Antropodi: Katajainen kansa

Suomessa ei ole koskaan ollut pulaa puista. Metsä on ollut tärkeä paikka uskonnon har­joit­ta­mi­seen, sieltä on pyydetty ja kerätty ruokaa ja myöhemmin puusta on tullut tärkeä talou­del­li­nen hyödyke. Miten puut kie­tou­tu­vat osaksi arkeamme? 

Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksit­täi­sen puiden välisiin suh­tei­siin koh­dis­tu­vas­ta tut­ki­muk­ses­taan ja Suomen Metsämuseo Luston ama­nuens­si Tuomas Juva valottaa suo­ma­lais­ten moni­puo­lis­ta metsähistoriaa. 

Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina, mutta toisinaan saatamme julkaista lisäksi eri­kois­jak­so­ja. Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa. Lisätietoa Antropodista löydät täältä.

Kirjoittaja

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kaahailu – puhekielellä tafheet – muutti ajoittain Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin keskustan pääkadut kilparadoiksi, joiden varsilla poikien ja nuorten miesten joukot seurasivat uhkarohkeita ajoesityksiä.