Valtaa ja vastarintaa Cultureels-elokuvafestivaalilla

Varma kevään merkki ant­ro­po­lo­gis­mie­li­sil­le on jo kolmatta kertaa jär­jes­tet­tä­vä Cultureels-elo­ku­va­fes­ti­vaa­li. Tapahtuman teema on tänä vuonna Valta ja vas­ta­rin­ta, joita tar­kas­tel­laan etno­gra­fi­sen doku­ment­tie­lo­ku­van kautta. 

Cultureels on AntroBlogin toi­mi­tuk­sel­le rakas tapahtuma: onhan sen syn­ty­ta­ri­na hyvin yhtenevä omamme kanssa. 

Cultureels on lähtöisin Helsingin yli­opis­ton ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­ta ja var­muu­des­ta siitä, että etno­gra­fi­set aiheet kiin­nos­ta­vat suurta yleisöä.

Kolmepäiväisen fes­ti­vaa­lin aikana nähdään 15 huolella valittua etno­gra­fis­ta doku­ment­tie­lo­ku­vaa. Vallan ja vas­ta­rin­nan teemoja tar­kas­tel­laan lii­tok­sis­sa niin pako­lai­suu­teen, suku­puo­lis­tu­nee­seen väki­val­taan, alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuk­siin kuin ympä­ris­tön köyhtymiseen.

Ohjelmiston kautta haluamme esittää vallan ja vas­ta­rin­nan moni­nai­suu­den. Valta ja vas­ta­rin­ta ilmenevät kumpikin niin julkisina sää­dök­si­nä, toi­min­ta­na ja per­for­mans­sei­na kuin yksi­tyi­si­nä arjen mah­dol­li­suuk­si­na ja tekoina”, kertoo ohjel­mis­to­tii­min vetäjä Stefan Fagerström

Katse dokumenttielokuvan teon valtasuhteisiin

Elokuvafestivaalin avaa torstaina 21.4. kello 17.10 elokuva Smart Homes for Seniors (2021), jossa seurataan ant­ro­po­lo­gi Sarah Pinkin tut­ki­mus­ryh­mää ikäih­mi­sil­le suunnatun äly­ko­ti­tek­no­lo­gia­ko­kei­lun parissa. 

Näytöksen yhtey­des­sä jär­jes­te­tään Master Class ‑seminaari, jossa käsi­tel­lään elo­ku­val­li­sen katseen dekolonisaatiota. 

Osallistavaan videoon eri­kois­tu­nut Kazu Ahmed sekä design­tut­ki­ja Melisa Duque Smart Homes for Seniors ‑doku­men­tin tut­ki­mus­ryh­mäs­tä kes­kus­te­le­vat doku­ment­tie­lo­ku­van tekoon liit­ty­vis­tä val­ta­suh­teis­ta sekä luot­ta­muk­sen ja kuvat­ta­vien osal­lis­ta­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä val­ta­suh­tei­den uudelleenmäärittelyssä. 

Keskustelua mode­roi­vat doku­men­ta­ris­ti Iina Holopainen ja doku­ment­tie­lo­ku­van mais­te­rio­pis­ke­li­ja Janne Vasarainen.

Kuvassa yksi Smart Homes for Seniors ‑doku­men­tin senioreista.

Ilmaisnäytös tarttuu ympäristönäkökulmiin

Lauantaina 23.4. Helsingin kes­kus­kir­jas­to Oodin Kino Reginassa on tarjolla ilmais­näy­tös. Ohjelmistossa on kolme koti­mais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa, jotka ottavat ympä­ris­tö­nä­kö­kul­man vallan ja vas­ta­rin­nan kysymyksiin.

Ensi-ilta­näy­tök­sen Kino Reginassa saa Miikka Poutiaisen Kapinalliset (2022). Elokuva tar­kas­te­lee kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muut­ta, akti­vis­tin traumaa ja vir­ka­val­lan roolia yhteis­kun­nan suojelijana. 

Kirsikka Paakkisen When the Mill Hill Trees Spoke to Me (2021) puo­les­taan havainnoi ihmisen luon­to­suh­det­ta. Moona Pennasen Maa joka nousee ja laskee (2021) tutkii Merenkurkun saariston muutosta ja alueeseen liittyviä myyttejä.

Dokumentissa Kapinalliset seurataan Sannin ja Eltin osal­lis­tu­mis­ta sekä tun­te­muk­sia vuonna 2021 jär­jes­te­tyis­sä Elokapinan aktioissa ja mielenilmauksissa.

Tundralta aavikolle elokuvien matkassa 

Elokuvafestivaalilla nähdään muun muassa Renato Borrayo Serranon ohjaama Life of Ivanna (2021), joka vie katsojan ilmas­ton­muu­tok­sen kurit­ta­maan Luoteis-Siperiaan. 

Dokumentissa esitetään 26-vuotiaan viiden lapsen äidin matkaa Siperian tundralta kohti modernia kaupunkia perin­tei­sen elin­kei­non tuhou­tues­sa ilmas­ton­muu­tok­sen seurauksena. 

Pavel Boreckýn ohjaama Living Water (2020) tar­kas­te­lee Jordaniassa “siniseen kultaan” eli veteen liittyviä vallan ja riiston kysy­myk­siä beduii­nien, vil­je­li­jöi­den ja kau­pun­ki­lais­ten näkökulmista. 

Nomin Lkhagvasuren ohjaama The Wheel (2020) käsit­te­lee itse­mur­hien roolia Mongoliassa ja kuvaa kos­ket­ta­vas­ti yksilöitä ja perheitä, joiden elämää itsemurha on järkyttänyt. 

Dokumentti toimii kes­kus­te­lun herät­tä­jä­nä ja asettuu vas­ta­rin­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sia koskevaa hil­jai­suut­ta sekä kestävien elä­män­ta­po­jen riistoa vastaan. 

Lkhagvasuren ohjaama The Wheel on voittanut IDFA Award for Best Mid-Length Documentary 2020 ‑palkinnon.

The Wheel ‑doku­men­tis­sa yhdis­ty­vat muun muassa kuoleman, uskon ja aut­ta­mi­sen teemat.

Lisätietoja

CULTUREELS – Etnografinen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Helsingissä 21. – 23.4.2022.

Tapahtuman pääpaikka on Katajanokalla sijait­se­va Kino K13.

Lippujen hinnat 9 /​6€ (alen­nus­ryh­mät), kolmen näytöksen sar­ja­lip­pu 20€ ja kuuden näytöksen sar­ja­lip­pu 35€.

Aikataulu, ohjel­mis­to ja liput Cultureelsin sivuilta

Esteettömyys: Kino K13 on osittain esteetön ja Kino Regina on esteetön.

CULTUREELS – Etnografinen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Helsingin kaupungin ja Suomen Kulttuurirahaston tuella.

  • Verkkotaitto: Satu Myllymäki
  • Artikkelikuva: Cultureels ry

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.

Maahanmuuttajien integraatiosta käydään yhä äänekkäämpää julkista keskustelua Suomessa. Integraatiokeskustelussa maahanmuuttajilta odotetaan täydellisen kansalaisen suoritusta, jota mitataan vastaanottavan yhteiskunnan näkökulmasta käsin. Muslimimaahanmuuttajanaisten haastatteluista käy ilmi naisten monikerroksinen näkökulma integraatioon ja sukupuolen merkitys kotoutumiselle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt kysymykset liittolaisuuksista Euroopassa ajankohtaisiksi. Venäjän vaatimukset kylmän sodan aikaisen etupiirijaon palauttamisesta herättävät kysymyksen entisen itäblokin sidonnaisuuksista ja poliittisesta tilanteesta. Yksi räjähdysherkkä alue on Bosnia-Hertsegovina.