Lääkkeenä tappava yksinäisyys

Tänä pää­siäi­se­nä ruo­ka­pöy­dät ovat suku­päi­väl­lis­ten sijaan täyt­ty­neet kelmeistä skype-puhe­luis­ta. Poikkeustilan sanelema eris­täy­ty­mi­nen on irrot­ta­nut meidät kodin ulko­puo­li­sis­ta sosi­aa­li­sis­ta kon­tak­teis­ta. Tämän vaikutus on erityisen dra­maat­ti­nen Suomen yli mil­joo­nal­le yksi­na­su­jal­le, eri­tyi­ses­ti ikään­ty­neil­le. Yksinäisyys onkin kriisin kon­kreet­ti­sim­pia seu­rauk­sia. 

Eristämisen lää­ke­tie­teel­li­set syyt ovat selvät, kan­san­ter­vey­del­li­set tavoit­teet kiis­tat­to­mat. Sen vai­ku­tuk­set ovat kuitenkin moni­ta­hoi­sia: yksi­näi­syys voi olla muser­ta­vaa, pahim­mil­laan tappavaa.

Yksilön ja yhteisön välinen suhde on yhteis­kun­ta­tie­tei­den ytimessä. Laaja tut­ki­musai­neis­to osoittaa, kuinka erot­ta­mat­to­mas­ti yhteisöt ja yksilöt ovat sidok­sis­sa toisiinsa. Sidosteisuus on osin bio­lo­gis­ta ja väis­tä­mä­tön­tä. Ihmislapsi kehittyy hitaasti, ja tarvitsee eloon jää­däk­seen ympä­ri­vuo­tis­ta hoivaa hyvin kauan. Biologian lisäksi tar­vit­se­vuus on laajempaa, sosi­aa­lis­ta. Siteet muihin tekevät yksilöstä koko­nais­val­tai­sen ihmisen: tyttären, sisaren, äidin, ystävän, tädin ja iso­van­hem­man.

Sosiaaliset tavat leimaavat ihmiseloa kaikin tavoin. Ne vai­kut­ta­vat siihen, minkä miellämme ravin­nok­si kel­paa­vak­si. Ne hei­jas­tu­vat aja­tuk­siim­me talou­des­ta ja vai­kut­ta­vat siihen, miten kohtaamme kuoleman. Yhdessä näitä tapoja voi kutsua myös kult­tuu­rik­si.

Sosiaaliset suhteet vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti ter­vey­teen. Tämä näkyy eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sis­sä: posi­tii­vi­nen sosi­aa­li­suus pitää mielen ja kehon virkeänä. Yksinäisyys toimii päin­vas­toin. Kun mieli on apea, liik­ku­mi­nen vähenee ja yleis­kun­to laskee. Seuraukset voivat ikään­ty­neil­lä näkyä nopeas­ti­kin.

Tietenkään sosi­aa­li­set suhteet eivät eris­tyk­ses­sä kokonaan katkea. Eristys kuitenkin vahvistaa epätasa-arvoa. Erityisen haa­voit­tu­vas­sa asemassa ovat ne, joiden sosi­aa­li­set suhteet ovat jo valmiiksi vähäiset. Ikä vahvistaa kokemusta. Diginatiivit ovat tottuneet digi­so­si­aa­li­suu­teen, mutta monelle ikään­ty­neel­le tämä on vierasta.

Pahimmillaan eris­tä­mi­nen saattaa tuntua ran­gais­tuk­sel­ta — ja se onkin tyy­pil­li­nen ran­gais­tus vaka­vim­pien rikosten teki­jöil­le. Eristys voi tapahtua vankilan seinien sisä­puo­lel­la tai yhtei­sös­tä kar­kot­ta­mal­la. Se voi olla myös sosi­aa­lis­ta, ja tar­koit­taa äärim­mil­lään kaikkien ihmis­suh­tei­den kat­kai­se­mis­ta, sosi­aa­lis­ta kuolemaa. 

Koronaepidemian selät­tä­mi­seen tähtäävät suo­si­tuk­set koros­ta­vat tar­tun­ta­vaa­raa. Samalla ne mää­rit­tä­vät ihmiset puhtaasti bio­lo­gi­sik­si olen­noik­si, joiden ter­vey­teen vai­kut­ta­vat vain virukset ja bakteerit. Suositukset sivuut­ta­vat ne moni­nai­set posi­tii­vi­set tavat, joilla ihmiset ovat toi­sis­taan riip­pu­vai­sia. Tämä painotus näkyy myös lin­jauk­sis­sa, joiden mukaan syn­ny­tys­sai­raa­loi­den per­he­huo­nei­siin saa vas­ta­syn­ty­neen luokse jäädä tar­tun­ta­ris­kin vuoksi vain syn­nyt­tä­jä

Ikääntyneiden kohdalla suo­si­tuk­sil­le on mää­ri­tet­ty selkeä ikäraja, jonka ylit­tä­nei­den tulee olla eris­tyk­sis­sä. Ikäihmisten näke­myk­siä ei suo­si­tuk­sis­sa kuunnella. Poikkeustilan jatkuessa on kuitenkin syytä kysyä, tulisiko tämän muuttua. Onko sillä mer­ki­tys­tä, jos mummo haluaa mie­luum­min viettää äitien­päi­vän suvun ympä­röi­mä­nä kuin yksin – tar­tun­ta­ris­kis­tä huo­li­mat­ta?

Koronapandemian laan­tu­mis­ta toivovat kaikki. Parannusta tautiin etsitään kuu­mei­ses­ti. Jos pandemia jatkuu, herää kysymys: kuinka pitkään voimme vaatia ihmisiltä eris­täy­ty­mis­tä? Mitä, jos lääke päätyykin joidenkin kohdalla olemaan tautia tap­pa­vam­pi?

Kirjoittaja

Miia Halme-Tuomisaari on sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa ja kansainvälisen oikeuden dosentti Turun yliopistossa. Hän on parhaillaan yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, jossa hän kirjoittaa kirjaa YK:n ihmisoikeusvalvonnasta. Lisäksi hän on toinen antropologiaan keskittyneen kansainvälisen Allegra Lab -verkkojulkaisun perustajista sekä Euroopan antropologisen seuran EASAn hallituksen jäsen.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mielenterveyden ongelmat mielletään nykyään ainakin länsimaissa kansantaudiksi. Länsimaiseen sielunhoitoon, psykologiaan ja psykiatriaan perustuva diagnosointi, lääkitseminen ja terapiamenetelmät ovat integroituneet osaksi terveydenhuoltoa. Yksilön ja yhteisöjen eheytymistä ja hyvinvointia tarkastellaan yhä enemmän myös vaihtoehtoisista näkökulmista, paikallisiin ja alueellisiin perinteisiin nojaten.

Koronavirustapausten määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Tilanne on tutumpi kuin keväällä, mutta aiheuttaa edelleen huolta ja epävarmuutta. Julkisessa keskustelussa koronaviruksesta puhutaan näkymättömänä vihollisena, joka tulee päihittää. Henkisen hyvinvointimme kannalta saattaisi olla parempi suhtautua virukseen kutsumattomana vieraana vihollismielikuvien ruokkimisen sijaan.

Alkoholismi on kansansairaus, jonka julkinen keskustelu pyörii rajoitusten ympärillä sen sijaan, että puhuttaisiin tunteista tai ihmisistä sairauden takana. Toimittaja Johanna Pohjolan tietokirja ‘Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan’ pureutuu alkoholismin inhimilliseen puoleen. Haastattelussa hän kertoo sukelluksestaan alkoholiriippuvuuden maailmaan.

Koronapandemian viimeisimpiä käänteitä on koronaskeptisyyden näkyvyyden kasvu. Keskustelu aiheen tiimoilta ulottuu rajoitustoimenpiteiden kritisoinnista viruksen olemassaolon kyseenalaistamiseen. Lyhyen ajan sisällä myös Suomessa on kirjoitettu useita juttuja hyvinvointialan piirissä ilmenevästä koronaskeptisyydestä. Näissä koronatoimenpiteitä ja maskien käyttöä kritisoivissa keskusteluissa eräs keskeinen, toistuva käsite on pelko.