Antropodi: Anastasia Piliavsky, antropologi sodassa

NB! This podcast episode is published in English and its English desc­rip­tion is available below.

Ellen tekisi kaikkea aut­taak­se­ni, kärsisin valtavasti.”

Tohtori Anastasia Piliavsky johtaa apua Ukrainan sodan uhreille toi­mit­ta­vaa Ukraine ─ Direct Aid ‑orga­ni­saa­tio­ta.

Piliavsky syntyi ja kasvoi Neuvosto-Ukrainassa, mistä hän pakeni Yhdysvaltoihin. Nyt hän opettaa ant­ro­po­lo­gi­aa ja poli­tii­kan tut­ki­mus­ta Lontoon King’s Collegessa.

Jaksossa Piliavsky puhuu Ukrainan ja Venäjän his­to­rial­li­ses­ta suhteesta sekä Ukrainan tule­vai­suu­des­ta lännen kanssa. Hän pohtii myös Putinin roolia yksin­val­ti­aa­na ja missä mielessä häntä voi ajatella Venäjän poliit­ti­sen jär­jes­tel­män tuotteena.

Lisäksi Piliavsky kertoo pet­ty­myk­ses­tään siihen, miten englan­nin­kie­li­ses­sä ant­ro­po­lo­gi­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on reagoitu sotaan. Se johdattaa hänet myös kri­ti­soi­maan tie­tee­na­lan eettistä käännettä.

Huom! Jakso on poik­keuk­sel­li­ses­ti englanninkielinen.

Antropodi: Anastasia Piliavsky, an anthropologist at war

If I wasn’t doing abso­lu­te­ly eve­ryt­hing I could to help, I would suffer greatly.” 

Dr. Anastasia Piliavsky is in charge of Ukraine ─ Direct Aid, a rapid relief orga­niza­tion helping Ukraine’s war victims. 

Piliavsky was born and raised in Soviet Ukraine, fled to the US as a refugee, and is now teaching Anthropology and Politics at King’s College London. 

Piliavsky talks about Ukraine’s history with Russia and its future with the West, and also considers Putin the autocrat vis-à-vis Putin as a product of the system. 

Piliavsky further discusses her disap­point­ment in the reactions of Anglophone anth­ro­po­lo­gists to the war, leading into her critique of the ethical turn of the discipline. 

Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina, mutta toisinaan saatamme julkaista lisäksi eri­kois­jak­so­ja. Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa. Lisätietoa Antropodista löydät täältä.

Kirjoittaja

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mitä merkitystä hauskanpidolla, aistillisuudella ja nautinnolla on etnografisessa kenttätyössä? Antropologi Siru Auran esikoisromaani Myötäjäiset haastaa kaikkivoipaisen sankaritutkijan myyttiä ja ohjaa lukijaa näkemään nautinnon poliittisuuden. 

Hotelli Tornin heinäkuinen, mysteeriksi jäänyt myrkytysepäily näyttää antropologien silmin noituudelta. Pohjoismaissa ajatus tuntuu vieraalta, vaikka noituus on arkipäivää suuressa osassa maailmaa.