Valtaa ja vastarintaa Cultureels-elokuvafestivaalilla

Varma kevään merkki ant­ro­po­lo­gis­mie­li­sil­le on jo kolmatta kertaa jär­jes­tet­tä­vä Cultureels-elo­ku­va­fes­ti­vaa­li. Tapahtuman teema on tänä vuonna Valta ja vas­ta­rin­ta, joita tar­kas­tel­laan etno­gra­fi­sen doku­ment­tie­lo­ku­van kautta. 

Cultureels on AntroBlogin toi­mi­tuk­sel­le rakas tapahtuma: onhan sen syn­ty­ta­ri­na hyvin yhtenevä omamme kanssa. 

Cultureels on lähtöisin Helsingin yli­opis­ton ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­ta ja var­muu­des­ta siitä, että etno­gra­fi­set aiheet kiin­nos­ta­vat suurta yleisöä.

Kolmepäiväisen fes­ti­vaa­lin aikana nähdään 15 huolella valittua etno­gra­fis­ta doku­ment­tie­lo­ku­vaa. Vallan ja vas­ta­rin­nan teemoja tar­kas­tel­laan lii­tok­sis­sa niin pako­lai­suu­teen, suku­puo­lis­tu­nee­seen väki­val­taan, alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuk­siin kuin ympä­ris­tön köyhtymiseen.

Ohjelmiston kautta haluamme esittää vallan ja vas­ta­rin­nan moni­nai­suu­den. Valta ja vas­ta­rin­ta ilmenevät kumpikin niin julkisina sää­dök­si­nä, toi­min­ta­na ja per­for­mans­sei­na kuin yksi­tyi­si­nä arjen mah­dol­li­suuk­si­na ja tekoina”, kertoo ohjel­mis­to­tii­min vetäjä Stefan Fagerström

Katse dokumenttielokuvan teon valtasuhteisiin

Elokuvafestivaalin avaa torstaina 21.4. kello 17.10 elokuva Smart Homes for Seniors (2021), jossa seurataan ant­ro­po­lo­gi Sarah Pinkin tut­ki­mus­ryh­mää ikäih­mi­sil­le suunnatun äly­ko­ti­tek­no­lo­gia­ko­kei­lun parissa. 

Näytöksen yhtey­des­sä jär­jes­te­tään Master Class ‑seminaari, jossa käsi­tel­lään elo­ku­val­li­sen katseen dekolonisaatiota. 

Osallistavaan videoon eri­kois­tu­nut Kazu Ahmed sekä design­tut­ki­ja Melisa Duque Smart Homes for Seniors ‑doku­men­tin tut­ki­mus­ryh­mäs­tä kes­kus­te­le­vat doku­ment­tie­lo­ku­van tekoon liit­ty­vis­tä val­ta­suh­teis­ta sekä luot­ta­muk­sen ja kuvat­ta­vien osal­lis­ta­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä val­ta­suh­tei­den uudelleenmäärittelyssä. 

Keskustelua mode­roi­vat doku­men­ta­ris­ti Iina Holopainen ja doku­ment­tie­lo­ku­van mais­te­rio­pis­ke­li­ja Janne Vasarainen.

Kuvassa yksi Smart Homes for Seniors ‑doku­men­tin senioreista.

Ilmaisnäytös tarttuu ympäristönäkökulmiin

Lauantaina 23.4. Helsingin kes­kus­kir­jas­to Oodin Kino Reginassa on tarjolla ilmais­näy­tös. Ohjelmistossa on kolme koti­mais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa, jotka ottavat ympä­ris­tö­nä­kö­kul­man vallan ja vas­ta­rin­nan kysymyksiin.

Ensi-ilta­näy­tök­sen Kino Reginassa saa Miikka Poutiaisen Kapinalliset (2022). Elokuva tar­kas­te­lee kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muut­ta, akti­vis­tin traumaa ja vir­ka­val­lan roolia yhteis­kun­nan suojelijana. 

Kirsikka Paakkisen When the Mill Hill Trees Spoke to Me (2021) puo­les­taan havainnoi ihmisen luon­to­suh­det­ta. Moona Pennasen Maa joka nousee ja laskee (2021) tutkii Merenkurkun saariston muutosta ja alueeseen liittyviä myyttejä.

Dokumentissa Kapinalliset seurataan Sannin ja Eltin osal­lis­tu­mis­ta sekä tun­te­muk­sia vuonna 2021 jär­jes­te­tyis­sä Elokapinan aktioissa ja mielenilmauksissa.

Tundralta aavikolle elokuvien matkassa 

Elokuvafestivaalilla nähdään muun muassa Renato Borrayo Serranon ohjaama Life of Ivanna (2021), joka vie katsojan ilmas­ton­muu­tok­sen kurit­ta­maan Luoteis-Siperiaan. 

Dokumentissa esitetään 26-vuotiaan viiden lapsen äidin matkaa Siperian tundralta kohti modernia kaupunkia perin­tei­sen elin­kei­non tuhou­tues­sa ilmas­ton­muu­tok­sen seurauksena. 

Pavel Boreckýn ohjaama Living Water (2020) tar­kas­te­lee Jordaniassa “siniseen kultaan” eli veteen liittyviä vallan ja riiston kysy­myk­siä beduii­nien, vil­je­li­jöi­den ja kau­pun­ki­lais­ten näkökulmista. 

Nomin Lkhagvasuren ohjaama The Wheel (2020) käsit­te­lee itse­mur­hien roolia Mongoliassa ja kuvaa kos­ket­ta­vas­ti yksilöitä ja perheitä, joiden elämää itsemurha on järkyttänyt. 

Dokumentti toimii kes­kus­te­lun herät­tä­jä­nä ja asettuu vas­ta­rin­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sia koskevaa hil­jai­suut­ta sekä kestävien elä­män­ta­po­jen riistoa vastaan. 

Lkhagvasuren ohjaama The Wheel on voittanut IDFA Award for Best Mid-Length Documentary 2020 ‑palkinnon.

The Wheel ‑doku­men­tis­sa yhdis­ty­vat muun muassa kuoleman, uskon ja aut­ta­mi­sen teemat.

Lisätietoja

CULTUREELS – Etnografinen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Helsingissä 21. – 23.4.2022.

Tapahtuman pääpaikka on Katajanokalla sijait­se­va Kino K13.

Lippujen hinnat 9 /​6€ (alen­nus­ryh­mät), kolmen näytöksen sar­ja­lip­pu 20€ ja kuuden näytöksen sar­ja­lip­pu 35€.

Aikataulu, ohjel­mis­to ja liput Cultureelsin sivuilta

Esteettömyys: Kino K13 on osittain esteetön ja Kino Regina on esteetön.

CULTUREELS – Etnografinen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Helsingin kaupungin ja Suomen Kulttuurirahaston tuella.

  • Verkkotaitto: Satu Myllymäki
  • Artikkelikuva: Cultureels ry

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Iranissa naisten liikehdintä on tehnyt hunnusta vastarinnan välikappaleen. He ovat sytyttäneet huntujansa tuleen ja vaatineet itsemääräämisoikeutta kehoihinsa. Naisten tasa-arvoliike ei kuitenkaan vastusta uskontoa vaan vaatii vakaumuksellista vapautta.

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.