Haluatko vielä lisää ant­ro­po­lo­gi­aa? Tältä sivulta löytyvät linkit Suomessa toimivien ant­ro­po­lo­gis­ten yhdis­tys­ten, jul­kai­su­jen ja laitosten sivuille. Niiden kautta voit etsiä lisä­tie­toa ant­ro­po­lo­gias­ta oppialana, tut­ki­mus­pe­rin­tee­nä ja näkökulmana.

Lisäksi olemme koonneet linkkejä kiin­nos­ta­viin ant­ro­po­lo­gi­siin blogeihin ja sivus­toi­hin Suomessa ja maailmalla.

Kirjoitatko itse ant­ro­po­lo­gis­ta blogia tai puuttuuko suo­sik­ki­si­vus­to­si lis­tal­tam­me? Laita viestiä:

 • Allegralaboratory​.net- Akateemikkojen kol­lek­tii­vi, yhdistys sekä verk­ko­ko­kei­lu kes­kus­te­lee ant­ro­po­lo­gias­ta, laista ja oikeu­des­ta, taiteista ja muista kiin­nos­ta­vis­ta kysymyksistä.
 • Anthropodcast — Julkaisee net­ti­ra­dio­ta ja videoita ant­ro­po­lo­gias­ta, tavoit­tee­na popu­la­ri­soi­da ja tehdä ant­ro­po­lo­gi­aa ymmär­ret­tä­väk­si suu­rem­mal­le yleisölle. Ranskaksi.
 • Anthropoliteia — Tarjoaa kriit­ti­siä näkö­kul­mia poliisin toi­min­taan, tur­val­li­suu­teen, rikol­li­suu­teen, lakeihin ja ran­gais­tuk­siin ympäri maailmaa.
 • Antropologi​.info — Lyhyitä otteita muualla jul­kais­tuis­ta tuoreista sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta. Englanniksi ja saksaksi.
 • Anthropologyworks​.com — Culture in Global Affairs ‑tut­ki­mus­oh­jel­man projekti, joka käsit­te­lee arkeo­lo­gi­aa, bio­lo­gis­ta ant­ro­po­lo­gi­aa, kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi­aa ja ling­vis­tis­tä antropologiaa.
 • Bronislaw — Verkkolehti uudesta ant­ro­po­lo­gi­ses­ta ajat­te­lus­ta ja kes­kus­te­lus­ta. Tarkoituksena auttaa levit­tä­mään ant­ro­po­lo­gi­nen tutkimus suuren yleisön tie­toi­suu­teen, mutta myös luoda tila, jossa ant­ro­po­lo­git voivat ylittää aka­tee­mi­sen jul­kai­se­mi­sen rajat ja osal­lis­tua vapaasti ant­ro­po­lo­gi­seen keskusteluun.
 • Ethnography​.com — Pyrkii muut­ta­maan yleisen käsi­tyk­sen yhteis­kun­ta­tie­teis­tä ja eri­tyi­ses­ti etno­gra­fias­ta uskoen, että yhteis­kun­ta­tie­teoi­den tulisi eri­tyi­ses­ti kertoa hyviä tarinoita. Painopiste on kir­jal­li­suu­des­sa (fakta ja fiktio), runou­des­sa, valo­ku­vauk­ses­sa ja taiteissa.
 • The Geek Anthropologist - Blogi, jossa nört­ti­kult­tuu­ria ja siihen liittyviä ilmiöitä ana­ly­soi­daan sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian näkö­kul­mas­ta. Englanniksi ja ranskaksi.
 • PopAnth — Pyrkii kään­tä­mään ant­ro­po­lo­gi­sia löytöjä popu­laa­ria kulutusta varten, tuoden sen tie­tä­mys­tä laa­jem­mal­le yleisölle samalla tavalla kuin suurelle yleisölle suunnatut tie­de­kir­jat, ‑ohjelmat ja –tie­to­kil­pai­lut popu­la­ri­soi­vat luon­non­tie­teel­lis­tä tietämystä.
 • Sapiens — Verkkojulkaisu, joka keskittyy tekemään ant­ro­po­lo­gi­aa helposti ymmär­ret­tä­väk­si ja lähes­tyt­tä­väk­si laajan yleisön näkö­kul­mas­ta. Sapiens julkaisee sisältöä, joka tarjoaa älykkäitä ja yllät­tä­viä oival­luk­sia kult­tuu­riin, kieleen, bio­lo­gi­aan ja historiaan.
 • Savage Minds — Ryhmäblogi, joka on omistettu “ant­ro­po­lo­gian teke­mi­sel­le jul­ki­suu­des­sa”. Tavoitteena on tarjota hyvin kir­joi­tet­tua ja rele­vant­tia kes­kus­te­lua sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta.
 • Space&Culture — Näkökulmia vies­tin­tään, ympä­ris­töön ja urbanismiin.