Suomen Antropologinen Seura on AntroBlogin uusi koti

AntroBlogin taus­taor­ga­ni­saa­tio vaihtuu julkaisun siir­tyes­sä Suomen Antropologisen Seuran alai­suu­teen. Samalla perus­ta­jat ja pit­kä­ai­kai­set pää­toi­mit­ta­jat siirtyvät muihin puuhiin, ja koko toi­min­ta­ra­ken­ne muuttuu.

AntroBlogi täyttää tänä syksynä seitsemän vuotta, ja luvassa on suuria joskin yleisölle vähemmän näkyviä muutoksia. 

Lähes seitsemän vuoden ajan tie­de­vies­tin­tään kes­kit­ty­nyt Allegra Lab Helsinki ry on toiminut AntroBlogin kat­to­jär­jes­tö­nä, jonka suojissa olemme voineet esi­mer­kik­si hakea ja saada apurahoja. ALH on vuodesta 2015 saakka tarjonnut meille paitsi hal­lin­nol­li­sen kodin, myös laajat aka­tee­mi­set verkostonsa. 

Keväällä AntroBlogi siirtyi ALH:n alai­suu­des­ta Suomen Antropologisen Seuran hoiviin. Tieteenalan kes­kei­si­nä julkisina kasvoina sovimme luon­te­vas­ti oman alan tie­teel­li­sen seuran alai­suu­teen. Samaa mallia nou­dat­ta­vat useimmat sisarjulkaisumme. 

Taustaorganisaation muutos ei vaikuta AntroBlogin sisäl­löl­li­seen itse­näi­syy­teen, joka on aina ollut keskeinen toimintaa ohjaava periaate. 

Yhteistyö Seuran kanssa lähti tii­vis­ty­mään keväällä, kun seuran tuottamaa Antropodi-podcastia ryh­dyt­tiin jul­kai­se­maan AntroBlogin kanavien välityksellä. 

Suomen Antropologisen Seuran puheen­joh­ta­ja Jukka Jouhki kertoo olevansa innois­saan mah­dol­li­suuk­sis­ta, joita AntroBlogin ja seuran yhteistyö tule­vai­suu­des­sa tuottaa. 

Jouhki jatkaa: “On tärkeää, että suo­ma­lai­nen ant­ro­po­lo­gia näkyy aka­tee­mi­sen jul­kai­su­toi­min­nan lisäksi foo­ru­mil­la, joka tavoittaa paremmin ja kenties lähes­tyt­tä­väm­min yli­opis­to­yh­tei­sön ulko­puo­li­sen maailman.”

Yhteistyö Allegra Lab Helsinki ry:n kanssa puo­les­taan jatkuu ALH:n yllä­pi­tä­män Tutkitusti-verkoston kautta.

Uusi aika, uudet käytännöt

Vuosien varrella AB:n vir­tu­aa­li­ses­sa toi­mi­tuk­ses­sa on vai­kut­ta­nut vai­kut­ta­va määrä ant­ro­po­lo­ge­ja ja ant­ro­po­lo­gian opiskelijoita. 

Toimintaa ovat kuitenkin alusta asti vetäneet alle­kir­joit­ta­neet julkaisun perus­ta­jat Suvi Jaakkola ja Ninnu Koskenalho. Nyt ripus­tam­me pää­toi­mit­ta­jan hattumme naulaan. 

Kesän aikana olemme toi­mi­tuk­sen sisällä uudel­leen­jär­jes­tel­leet toi­min­ta­ta­po­jam­me. Luovuimme hie­rar­ki­ses­ta toi­mi­tus­ra­ken­tees­ta ja siir­ryim­me yhtei­söl­li­seen pää­tök­sen­te­koon ja sisäl­lön­tuo­tan­toon kaikissa asioissa. Parhaillaan tekeillä on muun muassa Taiken apurahan mah­dol­lis­ta­ma sivustouudistus.

Tämä uusi tekemisen tapa on varsin erilainen kuin pää­toi­mit­ta­jien voi­mak­kaas­ti omin käsin ohjaama tähä­nas­ti­nen historiamme. 

Emme kui­ten­kaan jättäydy pois julkaisun toi­min­nas­ta vaan vetäy­dym­me toi­mi­tuk­sen rivi­jä­se­nik­si, ja seuraamme suurella mie­len­kiin­nol­la mihin suuntaan AntroBlogin toiminta ja olemus muovautuvat. 

Koskenalhon ja Jaakkolan seuraavat visiot

AntroBlogi on ollut meille into­hi­mo­pro­jek­ti, mutta aika on kypsä siirtää omaa fokusta muualle ja antaa julkaisu tuo­rei­siin käsiin. 

Suvi aikoo jatkaa ant­ro­po­lo­gi­sen tie­de­vies­tin­nän parissa. Seuraavaksi hänen työ­pöy­däl­lään on Niilo Helanderin säätiön rahoit­ta­ma sel­vi­tys­työ kou­lu­kiusaa­mi­seen lii­te­tyis­tä kult­tuu­ri­sis­ta mie­li­ku­vis­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Työn alla on myös tie­to­kir­ja elä­män­kaa­ren tyy­pil­li­sis­tä siir­ty­mä­ri­tu­aa­leis­ta Suomessa. Ehtiessään Suvi kir­joit­te­lee edelleen myös yksit­täi­siä artik­ke­lei­ta sekä AntroBlogiin että free­lancer-peri­aat­teel­la muihin medioihin.

Ninnua kutsuu tällä hetkellä kuoleman ja rakkauden mystiikka, maailman vii­saus­pe­rin­tei­den ja eri­lais­ten uto­pis­tis­ten tule­vai­suus­vi­sioi­den tut­ki­mi­nen sekä rajoit­ta­vien raken­tei­den dekon­struk­tio niin yhtei­sil­lä kuin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tasoilla. Kirjoittaminen ja muiden tekstien toi­mit­ta­nen rahaa vastaan on kii­tol­lis­ta hommaa, mutta niitäkin enemmän kiin­nos­taa anti­ka­pi­ta­lis­ti­seen toi­min­taan syventyminen. 

Olemme hirveän ylpeitä jokai­ses­ta tiimimme jäsenestä, joka vuosien varrella on osal­lis­tu­nut AntroBlogin tuot­ta­mi­seen. Iso kiitos kaikille teille, jotka lukemalla, jakamalla ja kom­men­toi­mal­la jut­tu­jam­me olette mah­dol­lis­ta­neet tämän into­hi­mo­pro­jek­tin kas­va­mi­sen ja kukoistuksen.

NYT RIITTI, SANOI SHAMAANI

Ex-pää­toi­mit­ta­jat vuonna 2018. Kuva: Gennady Kurushin

Kirjoittajat

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.


Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja yksi AntroBlogin perustajista. Suvia kiinnostavat erityisesti mm. siirtymärituaalit ja kollektiivinen muisti.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Venäjän sosiaalisessa mediassa kiertää videoita, joissa Venäjän vähemmistöjen ja etnisten venäläisten yhteisöjen perinnettä esittävät tanssiryhmät kannustavat Ukrainassa taistelevia sotilaita. Performansseissa sotapropaganda yhdistyy keskusjohtoiseen mutta paikallisesti toteutettuun kulttuurituotantoon, jonka juuret ovat Neuvostoliitossa.