AntroBlogin vuoden 2020 luetuimmat jutut

Vuonna 2020 kymmenen luetuinta julkaisuamme käsittelivät muun muassa koronapandemiaa ja rasismia. Joukkoon mahtui myös yllättävämpiä suosikkeja. Kokosimme yhteen viime vuoden suosituimmat tekstit. 

Veriryhmä ja per­soo­nal­li­suus Japanissa

Tiedätkö oman veri­ryh­mä­si? Japanissa tähän kysy­myk­seen osaa vastata lähes jokainen, sillä veri­ryh­mään suh­tau­du­taan samaan tapaan kuin meillä horos­koop­pei­hin — paitsi vaka­vam­min. Japanissa veri­ryh­män aja­tel­laan kertovan ihmisen luonteesta.

Hyväntekijyys ja kolo­nia­lis­min taakka

White Savior complex eli valkoisen pelas­ta­jan kompleksi tar­koit­taa lyhyesti ilmiötä, jossa etuoi­keu­tet­tu – yleensä valkoinen – henkilö ottaa teh­tä­väk­seen auttaa huono-osai­sem­pia – yleensä ei-valkoisia – ihmisiä. Hyvistä tar­koi­tus­pe­ris­tä huo­li­mat­ta pitkän tähtäimen vai­ku­tuk­set voivat olla haitallisia.

Koronavirus ja saas­tai­set lepakonsyöjät

’Kiina, lakkaa syömästä kaikkea, mikä liikkuu!’ Kuva pla­kaat­tia pite­le­väs­tä val­koi­hoi­ses­ta akti­vis­tis­ta levisi somessa alku­vuo­des­ta 2020. Koronapandemian alkulähde on saanut jotkut kysymään, tar­vi­taan­ko kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja sille, mitä kaikkea ihmiset saavat käyttää ravin­nok­seen. Kysymyksen taus­tao­le­tus on selvä: pitääkö ‘meidän sivis­ty­nei­den’ ryhtyä toimiin, jotta ‘he barbaarit’ eivät tuhoa kult­tuu­ri­sil­la toi­min­ta­ta­voil­laan sekä meitä että heitä itseään?

Myytti rahan alkuperästä

Rahaa ei keksitty vaih­to­kau­pan hel­pot­ta­mi­sek­si. Antropologit, his­to­rian­tut­ki­jat ja talous­tie­tei­li­jät ovat tienneet tämän jo ainakin sadan vuoden ajan. Silti monelle on yhä itses­tään­sel­vyys, että raha täytyi keksiä, koska tava­roi­den vaih­to­kaup­pa kävi liian vai­val­loi­sek­si. Miksi vir­heel­li­nen käsitys rahan alku­pe­räs­tä elää niin sitkeästi? Professori Timo Kallinen valottaa rahan ja raha­myy­tin alkuperää.

Kun pomon huono jou­lu­lah­ja ei ilahduta

Helsinkiläiset opettajat saivat työ­nan­ta­jal­ta lahjaksi jou­lu­pus­sin. Kaikki vas­taa­not­ta­jat eivät siitä ilah­tu­neet. Pussi veti mielen matalaksi ja herätti jopa epäilyjä maut­to­mas­ta vitsistä. Opettajia taasen sätittiin kiit­tä­mät­tö­mik­si. Lahjan sosi­aa­li­ses­ti vel­voit­ta­van luonteen vuoksi ei ole lainkaan yhden­te­ke­vää, millaisen lahjan antaa.

Saarnaava vegaani ja tyhmä sekasyöjä

Vegaaninen ruo­ka­va­lio on kaiken aikaa enemmän esillä, niin ruo­ka­kaup­po­jen hyllyillä kuin jul­ki­suu­des­sa. Keskustelu vegaa­niu­des­ta muuttuu kuitenkin usein väit­te­lyk­si. Mikä vegaa­ni­ses­sa ruo­ka­va­lios­sa ärsyttää? Millaisia rooleja ja arvoja vegaa­neil­le, kas­vis­syö­jil­le ja lihan­syö­jil­le annetaan ruokaa kos­ke­vis­sa kes­kus­te­luis­sa? Näitä kysy­myk­siä tutkii pro gradu ‑tut­kiel­maan­sa pohjaten Tuuli Pelho.

Pelko on koro­nas­kep­ti­kol­le virusta vaarallisempaa

Koronapandemian vii­mei­sim­piä käänteitä on koro­nas­kep­ti­syy­den näky­vyy­den kasvu. Keskustelu aiheen tiimoilta ulottuu rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den kri­ti­soin­nis­ta viruksen ole­mas­sao­lon kysee­na­lais­ta­mi­seen. Lyhyen ajan sisällä myös Suomessa on kir­joi­tet­tu useita juttuja hyvin­voin­tia­lan piirissä ilme­ne­väs­tä koronaskeptisyydestä.

Maski peittää kasvot ja paljastaa kulttuurin

Pohjoiseurooppalaiset ovat maailman vas­ta­han­kai­sim­pia käyt­tä­mään kas­vo­suo­juk­sia sil­loin­kin, kun syytä maskin pitä­mi­sel­le olisi. Monissa Aasian maissa tilanne on päin­vas­tai­nen. Ihmiset haluavat pitää kas­vo­suo­jus­ta, ja ilman suojusta jul­ki­ses­ti näyt­täy­ty­mis­tä pidetään moraa­lit­to­ma­na. Mistä tämä ero johtuu?

Valkoinen hetero moni­nai­suu­den äänenä

Nelonen media ilmoitti, että vuo­den­vaih­teen jälkeen Radio Aalto ‑kanavan tilalle tulee uusi Me Naiset ‑radio­ka­na­va. Me Naisten pää­toi­mit­ta­jan mukaan brändi on nyt ”moni­nai­sem­pi kuin koskaan”. Moni kuitenkin pettyi konsernin käsi­tyk­seen ”moni­nai­suu­des­ta”, kun uuden radio­ka­na­van juon­ta­jik­si valittiin pel­käs­tään hoikkia ja kau­neusi­han­tei­den mukaisia, valkoisia cis-heteronaisia.

Videopelien hiljainen queer-vallankumous

Naiset ovat kauan olleet pelialan sokea piste. Koska oletettu pelaaja on hete­ro­mies, ovat naiset peli­hah­moi­na alie­dus­tet­tu­ja ja vää­ris­ty­nees­ti kuvattuja. Peleistä alkaa kuitenkin pik­ku­hil­jaa löytyä myös toi­sen­lai­sia naiseuden esi­tys­ta­po­ja, kuten The Last of Us ‑pelisarja osoittaa.

Palaamme talven jul­kai­su­tauol­ta tiistaina 19. tammikuuta!

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

AntroBlogi starttaa uudelle kaudelle niin vanhojen suosikkien kuin uusien kujeiden kera! Syksyllä 2018 on luvassa muun muassa kokonainen viikko asiaa jääkarhusta, AntroBlogi-tuotteita myyvän kaupan avajaiset, uutta podcastien saralla sekä jatkoa pitkään tauolla olleeseen erikoisalasarjaan. Myös uusia yhteistyökuvioita on tuloillaan! Kulttuurishokki-postaukset jatkuvat tuttuun tapaan sunnuntai-iltaisin ja työelämäosiomme artikkelit saavat rinnalleen uuden Tulokulmia-sarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kommentoivat antropologian ja työelämän solmukohtia näköalapaikoiltaan käsin.