Kaiken takana on varjovaltio

Jokaisen valtion syvyyk­sis­sä lymyää sen synkempi ja voi­mak­kaam­pi versio, var­jo­val­tio. Nämä var­jo­val­tiot ohjai­le­vat sala­vih­kai­ses­ti valtion toimintaa. 

Varjovaltio voi esi­mer­kik­si olla yhteis­kun­nan raken­tei­siin ulottuva hyvän ja pahan tais­te­lu­kent­tä. Tässä kuvi­tel­mas­sa valtiota eivät ohjaile kansan valit­se­mat polii­ti­kot, vaan pahan­tah­toi­set demonit, jotka ottavat haltuunsa ihmisiä sekä ins­ti­tuu­tioi­ta, kuten sano­ma­leh­tiä tai virastoja.

Demonivaltiota pal­ve­le­vat esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­jat, rodul­lis­te­tut kan­san­ryh­mät ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt. Kaiken ytimessä on vai­ku­tus­val­tai­nen salaseura, jossa har­joi­te­taan ihmis­syön­tiä ja pedo­fi­li­aa. Poliitikot voivat tässä näy­tel­mäs­sä olla joko demonien kätyreitä, tai oikea­mie­li­siä uskon­so­tu­rei­ta, jotka tais­te­le­vat syvää valtiota vastaan.

Tällaisessa tilan­tees­sa poli­tii­kal­la on aina kaksi vaih­toeh­tois­ta tulkintaa. Esimerkiksi hal­lin­toon koh­dis­tu­vat leik­kauk­set voidaan ymmärtää joko oikeis­to­lai­se­na talous­po­li­tiik­ka­na, tai demonien manaa­mi­se­na pois hallinnosta. 

Kyse on Yhdysvalloista ja Deep State ‑sala­liit­to­teo­rias­ta, johon uskovat eri­tyi­ses­ti QAnon-liikkeen seuraajat ja osa evan­ke­li­siin kirk­koi­hin kuu­lu­vis­ta Trumpin kannattajista. 

Varjovaltioita on kuitenkin kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Suomalaiset var­jo­val­tio­ta­ri­nat ovat perin­tei­ses­ti liit­ty­neet yli­kan­sal­li­siin uhkiin, kuten Bilderberg-ryhmän sala­liit­toi­hin tai ufoihin, hei­jas­tel­len Suomen historiaa suur­val­to­jen pelinappulana.

Miksi ihmiset uskovat var­jo­val­tioi­hin? Antropologi Begoña Aretxaga selittää ilmiötä valtion ole­muk­sel­la: Valtion lain­sää­dän­nöl­lä on kaik­kial­la vai­kut­ta­va voima, jonka käs­ky­val­taan ihmiset alistuvat. Tämä aave­mai­nen läsnäolo luo pohjan kuvi­tel­mil­le valtiosta.

Uskomukset var­jo­val­tiois­ta kertovat myös valtion sir­pa­lei­suu­des­ta. Valtio kuvi­tel­laan yhte­näi­sek­si koko­nai­suu­dek­si, mutta koostuu todel­li­suu­des­sa eri­lai­sis­ta ins­ti­tuu­tiois­ta ja toi­mi­jois­ta. Tarinat sitovat menneen ja tulevan valtion toisiinsa, uusintaen poliit­ti­sen jär­jes­tel­män, niin hyvässä kuin pahassa.

  1. Aretxaga, Begoña. 2003. ‘Maddening States’. Annual Review of Anthropology 32 (1): 393 – 410. 
  2. Derrida, Jacques. 1991. ‘Force of Law: The Mystical Foundations of Authority’. Cardozo Law Review, no. 11: 921‑1045.
  3. O’Donnell, S. Jonathon. 2020. Demons of the deep state: how evan­ge­licals and cons­pi­racy theories combine in Trump’s America. The Conversation.
  4. O’Donnell, S. Jonathon. 2020. ‘The Deliverance of the Administrative State: Deep State Conspiracism, Charismatic Demonology, and the Post-Truth Politics of American Christian Nationalism’. Religion 50 (4): 696 – 719.

Kirjoittajat

Tuomas Tammisto on sosiaali- ja kulttuuriantropologi, joka väitteli Helsingin yliopistolla helmikuussa 2018 laajamittaisten öljypalmu- ja hakkuuprojektien poliittisista vaikutuksista ja paikallisen maankäytön muutoksesta Papua-Uuden-Guinean maaseudulla. Väitöskirja luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/231102


Heikki Wilenius on antropologi, kouluttaja ja ohjelmoija, ja kuuluu AntroBlogin toimituskuntaan. Hänen väitöskirjansa käsitteli jaavalaista paikallispolitiikkaa. Tällä hetkellä hän tekee postdoc-tutkimusta valtionmuodostuksesta ja luonnonvarojen käytöstä Kalimantanin saarella Indonesiassa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mitä merkitystä hauskanpidolla, aistillisuudella ja nautinnolla on etnografisessa kenttätyössä? Antropologi Siru Auran esikoisromaani Myötäjäiset haastaa kaikkivoipaisen sankaritutkijan myyttiä ja ohjaa lukijaa näkemään nautinnon poliittisuuden.