Satiirilla öljyhanketta vastaan

Koillis-Yhdysvalloissa eräs öljyputki on kaa­voi­tet­tu kulkemaan alku­pe­räis­kan­so­jen pyhien maiden halki. Lokakuussa 2019 öljy-yhtiö Enbridge ilmoitti luo­vut­ta­van­sa alueen alku­pe­räis­väes­töl­le täyden kont­rol­lin reitin vii­mei­ses­tä 30 kilo­met­ris­tä hyvi­tyk­se­nä tästä. Osuutta kutsutaan pro­jek­tis­sa nimellä Peace Pipeline, ja sen ottaa haltuunsa Indigenous Pipeline Council, IPC.

Tiedote ei oikeasti ollut yhtiön oma, vaan kuului satiirin keinoja hyö­dyn­tä­vään kan­sa­lai­sak­ti­vis­tien tem­pauk­seen. IPC:n esi­tet­tiin kaa­vai­le­van öljy­put­kea Duluthiin, joka on tärkeä talouskaupunki.

Duluthin hau­taus­maal­la aloi­tet­tiin pyhien jään­nös­ten uudelleen siir­tä­mi­nen kömpelön tiimin voimin: ruu­mi­sark­ku­ja kan­net­tiin kau­his­tu­nei­den kir­kos­sa­kä­vi­jöi­den editse ruumiiden putoil­les­sa. Paikalliselle eliitti-golfklu­bil­le ilmes­tyi­vät raken­nus­tar­kas­ta­jat mit­tai­le­maan arvok­kai­ta tiluksia. Yrityksille ja polii­ti­koil­le jär­jes­tet­tiin lob­baus­ti­lai­suus, jossa osal­lis­tu­jil­le ilmoi­tet­tiin että läs­nä­olol­laan he osoit­ta­vat luo­vut­ta­van­sa yhtei­sön­sä alueiden hallinnan IPC:lle. Sopimuksen sine­töi­mi­sek­si monia pyy­det­tiin pitämään “Öljypäällikön” pää­hi­net­tä ja liit­ty­mään “Mustan käärmeen” tanssiin, jota johti sihisevä IPC:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ”Coyote Mick Tomi” – viit­tauk­se­na Iktomiin, poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­sis­sa myto­lo­giois­sa esiin­ty­vään trickster-hahmoon.

Satiiri on aina ollut alta­vas­taa­jan keino vastustaa val­lan­pi­tä­jiä. Se kasvattaa tie­toi­suut­ta val­ta­ra­ken­teis­ta ja auttaa käsit­te­le­mään ongelmiin liittyvää ahdis­tus­ta. IPC:n reitti Duluthin hau­taus­mai­den, golfklu­bien ja taka­pi­ho­jen läpi hei­jas­te­li tapoja, joilla suu­ryh­tiöi­den toiminta rikkoo surutta alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuksia Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Enbridgen öljyputki, kuten luke­mat­to­mat muutkin hankkeet, sivuuttaa täysin alku­pe­räis­kan­so­jen kanssa tehdyt sopi­muk­set, joissa on taattu pyhien paikkojen kos­ke­mat­to­muus ja kansojen oikeus perin­teis­ten elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen. Öljyputki vaarantaa eri­tyi­ses­ti pyhän vil­li­rii­sin viljelyn, joka on alueen kansojen elinehto.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.