Aktivistin uudet vaatteet

Muodin Oscareiksikin kutsuttu The Met Gala jär­jes­tet­tiin koro­na­tauon jälkeen New Yorkissa. Tänä vuonna kes­kus­te­lua herätti akti­vis­min rooli punai­sel­la matolla. Metropolitan-tai­de­museon hyvän­te­ke­väi­syys­gaa­la on Yhdysvalloissa vuoden tär­keim­piä seu­ra­pii­ri­ta­pah­tu­mia, jonka osal­lis­tu­mis­mak­su lähtee 35000:sta dol­la­ris­ta. Pääosassa ovat avant­gar­dis­ti­set asut, jotka mukai­le­vat vuo­sit­tain vaihtuvaa teemaa. Tänä vuonna ”In America: A Lexicon of Fashion” kutsui vieraansa tul­kit­se­maan yhdys­val­ta­lais­ta muotia.

Isoin reaktio syntyi Yhdysvaltain edus­ta­jain­huo­neen jäsenen Alexandria Ocasio-Cortezin (AOC) val­koi­ses­ta mekosta, jonka sel­kä­puol­ta koristi punai­sel­la kir­joi­tet­tu “Tax the Rich”. Vaikka mekko oli lainattu suun­nit­te­li­ja Aurora Jamesilta ja kutsu ilmainen, moni paheksui vasem­mis­to­po­lii­ti­kon läsnäoloa eliitin kes­kuu­des­sa. AOC:n asun viesti näyt­täy­tyi krii­ti­koil­le laiskana akti­vis­mi­na eri­tyi­ses­ti, kun tapah­tu­man ulko­puo­lel­la jär­jes­tet­ty rau­han­omai­nen mie­le­no­soi­tus joutui saman­ai­kai­ses­ti poliisin voiman kohteeksi. 

Muoti ja aktivismi ovat kulkeneet pitkään käsi kädessä. Aktivismin muut­tues­sa yksi­lö­kes­kei­sem­mäk­si ja lin­kit­tyes­sä yhä enemmän sosi­aa­li­sen median kanssa, on luon­nol­lis­ta, että myös vaatteet mukau­tu­vat akti­vis­min nyky­ai­kaan. Somejulkaisuiksi sopivat tii­vis­te­tyt lausah­duk­set ovat siir­ty­neet mee­mi­mäi­ses­ti kankaan pintaan, josta ne jatkavat kier­to­kul­ku­aan takaisin digi­taa­li­seen kuvavirtaan. 

Antropologi Terence Turner kir­joit­taa sosi­aa­li­ses­ta ihosta: kehon pinnasta, joka toimii sosi­aa­li­sen minän ja yhteis­kun­nan välisenä näyt­tä­mö­nä. Ihmiset ovat kautta aikojen vies­tit­tä­neet kau­nis­tau­tu­mis­ri­tu­aa­lien ja vaa­te­tuk­sen avulla sosi­aa­li­ses­ta iden­ti­tee­tis­tään. Kapitalistisessa yhteis­kun­nas­sa kulut­ta­mi­sen luvataan tuovan hyvää oloa ja vapautta toteuttaa itseään, vaikka tosia­sias­sa yhteis­kun­ta asettaa tiukat raamit sove­li­aal­le pukeu­tu­mi­sel­le ja hyväk­syt­tä­väl­le ulko­näöl­le. AOC:n rikkaiden verot­ta­mi­seen kehottava mekko saattaa vies­til­lään rikkoa eli­tis­ti­sen gaalan status quon, mutta tekee sen illan sosi­aa­li­sia normeja kunnioittaen.

Antropologi Susanne Küchler ehdottaa, että modernit teks­tii­li­ma­te­ri­aa­lit ja ‑inno­vaa­tiot eivät pel­käs­tään edusta käyt­tä­jään­sä vaan myös toimivat hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien jatkeena. Näin aja­tel­tu­na AOC:n mekko toimi mate­ri­aa­li­se­na jatkeena hänen ideo­lo­gi­sil­le pää­mää­ril­leen. Mekon mee­miy­tyes­sä AOC:n sanoma saa uuden digi­taa­li­sen elämän. 

Vaatimukset vas­tuul­li­suu­des­ta ovat saa­vut­ta­neet myös punaisen maton: jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den odotetaan toimivan kun­nioit­ta­vas­ti ympä­ris­töä ja kans­sae­lä­jiä kohtaan. Muodissa vas­tuul­li­suus on usein sil­mä­mää­räi­ses­ti vaikeasti tun­nis­tet­ta­vaa, sillä se perustuu vaatteen tuotanto-olo­suh­tei­siin, elin­kaa­reen ja raaka-aineisiin. Kankaaseen maalattu iskulause voi toimia keinona viestiä sekä vaatteen että kan­ta­jan­sa vastuullisuudesta.

AOC on myöhemmin vastannut kri­tiik­kiin muis­tut­taen, että hänen kehoaan on aina kri­ti­soi­tu, ja hän odottikin osal­lis­tu­mi­sen­sa aiheut­ta­van pole­miik­kia. Sanaakaan sanomatta hänen perään­kuu­lut­ta­man­sa viesti sai pals­ta­ti­laa sekä val­ta­me­diois­sa että somessa. AOC:n voidaan nähdä toimineen yleisön odotusten mukai­ses­ti, sillä asu­va­lin­nal­laan hän todensi omaa maa­il­man­ku­vaan­sa. Mekko toimi yksi­löl­li­sen someak­ti­vis­min näyt­tä­mö­nä, jossa ideo­lo­gi­set viestit seilaavat mee­mi­mäi­ses­ti reaa­li­mail­man ja somen välillä.

Kirjoittaja

Emmi Holm on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee vastuullisen muodin tuottamista Suomessa ja Ghanassa, sekä siihen liittyviä narratiiveja sosiaalisessa mediassa. Aikaisemmin Emmi on työskennellyt muun muassa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parissa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kaahailu – puhekielellä tafheet – muutti ajoittain Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin keskustan pääkadut kilparadoiksi, joiden varsilla poikien ja nuorten miesten joukot seurasivat uhkarohkeita ajoesityksiä.

Osa vapaaehtoisesti lapsettomista henkilöistä haluaisi hakeutua pysyvän ehkäisykeinon tarjoavaan sterilisaatiotoimenpiteeseen. Suomen steriloimislaissa määriteltyjen kriteerien vuoksi he joutuvat kuitenkin yleensä odottamaan kolmenkymmenen vuoden ikärajan täyttymistä saadakseen lähetteen toimenpiteeseen. Toimenpiteen tiukka sääntely viestii siitä, että kulttuurissamme elää yhä vahvoja lisääntymiseen liittyviä normeja.