaninen on sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian dosentti Helsingin yli­opis­tos­sa. Väiteltyään sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian ajalta hän on tutkinut lasten anonyymiä hyl­kää­mis­tä lai­tok­siin 1800-luvun Euroopassa. Viime vuosina hänen tut­ki­muk­sen­sa ovat käsi­tel­leet bio­tek­no­lo­gioi­den käyttöä siir­to­lai­suu­den hal­lin­nas­sa. Tällä hetkellä hän tutkii yksin tulleiden alai­käis­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaanottamista. 

Vuoden Tiedekynä ‑palkinnon voit­ta­neen artik­ke­lin voi lukea koko­nai­suu­des­saan Koneen Säätiön sivulla. Tapaninen on kir­joit­ta­nut AntroBlogiin per­hee­nyh­dis­tä­mi­ses­tä kesällä 2016. 

Toimitus onnit­te­lee voittajaa tun­nus­tuk­ses­ta ja tärkeästä työstä!

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.

Maahanmuuttajien integraatiosta käydään yhä äänekkäämpää julkista keskustelua Suomessa. Integraatiokeskustelussa maahanmuuttajilta odotetaan täydellisen kansalaisen suoritusta, jota mitataan vastaanottavan yhteiskunnan näkökulmasta käsin. Muslimimaahanmuuttajanaisten haastatteluista käy ilmi naisten monikerroksinen näkökulma integraatioon ja sukupuolen merkitys kotoutumiselle.