Oletko sinä AntroBlogin uusi päätoimittaja?

Yleistajuinen, useasti palkittu ant­ro­po­lo­gian verk­ko­jul­kai­su AntroBlogi etsii pää­toi­mit­ta­jaa kak­si­vuo­ti­sel­le toi­min­ta­kau­del­le syksystä 2022 alkaen.

Innostaako tie­tee­na­lam­me tun­ne­tuk­si tekeminen sinua? Oletko hyvä orga­ni­soi­maan niin muiden työtä kuin omaasi? Onko sinulla näkemystä tuoreista tavoista viestiä ant­ro­po­lo­gi­aa suurelle yleisölle? Tule jatkamaan AntroBlogin pian seit­sen­vuo­tis­ta toimintaa ja ohjaamaan julkaisun suuntaa sen päätoimittajana!

Toivomme sinulta ant­ro­po­lo­gian mais­te­ri­tut­kin­toa, innos­tus­ta kan­san­ta­jui­seen, ajatuksia herät­te­le­vään ja hauskaan tie­de­vies­tin­tään, rakkautta ant­ro­po­lo­gi­aan sekä kyvyk­kyyt­tä ja paloa orga­ni­soi­da laa­ja­mit­tais­ta toimintaa yhdessä erin­omai­sen vapaa­eh­tois­tii­min kanssa. 

AntroBlogin toiminta perustuu vapaa­eh­toi­suu­teen, eikä pää­toi­mit­ta­jan rooli läh­tö­koh­tai­ses­ti ole pal­kal­li­nen. Asiaan voi vaikuttaa hakemalla rahoi­tuk­sia tai kehit­tä­mäl­lä tapoja rahoittaa julkaisun toimintaa. Työn määrää on mah­dol­lis­ta itse säädellä, mutta toi­mi­tus­työn orga­ni­soin­ti vaatii jok­seen­kin päi­vit­täis­tä läsnäoloa toi­mi­tuk­sen kanavilla ja useita työ­tun­te­ja viikossa. Toimitustyö tapahtuu täysin etänä ja omilla työ­vä­li­neil­lä, eikä sijain­nil­la­si ole merkitystä. 

Vapaamuotoiset hake­muk­set 1. maa­lis­kuu­ta mennessä osoit­tee­seen toimitus@​antroblogi.​fi. Perehdytys alkaa huhtikuun aikana. 

AntroBlogin missio on tarjoilla kiin­nos­ta­via, lähes­tyt­tä­viä ja ajatuksia avartavia, ant­ro­po­lo­gi­seen tut­ki­muk­seen pohjaavia sisältöjä moni­puo­li­ses­ti ja ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Julkaisu parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyt­tä ja edistää ant­ro­po­lo­gian sovel­ta­mis­ta yhteis­kun­nan eri osa-alueilla, esittelee ant­ro­po­lo­gi­aa oppiai­nee­na ja osaa­mi­sa­la­na sekä jakaa tietoa sen hyödyistä työelämässä.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN