Israel-Palestiinan apartheidissa on kyse kolonialismista

Viime viikolla julkaistu ihmi­soi­keus­jär­jes­tö Amnesty Internationalin kohua herät­tä­nyt raportti toteaa Israelin valtion syyl­lis­ty­neen apart­hei­din rikokseen. Apartheid on Etelä-Afrikan rotue­rot­te­lu­hal­lin­nos­ta kumpuava afri­kaan­sin kielen sana, joka on sittemmin mää­ri­tel­ty kan­sain­vä­li­sen lain puit­teis­sa rikok­sek­si ihmi­syyt­tä vastaan. 

Kansainvälisessä laissa apartheid tar­koit­taa jär­jes­tel­mää, jossa yksi “rodul­li­nen” ryhmä alistaa ja sortaa toista ins­ti­tu­tio­naa­li­ses­ti ja jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Amnesty on aiemmin arvioinut Myanmarin syyl­lis­ty­neen apart­hei­diin isla­mi­nus­kois­ta rohingya-kansaa kohtaan. 

Amnestyn raportti seurasi esi­mer­kik­si ihmi­soi­keus­jär­jes­tö Human Rights Watchia, joka raportoi vastaavat joh­to­pää­tök­sen­sä 2021. Myös mer­kit­tä­vät israe­li­lai­set ihmi­soi­keus­jär­jes­töt B’tselem ja Yesh Din ovat arvioi­neet Israelin syyl­lis­ty­vän apartheidiin. 

Amnestyn raportti tar­kas­te­lee koko his­to­rial­li­sen Palestiinan aluetta. Se toteaa pales­tii­na­lais­ten elävän apart­hei­din kohteina Länsirannalla, Gazassa, maan­paos­sa sekä Israelin valtion kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­tet­tu­jen rajojen sisällä. 

Apartheid on oikeu­del­li­sen termin lisäksi eletty todel­li­suus, joka liittyy his­to­rial­li­ses­ti siir­to­maa­val­taan. Asuttajakolonialismia tutkineen ant­ro­po­lo­gi Ghassan Hagen mukaan kaikki asut­ta­ja­ko­lo­nia­lis­ti­set valtiot ovat tai­pu­vai­sia tuot­ta­maan yhden val­tiol­li­sen tilan puit­teis­sa erilliset maailmat uudi­sa­suk­kail­le ja alku­pe­räis­väes­töl­le. Apartheidissa on Hagen mukaan poh­jim­mil­taan kyse kolo­nia­lis­ti­ses­ta val­ta­suh­tees­ta, joka näkyy käy­tän­nös­sä rotuerotteluna. 

Israelin ja Etelä-Afrikan tapauk­ses­sa tämä ero tuotetaan myös muo­dol­li­ses­ti lain­sää­dän­nön ja tilal­li­sen erottelun avulla. Länsirannan muusta his­to­rial­li­sen Palestiinan alueesta erottava muuri ja vain rajattuun liik­ku­mis­va­pau­teen oikeut­ta­vat hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­set ovat keinoja, joilla tätä erottelua toteutetaan. 

Palestiinalaiset ovat jo vuo­si­kym­me­niä kertoneet kokemansa sorron juontuvan apartheid-hal­lin­nos­ta ja kolo­nia­lis­mis­ta, mutta heitä ei ole juuri kuunneltu. Esimerkiksi yhteis­kun­ta­tie­tei­siin voi­mak­kaas­ti vai­kut­ta­nut pales­tii­na­lais-ame­rik­ka­lai­nen kir­jal­li­suu­den­tut­ki­ja Edward Said argu­men­toi tois­tu­vas­ti Israelin syyl­lis­ty­vän apartheidiin. 

Amnestyn raportin tiimoilta monet pales­tii­na­lai­set ovat pai­not­ta­neet tarvetta ymmärtää apartheid osana siir­to­maa­val­taa. Tutkija Yara Hawari toteaa kan­sain­vä­li­seen lakiin ja ihmi­soi­keus­pe­ri­aat­tee­seen nojau­tu­van tulkinnan kaipaavan tuekseen koko­nais­val­tai­sem­paa ymmär­rys­tä alueen his­to­rias­ta ja nyky­het­kes­tä. Hawarin mukaan keskeistä on rat­kai­su­jen hakeminen siir­to­maa­val­lan raken­tei­den pur­ka­mi­sen, eli deko­lo­ni­saa­tion, kautta.

Valtiollisia toimia odo­tel­les­sa apart­hei­dia vas­tus­ta­va kan­sain­vä­li­nen pales­tii­na­lais­joh­toi­nen boi­kot­ti­lii­ke jatkaa nousuaan. Etelä-Afrikan rotue­rot­te­lun vas­tai­ses­sa kamp­pai­lus­sa kan­sain­vä­li­set boikotit olivat mer­kit­tä­väs­sä roolissa. Monet ete­lä­afrik­ka­lai­set apart­hei­din vas­tus­ta­jat kuten edes­men­nyt ark­ki­piis­pa Desmond Tutu ovatkin julis­ta­neet tukensa pales­tii­na­lais­ten liikkeelle. 

Myös Helsingissä on vireillä val­tuus­toa­loi­te siir­to­kun­nis­ta hyötyvien yritysten sul­ke­mi­sek­si ulos jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta. Eduskuntaan on jätetty lakia­loi­te mie­hi­te­tyil­tä alueilta peräisin olevien tuot­tei­den maa­han­tuon­nin kiel­tä­mi­sek­si. Samalla boi­kot­ti­lii­ke jatkanee laa­jen­tu­mis­taan Suomen kan­sa­lai­syh­teis­kun­nas­sa.

Ihmisoikeusjärjestöjen raport­te­ja

  1. Amnesty International. Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domi­na­tion and crime against humanity. 2022.
  2. Human Rights Watch. Israel’s Apartheid: A threshold crossed. 2021. Melbourne University Press.
  3. B’tselem. A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid. 2021.
  4. Yesh Din. The Occupation of the West Bank and the Crime of Apartheid: Legal Opinion. 2021

Tutkimuskirjallisuutta

  1. Hage, Ghassan. Alter-politics: Critical anth­ro­po­lo­gy and the radical ima­gi­na­tion. 2015, 
  2. Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917 – 2017. Metropolitan Books, 2020.
  3. Said, Edward. The Question of Palestine Penguin Random House 1992
  4. Sa’di, Ahmad H., ja Lila Abu-Lughod, eds. Nakba: Palestine, 1948, and the claims of memory. Columbia University Press, 2007.

Kirjoittaja

Samuli Lähteenaho on valtiotieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Samulia kiinnostavat muun muassa tilaan, paikkaan ja sijaintiin liittyvät kysymykset Lähi-idässä, erityisesti Levantin alueella.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Osa vapaaehtoisesti lapsettomista henkilöistä haluaisi hakeutua pysyvän ehkäisykeinon tarjoavaan sterilisaatiotoimenpiteeseen. Suomen steriloimislaissa määriteltyjen kriteerien vuoksi he joutuvat kuitenkin yleensä odottamaan kolmenkymmenen vuoden ikärajan täyttymistä saadakseen lähetteen toimenpiteeseen. Toimenpiteen tiukka sääntely viestii siitä, että kulttuurissamme elää yhä vahvoja lisääntymiseen liittyviä normeja.

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.