Tiesitkö, että AntroBlogi toimii pääosin ilman rahoi­tus­ta ja vapaaehtoisvoimin?

Julkaisumme on perus­tet­tu rak­kau­des­ta ant­ro­po­lo­gi­aan ja sen tun­ne­tuk­si teke­mi­seen. Ilman rahaa on kuitenkin haastavaa toimia. Tekemisellä on aina kus­tan­nuk­sia ja julkaisun pyö­rit­tä­mi­nen vie paljon aikaa ja resursseja. 

Jos pidät siitä, mitä teemme, liity kan­na­tus­jä­se­nek­si! Jäsenenä autat meitä yllä­pi­tä­mään AntroBlogin tasoa ja toteut­ta­maan ideoitamme. 

Vuoden 2021 jäsenmaksut

  • Yksityishenkilöille oman harkinnan mukaan 20 €, 50 € tai 90 €
  • Yritykselle, yhdis­tyk­sel­le, jär­jes­töl­le tai ant­roen­ke­lil­le 500 €  

Mihin rahat menevät?

Kannatusjäsenmaksut ohjataan AntroBlogin pyö­rit­tä­mi­seen. Ensisijaisesti tulot käytetään toi­min­tam­me vält­tä­mät­tö­mien, vuo­tuis­ten mate­ri­aa­lis­ten ja teknisten kulujen kattamiseen. 

Seuraava prio­ri­teet­ti on maksaa julkaisun teki­jöil­le jon­kin­lai­sia palk­kioi­ta työstään.

Kannatusjäsenyys hoituu Allegra Lab Helsinki ry:n kautta. Yhdistys toimii hal­lin­nol­li­se­na toimipaikkanamme. 

Miten liityn kannatusjäseneksi?

Kannatusjäsenyys ostetaan verk­ko­kaup­pa Holvin kautta. 

Maksun voi suorittaa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la. Saat jäse­nyy­des­tä vah­vis­tuk­sen sähköpostiisi. 

Tietojasi ei kerätä eikä käytetä muihin tarkoituksiin. 

Eikö AntroBlogi ole jo saanut rahoitusta?

On! Apurahoilla ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta rahoittaa päivästä ja viikosta toiseen pyörivää jul­kai­su­toi­min­taa, eli valtaosaa työstämme. 

Apurahat myön­ne­tään erityisiä pro­jek­te­ja varten. Esimerkiksi Otto Malmin säätiö tuki uutis­toi­mi­tuk­sen käyn­nis­tä­mis­tä vuonna 2017, ja Koneen Säätiö tukee vuosina 2020 – 2021 #antrolive ‑hanketta. 

Kannatusjäsenyyden avulla turvataan perus­toi­min­tam­me jatkuvuutta.