Mitä ant­ro­po­lo­gias­sa tapahtuu? Tältä sivulta löydät koti­mai­sen ant­ro­po­lo­gian uudet julkaisut, kaikki ant­ro­po­lo­gian piirissä jär­jes­tet­tä­vät tulevat tapah­tu­mat sekä ant­ro­po­lo­gien esiin­ty­mi­siä mediassa. Ja tietenkin AntroBlogin omat tapahtumat!

Puuttuko listoilta jotakin? Haluatko oman tapah­tu­ma­si tai jul­kai­susi näkyviin? Ota yhteyttä!

AntroBlogin tapahtumat

Antropologia on ihmisiin kes­kit­ty­vä tie­tee­na­la. Muut maailmaa kanssamme asuttavat eläimet ovat kuitenkin monin tavoin lii­tok­sis­sa ihmi­syh­teis­kun­tiin ja niiden arvoihin, tari­noi­hin, talouteen ja arkeen. Käsitykset ihmisen paikasta maa­il­mas­sa mää­rit­te­le­vät samalla muiden eläinten rooleja ja oikeuksia.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. tarjoamme ant­ro­po­lo­gi­sen live­seu­ran­nan itse­näi­syys­päi­vän juh­la­lä­he­tyk­ses­tä. Liity seuraamme Twitterissä, kun teemme Linnan juhlista tut­ki­mus­kent­täm­me ja tar­joi­lem­me etno­gra­fi­sia havain­to­ja tapah­tu­mas­ta pitkin iltaa. Miltä Suomen kenties mer­kit­tä­vin val­tiol­li­nen rituaali näyttää ant­ro­po­lo­gien silmin?

Kuolema on erot­ta­ma­ton osa elämää. Teemaviikollamme kuolemaa käsi­tel­lään moni­puo­li­ses­ti kuoleman ritu­aa­lien ja hau­ta­jais­käy­tän­tö­jen, kuolemaan liit­ty­vien usko­muk­sien ja tapojen sekä kuoleman epä­var­muu­den kautta. 

Naapurina jääkarhu on etno­gra­fi­nen jour­na­lis­mi­han­ke, joka toteu­tet­tiin Norjan Huippuvuorilla kesä­kuus­sa 2018. Lopputuotteena syntyi visu­aa­li­sen. Lue lisää

Muut tapahtumat

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yli­opis­ton Historian ja etno­lo­gian lai­tok­sel­le, kun etno­lo­gian ja ant­ro­po­lo­gian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensim­mäi­nen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa on yhdis­tel­mä niin etno­lo­gian, ant­ro­po­lo­gian kuin kult­tuu­ri­po­li­tii­kan sisältöjä.

Julkaisut

Carl von Linné mää­rit­te­li vielä vuonna 1757, että euroop­pa­lai­set ovat ”kel­ta­rus­kea­hiuk­si­sia ja sini­sil­mäi­siä”. Tuntemattoman mää­rit­te­ly. Lue lisää

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme. Lue lisää

Etnologiset tut­ki­mus­me­ne­tel­mät kiin­nos­ta­vat ene­ne­väs­sä määrin myös muiden tie­tee­na­lo­jen tut­ki­joi­ta. Yhteiskuntaetnologian fokus on. Lue lisää

Antropologia mediassa