Jääkaapin ovessa näkyvät arvot ja identiteetti

Jääkaappi löytyy joka kodista. Se ei ole pelkkä kodinkone, vaan toimii myös rituaaliesineenä, joka kertoo paljon käyttäjistään. Millaisia asioita jääkaapin ovi ja siihen ripustetut esineet edustavat?

Järjestimme vuoden 2020 alussa Twitterissä #jää­kaa­pi­no­vi ‑kuva­haas­teen. Annoimme some­kan­sal­le yksin­ker­tai­sen tehtävän: postaa kuva jää­kaap­pi­si ovesta. Tarkoitus oli yleisömme tarjoaman aineiston kautta valaista, mikä on jääkaapin oven sosio­kult­tuu­ri­nen tehtävä suo­ma­lai­ses­sa kodissa ja yhteis­kun­nas­sa. Nyt olemme valmiit kertomaan kuva­tul­vaa seu­ran­neen ant­ro­po­lo­gi­sen analyysin tulokset. 

Yksityinen vai julkinen jääkaapin ovi?

Aloitetaan siitä, kenen asia jääkaapin ovi on. Yhteensä 270 ihmistä osal­lis­tui innok­kaas­ti #jää­kaa­pi­no­vi-haas­tee­seen. On vaikea arvioida, onko se paljon tai vähän mediamme tavoit­ta­vuu­teen nähden, mutta ainakaan tälle joukolle jääkaapin ovi ei ollut liian hen­ki­lö­koh­tai­nen osa kotia koko somen näh­tä­väk­si. Vain tie­to­tur­van ja hen­ki­lö­tie­to­jen kannalta oleel­li­set asiat oli (ohjeis­tuk­sem­me mukaan) sen­su­roi­tu kuvista rajaa­mal­la tai muokaten. 

Toisaalta monet kom­men­toi­vat, että oven julkinen esittely tuntui kovin hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta. “Tuntuu että paljastaa koko kodin sielun”, kommentoi eräs osal­lis­tu­ja. Jotkut selit­te­li­vät jää­kaa­pi­no­ven sii­vot­to­muut­ta, aivan kuten on tapana selitellä kodin epä­jär­jes­tys­tä yllä­tys­vie­rai­den sattuessa paikalle. Osa yleisöä koki kuvien selailun mie­len­kiin­toi­se­na. “Onko outoa, että tykkää katsella näitä #jää­kaa­pi­no­vi kuvia. Jotenkin näissä näkyy ihmisten elämän koko kirjo.” Vaikuttaakin siltä, että ovi on jollain tapaa yhtä kuin koti, jossa jääkaappi sijaitsee. Sen kautta näkee paljon enemmän kuin satun­nais­ta sälää.

Sosiologi Sheryl Tynesin mukaan jääkaapin ovi on siinä määrin julkinen, että kuka tahansa koti­ta­lou­des­sa vie­rai­le­va henkilö voi sen vapaasti nähdä. Toisin sanoen jääkaapin ovi on yhtä julkinen tai yksi­tyi­nen kuin koti koko­nai­suu­des­saan. Kenties tästä syystä osal­lis­tu­jat tunsivat ris­ti­rii­tai­suut­ta; kuvan kautta kodin piiriin pääsi iso joukko ihmisiä, joilla muutoin ei olisi oikeutta sinne nähdä. Kotien yksi­tyi­syy­den aste vaihtelee niin yksi­löl­li­ses­ti kuin eri aikoina ja paikoissa, ja jotkut kodin osat voivat olla toisia julkisempia. 

Jääkaapin ovi kalenterina ja komentokeskuksena

Jääkaappien ovissa näkyy paljon arkista elä­män­me­noa ja aika­tau­lu­ja. Oviin ripus­te­taan päi­vä­ko­din ja koulun luku­jär­jes­tyk­siä, har­ras­tusai­ka­tau­lu­ja, vuo­ro­lis­to­ja sii­vouk­seen tai koiran ulkoi­lu­tuk­seen, teh­tä­vä­lis­to­ja ja muis­ti­lap­pu­ja, pää­sy­lip­pu­ja tapah­tu­miin, aukio­loai­ko­ja, yhteys­tie­to­ja, erään­ty­viä laskuja ja takuu­kuit­te­ja — siis asioita, joita pitää arjen ja vapaa-ajan pyö­rit­tä­mi­ses­sä muistaa. 

Amerikkalaisten koti­ta­louk­sien esi­neis­töä 2010-luvulla tutkineet ant­ro­po­lo­git Anthony Graesch, Jeanne Arnold ja Elinor Ochs esittävät, että keittiöt ovat perhe-elämän komen­to­kes­kuk­sia ja jää­kaap­pien ovet koti­ta­lou­den asuk­kai­den elä­män­me­non hallinnan keskeisiä areenoita. He kutsuvat jääkaapin ovea Facebookin tai Google-kalen­te­rin aineel­li­sek­si vas­ti­neek­si. Ainakin kuvien perus­teel­la tämä vai­kut­tai­si pätevän myös suo­ma­lai­sis­sa kodeissa. 

Graesch kol­le­goi­neen muis­tut­taa, että nyky­päi­vän keit­tiöil­lä on sama tehtävä kuin ennenkin: ne toimivat kotie­lä­män ytiminä. Mielikuvien tasolla keittiö on perin­tei­ses­ti paikka, jossa vanhemmat ja lapset kokoon­tu­vat pöydän ääreen useita kertoja päivässä, vaih­ta­maan arkisia kuu­lu­mi­sia ja puhumaan suun­ni­tel­mis­ta. Vaihtoehtoisesti jääkaappi on kohde, jonne kaikki koti­ta­lou­des­sa asuvat sään­nöl­li­ses­ti suun­taa­vat, vaikka olisivat yksin kotona. Saman katon alla asuvien oma WhatsApp-ryhmä voisi olla jääkaapin oven nyky­ai­kai­nen korvike, mutta uudet vies­tin­tä­ka­na­vat eivät kuvista päätellen ole vielä täysin kor­van­neet jääkaapin oven paikkaa.

Omasta jääkaapin ovesta roikkuu useita mag­neet­te­ja, yksi lasku yleensä (tässä tapauk­ses­sa puhe­lin­las­ku), kolme Forssan eri apteekin aukio­loa­jat, erittäin vanha uima­hal­lin hinnasto ja nuorten työ­pa­jo­jen puh numerot “

#Jääkaapinovi tarjoaa kätevän tilan mat­ka­muis­toil­le, päivän mie­te­lauseil­le, tilas­toin­nil­le kuin perheen arjessa kiinni pysy­mi­seen. Kaikkea ei digi­maa­il­ma korvaa. #arjen­hal­lin­taa”

Jääkaapin ovi peilaa käyttäjiensä identiteettiä

Graeschin mukaan jääkaapin ovi kertoo siitä, mikä on tärkeää koti­ta­lou­des­sa asuville. Esillä ovat meille kaikkein rak­kaim­mat jutut — olivat ne sitten ihmisiä, eläimiä, muistoja tai arvoja. 

Kuva-aineis­tom­me osoittaa, että jää­kaap­pien oviin kiin­ni­te­tään huo­mat­ta­van paljon asuk­kai­den persoonaa ja arvoja koros­ta­via asioita, kuten slo­ga­nei­ta ja mie­te­lausei­ta. Sekaan mahtuu myös poliit­ti­sia mie­li­pi­tei­tä ja akti­vis­mia, kuten ruo­ka­hä­vi­kis­tä muis­tut­ta­va Greta Thunberg. Esillä on usein myös nokkelia sar­ja­ku­via ja meemejä, jotka yhtä lailla viestivät jääkaapin käyt­tä­jien luonteesta.

Graesch näkee jääkaapin oven toimivan per­he­muis­tin säi­ly­tys­paik­ka­na. Sheryl Tynes on samoilla linjoilla. Hän kuvailee, että oveen päätyvät posi­tii­vi­set asiat, jotka halutaan muistaa. Näistä hyvä esimerkki ovat jää­kaap­pien ovien vakio­va­rus­teet, mat­ka­muis­to­mag­nee­tit. Jääkaappimagneetti lienee tällä hetkellä maa­il­man­laa­jui­ses­ti tunnetuin mat­ka­muis­to, johon tiivistyy tunteita ja muistoja. Matkamuistomagneetit ovat aineel­li­sia sym­bo­lei­ta, jotka muis­tut­ta­vat eri­tyi­ses­tä koke­muk­ses­ta, ajasta ja paikasta. Niiden yleisyys kertoo matkailun arvos­tuk­ses­ta yhteis­kun­nas­sa ja sen mer­ki­tyk­ses­tä identiteetille. 

Amerikkalaisten koti­ta­louk­sien keit­tiöi­tä 2000-luvun alussa tutkinut ant­ro­po­lo­gi Thomas Maschio tiivistää yllä­ole­vat havainnot esit­täes­sään, että jääkaapin ovesta on muo­tou­tu­nut kodin arvojen ilmoi­tus­tau­lu: mitä kodin tulisi olla, millainen emo­tio­naa­li­nen ja moraa­li­nen ilmapiiri siellä on, ja miten sitä pyöritetään.

Poikkeuksellisen tyhjät jääkaappien ovet

Joskus jääkaapin ovi ammottaa tyh­jyyt­tään. Uusimmissa keit­tiöis­sä jääkaappi on toisinaan integroi­tu kalus­tei­siin, jolloin sen ovi ei tarjoa tilaa koris­te­luun. Muutamat #jää­kaa­pi­no­vi ‑haasteen osal­lis­tu­jat olivat kier­tä­neet tämän “ongelman” aset­te­le­mal­la saman sälän esi­mer­kik­si lie­si­tuu­let­ti­men reunaan tai mikron laitaan — mikä kertoo tavan kult­tuu­ri­ses­ta merkittävyydestä. 

Monet osal­lis­tu­jat totesivat ilman kuvaa tai kuvan kera, ettei heidän jää­kaap­pin­sa ovessa ole yhtikäs mitään. Siistien ovien ilmiön havaitsi myös Maschio. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa puhdas ja tyhjä jääkaapin ovi löytyy yleensä ylä­luok­kai­ses­ta kodista, jossa se ilmaisee tun­near­vo­jen sijaan käyt­tä­jien­sä makua ja esteet­ti­siä miel­ty­myk­siä. Puhtaana kiil­te­le­vä teräs­pin­ta selkeine lin­joi­neen osoittaa, että jääkaapin käyt­tä­jil­lä on hal­lus­saan kehit­ty­nyt este­tiik­ka. Arjen sot­kui­suus ja tun­ne­puo­li on pii­lo­tet­tu: asukkaat ovat niiden ylä­puo­lel­la. Oman kuva-aineis­tom­me keruun yhtey­des­sä emme pyytäneet kuvien lähet­tä­jil­tä mitään muita tietoja, joten luokan ja tulotason mah­dol­li­nen yhteys oven ulko­nä­köön Suomessa jää tämän analyysin osalta pimentoon.

Graesch, Arnold ja Ochs taas tulivat tut­ki­muk­ses­saan joh­to­pää­tök­seen, että ainakin Los Angelesin koti­ta­louk­sis­sa jääkaapin oven ulkonäkö kertoo koti­ta­lou­den tavasta kuluttaa ja järjestää kotiaan ylei­sem­mäl­lä tasolla. Jos ovi oli täynnä tavaraa, yhtä täynnä ja mah­dol­li­ses­ti yhtä sekaisin olivat myös saman asumuksen huoneet. 

Avokeittiöllisissä asun­nois­sa tai yksiöissä jääkaappi voi sijaita myös olo- tai makuu­huo­nees­sa. Olisi mie­len­kiin­tois­ta tietää, miten tämä vaikuttaa jääkaapin oven ulko­nä­köön. Eräs osal­lis­tu­ja kommentoi, että “minä pitäisin jääkaapin ovessa lasten kuvia ja piir­rok­sia sekä jonkin tär­keim­män muis­ti­la­pun, mutta mies toivoo sen pysyvän val­koi­se­na, koska keittiö on osa olohuonetta.”

Vain rakkaimmat ansaitsevat paikan jääkaapin ovessa

Perhe ja läheiset ovat iso teema jää­kaap­pien ilmeessä, etenkin valo­ku­vien ja lasten pii­rus­tus­ten muodossa. Tämä on siinä mielessä loogista, että useat ant­ro­po­lo­gi­set tut­ki­muk­set ovat esit­tä­neet perheen olevan ryhmä ihmisiä, jotka jakavat ruoan; ja ruoan ja rakkauden kulkevan usein käsi kädessä. Ei ole yllät­tä­vää, että kuva-aineis­tos­sa yleisin jääkaapin ovissa näkyvä sym­bo­li­ku­vio on sydän. Ovissa näkyy paljon myös eläimiä — sellaisia, jotka eivät kuulu edes seka­syö­jän ruo­ka­lis­tal­le. Esillä ovat etenkin kissat ja koirat, ylei­sim­mät ja lähei­sim­mät lemmikit, joita usein pidetään per­heen­jä­se­niä. Samoin pos­ti­kor­tit päätyvät usein jääkaapin oveen. Olisi mie­len­kiin­tois­ta tutkia, keneltä peräisin olevat kortit saavat kun­nia­pai­kan keittiössä.

Maschio näkee ame­rik­ka­lai­sis­sa jää­kaap­pien ovien aset­te­lus­sa tietyn hie­rar­kian. Kuvat rak­kaim­mis­ta ihmisistä ja hetkistä on asetettu kes­kei­sel­le alueelle, juuri silmien tasolle. Kaukaisemmat suku­lai­set, käyn­ti­kor­tit ja muu sälä on työnnetty reunoille, josta ne jossain vaiheessa siir­re­tään roskiin tai varastoon. Kuvahaasteen perus­teel­la on mah­do­ton­ta sanoa päteekö tämä myös Suomessa, mutta kukin voi tar­kas­tel­la asiaa omassa keittiössään.

Jääkaappia ympäröi jatkuva rituaali

Maschio näkee jääkaapin oven kes­ki­luok­kais­ten koti­ta­louk­sien ritu­aa­li­se­na esineenä. Rituaaliset esineet ovat usein hyvin maallisia ja taval­li­sia tavaroita. Arkiseen esi­nee­seen voidaan muuntelun kautta kiin­nit­tää erityisiä sym­bo­li­sia merkityksiä. 

Millainen rituaali keittiön iko­ni­sin­ta laitetta sitten ympäröi? Maschio summaa, että jääkaapin ovea käytetään komen­to­kes­kuk­se­na ja ilmoi­tus­tau­lu­na. Sen kautta ilmais­taan keitä olemme, miten elämme ja mitä arvos­tam­me. Oven sisältö vaihtelee ajan ja arkisen elä­män­ku­lun myötä. Uusia muistoja tal­le­te­taan ja vanhimpia poistetaan. 

Maschion mukaan tämä ritu­aa­li­nen per­for­mans­si on jatkuva. Se ylläpitää ja uudistaa kotie­lä­mää sekä kodin tunnelmaa ja luonnetta. Hän kuvailee jääkaapin oven pinnan olevan prosessi, jossa luodaan kodin maailmaa, kier­rä­te­tään per­he­his­to­ri­aa ja jäsen­ne­tään koti­ta­lou­den jäsenten välisiä tun­ne­si­tei­tä. Tämä muis­toal­bu­mi on omiaan herät­tä­mään kat­so­jas­sa lähei­syy­den tunteen. Maschion mukaan oven sisältö toimii kun­nia­pai­kal­le ase­tet­tu­jen valo­ku­vien ja piir­ros­ten kautta todis­tee­na van­hem­pien huo­len­pi­dos­ta ja rak­kau­des­ta lapsiaan kohtaan. 

Kuka jääkaapin oven sirkusta johtaa? Maschio pani merkille, että vaikka miehet ajoittain osal­lis­tui­vat jääkaapin oven jär­jes­te­lyyn, oli päärooli siinä aina naisilla. Maschion mukaan ame­rik­ka­lai­sis­sa koti­ta­louk­sis­sa jää­kaap­pi­ri­tu­aa­li teki näkyväksi sen, että äitien uskottiin olevan vastuussa koti­ta­lou­den pyö­rit­tä­mi­ses­tä. Maschion mukaan kiireiset ame­rik­ka­lai­set uranaiset pystyivät jää­kaap­pi­ri­tu­aa­lin kautta osoit­ta­maan, että kykenevät urastaan huo­li­mat­ta yllä­pi­tä­mään lämmintä ja toimivaa kotia. Perinteisesti keittiö on nähty naisen val­ta­kun­ta­na ja vas­tuu­alu­ee­na myös Suomessa, mutta nykyisen tilanteen totea­mi­nen vaatisi asian paljon laajempaa tutkailua. 

Keittiössä kököttävä kyl­mä­lai­te vaikuttaa arkisen tylsältä, mutta sen sym­bo­li­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia on vaikea kieltää. Yhdysvalloissa toteu­te­tut ant­ro­po­lo­gi­set tut­ki­muk­set antavat osviittaa siitä, mitä suo­ma­lai­sis­sa keit­tiöis­sä saattaa olla meneil­lään. Jo pie­ni­muo­toi­nen kuva-aineis­tom­me osoittaa, että myös täällä jääkaapin ovi on osa koti­ta­lou­den dyna­miik­kaa ja tun­ne­si­tei­tä, ja toimii arvojen näyttämönä. 

Kiinnitysvälineiksi tar­koi­te­tut jää­kaap­pi­mag­nee­tit ilmaan­tui­vat maailmaan 1960 – 70 ‑lukujen taitteen Yhdysvalloissa. Niiden suosio räjähti vasta myöhemmin, kun joku keksi liittää pel­kis­tet­tyyn mag­neet­tiin koristeen.

  • Podcast-lukija: Petra Niskanen
  • Verkkotaitto: Taina Cooke
  1. Life at Home in the Twenty-First Century: 32 Families Open Their Doors. 2012. Jeanne E. Arnold, Anthony P. Graesch, Enzo Ragazzini, Elinor Ochs.
  2. The Refrigerator and American Ideas of “Home”. Thomas Maschio. 2009.
  3. Fridge magnets tell your story. Marina Pisano, San Antonio Express-News. July 13, 2002.
  4. Twitterissä jär­jes­tet­ty #jää­kaa­pi­no­vi ‑haaste

Kirjoittaja

Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja yksi AntroBlogin perustajista. Suvia kiinnostavat erityisesti mm. siirtymärituaalit ja kollektiivinen muisti.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Vuonna 2014 pieni joukko virolaisia päättää perustaa maaseudulle ekoutopistisen yhteisön. Docpointin ohjelmistoon kuuluva The Circle kertoo tämän yhteisön tarinan. Dokumentin keskiössä ovat yhteisön ihmissuhteet ja niiden aikaansaamat konfliktit.

Miltä Linnan juhlat näyttävät antropologien silmin? Suomen kenties tärkein valtiollinen rituaali on kansakunnan yhteisen historian rakentaja, politiikan estradi ja kansallisten ideaalien näyteikkuna. Toteutimme itsenäisyyspäivänä 2018 Twitterissä Linnan juhlien antropologisen livekommentaarin, jonka havaintoja artikkeli summaa.