Antropologia pyrkii sinuiksi historiansa kanssa

Antropologian historia on tiiviisti kie­tou­tu­nut kolonialismiin. 

Kaukaisten yhtei­sö­jen tut­ki­mi­nen tuli euroop­pa­lai­ses­ta ja poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta yhä ajan­koh­tai­sem­mak­si kun siir­to­kun­tien valtaus ja asut­ta­ja­ko­lo­nia­lis­mi 1800-luvulla etenivät ja kos­ke­tus­pin­taa maailman kansoihin oli yhä enemmän. 

American Anthropological Association on yhdys­val­ta­lai­sen ant­ro­po­lo­gian kat­to­jär­jes­tö ja maa­il­man­laa­jui­ses­ti tärkeä ant­ro­po­lo­gi­nen toimija. Viime mar­ras­kuus­sa AAA julkaisi Amerikan alku­pe­räis­kan­soil­le suunnatun anteek­si­pyyn­nön

Siinä ant­ro­po­lo­gian ja Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen suhdetta kuvataan hyväk­si­käyt­tö­suh­tee­na, ja pyydetään anteeksi ant­ro­po­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen perinnön trau­maat­tis­ta ja edelleen jatkuvaa nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta näihin yhteisöihin.

Julkinen anteek­si­pyyn­tö on osa ant­ro­po­lo­gian laajempaa pyr­ki­mys­tä tie­tee­na­lan deko­lo­ni­saa­tioon: kolo­nia­lis­miin poh­jaa­vien valta-ase­tel­mien sekä raken­teel­li­sen ja käsit­teel­li­sen sorron pur­ka­mi­seen. Antropologisessa ajat­te­lus­sa ja esi­mer­kik­si tut­ki­mus­a­se­tel­mis­sa on oltava tarkkana sen kanssa, millaisia asenteita ja aja­tus­mal­le­ja ne tuottavat.

Scientific American kirjoitti maa­lis­kuus­sa AAA:n anteek­si­pyyn­nön taus­tois­ta. Artikkeli käsit­te­lee muun muassa alku­pe­räis­kan­soil­le kuuluvan mate­ri­aa­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön museointia. 

Museoesineiden ja esi­mer­kik­si ihmis­jään­tei­den palaut­ta­mis­ta alku­pe­räi­siin olin­paik­koi­hin­sa kutsutaan repat­ri­aa­tiok­si. Osa museoiden kokoel­miin pää­ty­neis­tä esineistä on aikanaan yksi­se­lit­tei­ses­ti varas­tet­tu, mutta osa on hankittu lail­li­sik­si katsotuin keinoin tai muuten yhteisymmärryksessä. 

Myös jäl­kim­mäi­sis­sä tapauk­sis­sa on pun­nit­ta­va valtaan ja tietoon liittyviä epä­ta­sai­sia asetelmia vaihdon osa­puol­ten välillä. Monissa han­kin­nois­sa ant­ro­po­lo­git ovat olleet aktii­vi­sia osapuolia. 

Aineistojen palaut­ta­mi­nen ei aina ole suo­ra­vii­vais­ta. Kaikki yhteisöt eivät kaipaa esi­nei­tään takaisin, ja museoita saatetaan myös pitää parhaina tahoina kult­tuu­ri­pe­rin­nön luo­tet­ta­vaan säilyttämiseen. 

Smithsonian-ins­ti­tuu­tin luon­non­tie­teel­li­sen historian museon kokoel­mis­sa on edelleen yli kaksi miljoonaa Amerikan alku­pe­räis­kan­soil­ta peräisin olevaa esinettä, vaikka satoja tuhansia on palautettu. 

Suomessa Kansallismuseolla on ollut hal­lus­saan noin 2600 saa­me­lai­se­si­neen kokoelma. Tämän kokoelman on vuoden 2022 aikana tarkoitus siirtyä koko­nai­suu­des­saan saa­me­lais­museo Siidan omistukseen. 

Siirto on osa Suomen valtion tilin­te­koa saa­me­lais­väes­töä syrjivän ja toi­seut­ta­van kohtelun suhteen. Vuonna 2021 työnsä aloit­ta­nut Saamelaisten totuus- ja sovin­to­ko­mis­sio pyrkii arvioi­maan ja tun­nis­ta­maan sekä his­to­rial­lis­ta että nykyistä saa­me­lai­siin koh­dis­tu­nut­ta syrjintää ja oikeuk­sien louk­kauk­sia vaikutuksineen.

On syytä olettaa, että komissio kohtaa työssään myös suo­ma­lai­sen ant­ro­po­lo­gian ja etno­lo­gian tut­ki­mus­his­to­rian pimeän puolen. Tieteenalan on oltava valmis vas­taa­maan aiempien vuo­si­kym­men­ten tut­ki­mus­käy­tän­nöis­tä sekä niiden tuot­ta­mas­ta todel­li­suu­des­ta ja todel­li­ses­ta haitasta. 

AAA:n anteek­si­pyyn­nön alle­kir­joit­ta­nut silloinen puheen­joh­ta­ja Akhil Gupta kertoo Scientific Americanissa, että osa ant­ro­po­lo­geis­ta on kokenut anteek­si­pyyn­nön tahraavan tut­ki­mus­pe­rin­teen ja työnsä arvoa.

Dekolonisaatiohankkeet ant­ro­po­lo­gian sisällä saattavat edelleen kohdata tällaista vas­tus­tus­ta. Antirasistinen työ myös yli­opis­to­maa­il­mas­sa alkaa asen­tei­den ja ajatusten tun­nis­ta­mi­ses­ta omassa itsessä.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Hotelli Tornin heinäkuinen, mysteeriksi jäänyt myrkytysepäily näyttää antropologien silmin noituudelta. Pohjoismaissa ajatus tuntuu vieraalta, vaikka noituus on arkipäivää suuressa osassa maailmaa.

Kaahailu – puhekielellä tafheet – muutti ajoittain Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin keskustan pääkadut kilparadoiksi, joiden varsilla poikien ja nuorten miesten joukot seurasivat uhkarohkeita ajoesityksiä.