Maailma tarvitsee julkisesti rahoitettua tiedejournalismia

Yle kirjoitti The Guardianin entisen pää­toi­mit­ta­jan Alan Rusbridgerin näke­myk­sis­tä jour­na­lis­min tilasta. Rusbridger painottaa, että jour­na­lis­min tulisi disin­for­maa­tion aika­kau­del­la astua lähemmäs tiedettä ja tehdä sel­vem­mäk­si, mihin esitetty tieto perustuu. 

Suomessa täl­lai­ses­ta sisäl­lös­tä ei ole pulaa. Viime vuosina on syntynyt kymmeniä AntroBlogin kaltaisia, tieteen ja jour­na­lis­min väli­maas­toon sijoit­tu­via tie­tee­na­la­koh­tai­sia verk­ko­jul­kai­su­ja. Julkaisujen toi­min­ta­ta­vat ja taus­taor­ga­ni­saa­tiot vaih­te­le­vat: useat sisaremme ovat tie­teel­lis­ten seurojen jul­kai­su­ja siinä, missä AntroBlogi on itse­näi­nen toimija. Meitä yhdistää aktii­vi­nen pyrkimys tuoda tut­ki­muk­seen pohjaavia sisältöjä laajojen yleisöjen, jour­na­lis­tis­ten medioiden ja päät­tä­jien saataville. 

Meihin viitataan usein “tie­de­blo­gei­na”. Olemme parem­min­kin tut­ki­mus­maa­il­maa, vies­tin­tää ja jour­na­lis­mia yhdis­tä­viä, ammat­ti­mai­ses­ti tuo­tet­tu­ja verk­ko­jul­kai­su­ja. Tuotamme sisältöä sivus­to­jem­me ohella someen, podcas­tei­hin ja videoille. Teemme julkaisu- ja tapah­tu­mayh­teis­työ­tä, vie­rai­lem­me radiossa ja tele­vi­sios­sa, annamme haas­tat­te­lu­ja ja välitämme asian­tun­ti­joi­ta. Käytämme huumoria ja visu­aa­li­suut­ta, haasteita ja kil­pai­lui­ta. Osa meistä vierailee kouluissa tar­joa­mas­sa opetusta, osa tuottaa omia oppi­ma­te­ri­aa­le­ja

Journalistiset mediat hyö­dyn­tä­vät jo nyt tätä tie­de­vies­ti­jöi­den tekemää työtä toi­min­nas­saan. Toiveenamme on jat­kos­sa­kin toimia siltana hitaasti toimivan tut­ki­mus­maa­il­man ja asioita nopeassa tahdissa kom­men­toi­van jour­na­lis­ti­sen kentän välillä, osana kumpaakin. 

Tämän toteu­tu­mi­sek­si on ensiar­voi­sen tärkeää, että puhe tieteen ja tut­ki­muk­sen arvosta, tut­kit­tuun tietoon poh­jaa­vas­ta jour­na­lis­mis­ta ja tieteen kan­san­ta­juis­ta­mi­sen tär­key­des­tä mate­ria­li­soi­tuu myös sen eteen tehtävän työn rahoi­tuk­se­na. Tässä kohden meillä on ongelma. 

AntroBlogi on ollut rahoi­tus­ten suhteen ver­rat­tain onnekas. Silti ehdoton valtaosa toi­min­taam­me pyörii pian kuudetta vuotta ilmais­työ­nä. Tämä ei missään nimessä ole kestävää. Tieteenalojen kan­san­ta­juis­ta­jat tekevät laa­du­kas­ta, moni­puo­lis­ta ja tin­ki­mät­tö­män tut­ki­mus­poh­jais­ta tie­de­jour­na­lis­mia. Sille on löy­dyt­tä­vä sää­tiö­apu­ra­ho­ja vakaampia rahoi­tus­muo­to­ja

Rusbridger sanoo, että “jour­na­lis­min on lii­kut­ta­va entistä selvemmin kohti julkista palvelua”. Myös tieteen yleis­ta­juis­ta­jat voisivat olla voi­mak­kaam­min julkisen palvelun asemassa — esi­mer­kik­si jul­ki­sel­la rahoituspohjalla. 

Kuten Ylen jutussa todetaan, tiede tuottaa usein ris­ti­rii­tais­ta tietoa. Todellisuus ei useinkaan taivu help­poi­hin seli­tyk­siin ilman, että mutkat vedetään suoriksi. Tämä on erittäin totta ihmis­tie­teis­sä. Antropologia harvemmin antaa yksi­se­lit­tei­siä vas­tauk­sia siihen, miten asiat ovat. Paremminkin se toimii pal­jas­ta­ja­na niille suurelta osin näky­mät­tö­mil­le syy-yhteyk­sil­le, jotka jär­jes­tä­vät sosi­aa­lis­ta todel­li­suut­ta. Ei tarvitse kuin vilkaista tämän päivän yhteis­kun­nal­li­sia kipu­koh­tia näh­däk­seen, miksi tällainen tieto ja tiedon tuot­ta­mi­sen mene­tel­mien kysee­na­lais­ta­va pur­ka­mi­nen ovat oleellisia. 

Tutkimukseen poh­jaa­vien näke­mys­ten elin­voi­mai­nen juur­tu­mi­nen laa­jem­paan sosi­aa­li­seen ympä­ris­töön vaatii niiden huo­lel­lis­ta avaamista ja kii­kut­ta­mis­ta lähelle ihmisiä. Teemme tämän eteen töitä siksi, että se on tärkeää. 

Yhtä lailla on tärkeää, että tällainen työ ei jatkossa nojaisi pelkkään idea­lis­miin ja into­hi­moon, vaan sille löytyisi julkista rahal­lis­ta tukea — kaikkien hyödyksi.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Tutkijan työ on minulle kutsumus tai eräänlainen riippuvuus. Toimeentulon kannalta tutkijanura on kuitenkin epävarma: rahoituskaudet ovat lyhyitä ja työttömyysjaksot todennäköisiä. Tämä on ajanut minut ja monet muut pohtimaan vaihtoehtoista uraa.