Satiirilla öljyhanketta vastaan

Koillis-Yhdysvalloissa eräs öljyputki on kaa­voi­tet­tu kulkemaan alku­pe­räis­kan­so­jen pyhien maiden halki. Lokakuussa 2019 öljy-yhtiö Enbridge ilmoitti luo­vut­ta­van­sa alueen alku­pe­räis­väes­töl­le täyden kont­rol­lin reitin vii­mei­ses­tä 30 kilo­met­ris­tä hyvi­tyk­se­nä tästä. Osuutta kutsutaan pro­jek­tis­sa nimellä Peace Pipeline, ja sen ottaa haltuunsa Indigenous Pipeline Council, IPC.

Tiedote ei oikeasti ollut yhtiön oma, vaan kuului satiirin keinoja hyö­dyn­tä­vään kan­sa­lai­sak­ti­vis­tien tem­pauk­seen. IPC:n esi­tet­tiin kaa­vai­le­van öljy­put­kea Duluthiin, joka on tärkeä talous­kau­pun­ki.

Duluthin hau­taus­maal­la aloi­tet­tiin pyhien jään­nös­ten uudelleen siir­tä­mi­nen kömpelön tiimin voimin: ruu­mi­sark­ku­ja kan­net­tiin kau­his­tu­nei­den kir­kos­sa­kä­vi­jöi­den editse ruumiiden putoil­les­sa. Paikalliselle eliitti-golfklu­bil­le ilmes­tyi­vät raken­nus­tar­kas­ta­jat mit­tai­le­maan arvok­kai­ta tiluksia. Yrityksille ja polii­ti­koil­le jär­jes­tet­tiin lob­baus­ti­lai­suus, jossa osal­lis­tu­jil­le ilmoi­tet­tiin että läs­nä­olol­laan he osoit­ta­vat luo­vut­ta­van­sa yhtei­sön­sä alueiden hallinnan IPC:lle. Sopimuksen sine­töi­mi­sek­si monia pyy­det­tiin pitämään “Öljypäällikön” pää­hi­net­tä ja liit­ty­mään “Mustan käärmeen” tanssiin, jota johti sihisevä IPC:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ”Coyote Mick Tomi” – viit­tauk­se­na Iktomiin, poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­sis­sa myto­lo­giois­sa esiin­ty­vään trickster-hahmoon.

Satiiri on aina ollut alta­vas­taa­jan keino vastustaa val­lan­pi­tä­jiä. Se kasvattaa tie­toi­suut­ta val­ta­ra­ken­teis­ta ja auttaa käsit­te­le­mään ongelmiin liittyvää ahdis­tus­ta. IPC:n reitti Duluthin hau­taus­mai­den, golfklu­bien ja taka­pi­ho­jen läpi hei­jas­te­li tapoja, joilla suu­ryh­tiöi­den toiminta rikkoo surutta alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuksia Yhdysvalloissa ja muualla maa­il­mas­sa.

Enbridgen öljyputki, kuten luke­mat­to­mat muutkin hankkeet, sivuuttaa täysin alku­pe­räis­kan­so­jen kanssa tehdyt sopi­muk­set, joissa on taattu pyhien paikkojen kos­ke­mat­to­muus ja kansojen oikeus perin­teis­ten elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen. Öljyputki vaarantaa eri­tyi­ses­ti pyhän vil­li­rii­sin viljelyn, joka on alueen kansojen elinehto.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Helsingin hovioikeus tuomitsi maaliskuussa 2020 piispa Teemu Laajasalon sakkoihin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta yritystoiminnassaan. HS:n haastattelussa Laajasalo katsoo monien menettäneen suhteellisuudentajunsa arvioidessaan hänen tuomioon johtaneita syntejään, ja kertoo olevansa huolestunut vallitsevasta keskustelukulttuurista. Piispa toivoo itselleen armoa ja arvostelijalleen tuomiota.

Syyskuun lopulla Venäjän turvallisuuspalvelu pidätti Viimeisen testamentin kirkon keulahahmo Vissarionin (Sergei Torop), hänen “oikean kätensä” Vadim Redkinin ja kirkon juridisia kasvoja edustavan Vladimir Vedernikovin. Heitä syytetään kirkon jäsenten psykologisesta painostuksesta rahan saamiseksi, ja vakavan haitan aiheuttamisesta yhdelle tai usealle jäsenelle. Minna Kulmala on tutkinut Vissarion-yhteisöä vuodesta 2011 ja tutustunut myös entisten jäsenten tarinoihin.

3.10.2020 oli Saksan jälleenyhdistymisen 30. vuosipäivä. Yhdistyminen on kylmän sodan loppumisen ja lännen voiton symboli. Saksassa vallitseva narratiivi on pitkään korostanut kahden yhteen kuuluvan osan yhdistymistä. Tarina on usein peittänyt alleen yhdistymisen kipupisteet. Viime vuosina vaikea aihe on kuitenkin noussut julkiseen keskusteluun.

Shamanismia on kutsuttu ihmiskunnan vanhimmaksi henkiseksi perinteeksi. Sen harjoittajien määrä Suomessa näyttää olevan kasvussa, ja shamanismi on aiempaa näkyvämpää. Shamanismin tutkija pohtii kysymyksiä tietämisen tavoista ja tutkimuksen taustalla vaikuttavasta maailmankuvasta.