Kaahailu on katujen kapinaa

Tänään haluan kaahata

ja nähdä tum­man­si­ni­sen Camryn

jota ajaa sankari, mielipuoli

joka ei pelkää poliisipartioita

Näin alkaa runo, joka kertoo Saudi-Arabiassa 1990 – 2010-luvuilla voi­mis­saan olleesta laittoman kaahailun ja stunt-ajamisen vastakulttuurista.

Kaahailu – puhe­kie­lel­lä tafheet – muutti ajoittain jopa pää­kau­pun­ki Riadin keskustan pääkadut kil­pa­ra­doik­si, joiden varsilla poikien ja nuorten miesten joukot seu­ra­si­vat uhka­roh­kei­ta ajoesityksiä.

Vauhdin huumasta, kuu­lui­sis­ta kul­jet­ta­jis­ta ja heidän suo­si­mis­taan Toyota Camry ‑mallin autoista kir­joi­tet­tiin runoja, ja netin yhtei­sö­pal­ve­luis­sa jaettiin videoita niin yltiö­päi­sis­tä tempuista kuin hen­gen­vaa­ral­li­sis­ta onnettomuuksistakin.

Tafheet-ilmiö syntyi reaktiona yhteis­kun­nan jäykkiin normeihin ja val­ta­ra­ken­tei­siin sekä talou­del­li­seen epätasa-arvoon. 1970-luvun öljybuumi johti Riadissa kiin­teis­tö­buu­miin ja kaupungin räjäh­dys­mäi­seen kasvuun.

Eliittien vau­ras­tues­sa maa- ja kiin­teis­tö­kau­poil­la pää­kau­pun­kiin suun­tau­tui maa­seu­dul­ta muut­to­lii­ke, jonka nuorille ei kui­ten­kaan ollut tarjolla samoja mah­dol­li­suuk­sia kuin Riadin hyvin ver­kos­toi­tu­neel­le yläluokalle.

Tafheetistä muodostui vähä­va­rais­ten nuorten miesten ala­kult­tuu­ri, jonka avulla torjuva ja rajoit­tei­ta täynnä oleva kau­pun­ki­ti­la otettiin haltuun. Arkinen ajaminen poli­ti­soi­tui ja siitä tuli keino purkaa epätasa-arvon aikaan­saa­maa tyhjyyden ja kapinan tunnetta.

Valtiolle tafheet oli uhka julkisen tilan hal­lin­nal­le ja jär­jes­tyk­sel­le. Yleistä moraa­li­pa­niik­kia seu­ra­si­vat poliisin tehos­tet­tu valvonta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mis­ta koskevien tuo­mioi­den koven­ta­mi­nen. Kaahailu kuvattiin porttina päih­tei­den käyttöön ja normeista poik­kea­vaan seksuaalisuuteen.

Tafheet hiipui 2010-luvulla, kun monet entiset kaa­haa­ja­täh­det alkoivat katua tai tulivat uskoon. Osa heistä irtautui ala­kult­tuu­ris­ta kuo­lo­nuh­re­ja vaa­ti­nei­den onnet­to­muuk­sien jälkeen ja kiersi kouluissa varoit­ta­mas­sa nuoria kaahailun vaaroista, toiset päätyivät opet­ta­maan ajamista kaahaajia takaa-ajaville poliiseille.

  1. Pascal Menoret 2014. Joyriding in Riyadh: Oil, Urbanism and Road Revolt. 

Kirjoittaja

Lili De Paola, FM, on fennisti ja Lähi-idän tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hänen tekeillä oleva maisterintutkielmansa tarkastelee nationalismia koskevien diskurssien rakentumista Saudi-Arabiassa. Lili on kiinnostunut erityisesti urbaanista etnografiasta, tilallisuudesta ja poliittisista liikkeistä Lähi-idän alueella.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.