Lääkkeenä tappava yksinäisyys

Tänä pää­siäi­se­nä ruo­ka­pöy­dät ovat suku­päi­väl­lis­ten sijaan täyt­ty­neet kelmeistä skype-puhe­luis­ta. Poikkeustilan sanelema eris­täy­ty­mi­nen on irrot­ta­nut meidät kodin ulko­puo­li­sis­ta sosi­aa­li­sis­ta kon­tak­teis­ta. Tämän vaikutus on erityisen dra­maat­ti­nen Suomen yli mil­joo­nal­le yksi­na­su­jal­le, eri­tyi­ses­ti ikään­ty­neil­le. Yksinäisyys onkin kriisin kon­kreet­ti­sim­pia seurauksia. 

Eristämisen lää­ke­tie­teel­li­set syyt ovat selvät, kan­san­ter­vey­del­li­set tavoit­teet kiis­tat­to­mat. Sen vai­ku­tuk­set ovat kuitenkin moni­ta­hoi­sia: yksi­näi­syys voi olla muser­ta­vaa, pahim­mil­laan tappavaa.

Yksilön ja yhteisön välinen suhde on yhteis­kun­ta­tie­tei­den ytimessä. Laaja tut­ki­musai­neis­to osoittaa, kuinka erot­ta­mat­to­mas­ti yhteisöt ja yksilöt ovat sidok­sis­sa toisiinsa. Sidosteisuus on osin bio­lo­gis­ta ja väis­tä­mä­tön­tä. Ihmislapsi kehittyy hitaasti, ja tarvitsee eloon jää­däk­seen ympä­ri­vuo­tis­ta hoivaa hyvin kauan. Biologian lisäksi tar­vit­se­vuus on laajempaa, sosi­aa­lis­ta. Siteet muihin tekevät yksilöstä koko­nais­val­tai­sen ihmisen: tyttären, sisaren, äidin, ystävän, tädin ja isovanhemman.

Sosiaaliset tavat leimaavat ihmiseloa kaikin tavoin. Ne vai­kut­ta­vat siihen, minkä miellämme ravin­nok­si kel­paa­vak­si. Ne hei­jas­tu­vat aja­tuk­siim­me talou­des­ta ja vai­kut­ta­vat siihen, miten kohtaamme kuoleman. Yhdessä näitä tapoja voi kutsua myös kulttuuriksi.

Sosiaaliset suhteet vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti ter­vey­teen. Tämä näkyy eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sis­sä: posi­tii­vi­nen sosi­aa­li­suus pitää mielen ja kehon virkeänä. Yksinäisyys toimii päin­vas­toin. Kun mieli on apea, liik­ku­mi­nen vähenee ja yleis­kun­to laskee. Seuraukset voivat ikään­ty­neil­lä näkyä nopeastikin.

Tietenkään sosi­aa­li­set suhteet eivät eris­tyk­ses­sä kokonaan katkea. Eristys kuitenkin vahvistaa epätasa-arvoa. Erityisen haa­voit­tu­vas­sa asemassa ovat ne, joiden sosi­aa­li­set suhteet ovat jo valmiiksi vähäiset. Ikä vahvistaa kokemusta. Diginatiivit ovat tottuneet digi­so­si­aa­li­suu­teen, mutta monelle ikään­ty­neel­le tämä on vierasta.

Pahimmillaan eris­tä­mi­nen saattaa tuntua ran­gais­tuk­sel­ta — ja se onkin tyy­pil­li­nen ran­gais­tus vaka­vim­pien rikosten teki­jöil­le. Eristys voi tapahtua vankilan seinien sisä­puo­lel­la tai yhtei­sös­tä kar­kot­ta­mal­la. Se voi olla myös sosi­aa­lis­ta, ja tar­koit­taa äärim­mil­lään kaikkien ihmis­suh­tei­den kat­kai­se­mis­ta, sosi­aa­lis­ta kuolemaa. 

Koronaepidemian selät­tä­mi­seen tähtäävät suo­si­tuk­set koros­ta­vat tar­tun­ta­vaa­raa. Samalla ne mää­rit­tä­vät ihmiset puhtaasti bio­lo­gi­sik­si olen­noik­si, joiden ter­vey­teen vai­kut­ta­vat vain virukset ja bakteerit. Suositukset sivuut­ta­vat ne moni­nai­set posi­tii­vi­set tavat, joilla ihmiset ovat toi­sis­taan riip­pu­vai­sia. Tämä painotus näkyy myös lin­jauk­sis­sa, joiden mukaan syn­ny­tys­sai­raa­loi­den per­he­huo­nei­siin saa vas­ta­syn­ty­neen luokse jäädä tar­tun­ta­ris­kin vuoksi vain syn­nyt­tä­jä

Ikääntyneiden kohdalla suo­si­tuk­sil­le on mää­ri­tet­ty selkeä ikäraja, jonka ylit­tä­nei­den tulee olla eris­tyk­sis­sä. Ikäihmisten näke­myk­siä ei suo­si­tuk­sis­sa kuunnella. Poikkeustilan jatkuessa on kuitenkin syytä kysyä, tulisiko tämän muuttua. Onko sillä mer­ki­tys­tä, jos mummo haluaa mie­luum­min viettää äitien­päi­vän suvun ympä­röi­mä­nä kuin yksin – tar­tun­ta­ris­kis­tä huolimatta?

Koronapandemian laan­tu­mis­ta toivovat kaikki. Parannusta tautiin etsitään kuu­mei­ses­ti. Jos pandemia jatkuu, herää kysymys: kuinka pitkään voimme vaatia ihmisiltä eris­täy­ty­mis­tä? Mitä, jos lääke päätyykin joidenkin kohdalla olemaan tautia tappavampi?

Kirjoittaja

Miia Halme-Tuomisaari on sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa ja kansainvälisen oikeuden dosentti Turun yliopistossa. Hän on parhaillaan yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, jossa hän kirjoittaa kirjaa YK:n ihmisoikeusvalvonnasta. Lisäksi hän on toinen antropologiaan keskittyneen kansainvälisen Allegra Lab -verkkojulkaisun perustajista sekä Euroopan antropologisen seuran EASAn hallituksen jäsen.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Päätös kieltäytyä koronarokotteesta voi perustua moniin syihin. Huoli rokotteen mahdollisista haitoista sekä epäluottamus viranomaistoimijoita kohtaan on yleistä. Epäluottamuksen syvenemisen ja rokotekeskustelun polarisoitumisen ehkäisemiseksi on syytä pyrkiä ymmärtämään, mistä huoli ja kritiikki rokottamista kohtaan kumpuavat.

Tehokas tapa hidastaa uusien koronavarianttien syntyä olisi lisätä rokotuskattavuutta koko maailmassa. Asiantuntijat ovatkin jo vuoden ajan rummuttaneet koronarokotteiden patenttien vapauttamisen puolesta, jotta rokotteiden hinta laskisi ja tuotanto kasvaisi. Patenttien purku edellyttäisi Maailman kauppajärjestön (WTO) päätöstä, jonka Euroopan komissio on yhdellä äänellään pysäyttänyt. Suomi ja muut pienet EU-maat voisivat halutessaan kerätä voimansa ajaakseen patenttien purkua.