AntroBlogin uutis­toi­mi­tus on ant­ro­po­lo­gien jul­kai­su­ka­na­va ajan­koh­tai­sia puhee­nai­hei­ta kos­ke­vil­le tut­ki­mus­poh­jai­sil­le näkö­kul­mil­le ja kan­na­no­toil­le. Tutkijalle uutis­kom­men­tit ovat näkyvä keino osal­lis­tua yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun ja rakentaa asian­tun­ti­ja­pro­fii­lia yli­opis­to­maa­il­man ulkopuolella. 

Uutistoimitus tuo ant­ro­po­lo­gi­sia (sekä laajemmin yhteis­kun­ta- ja sosi­aa­li­tie­teel­li­siä) näkö­kul­mia osaksi julkista kes­kus­te­lua eri­tyi­ses­ti silloin, kun kes­kus­te­lus­sa on virheitä tai sellaisen ymmär­ryk­sen puutetta, jota tutkijan eri­tyis­osaa­mi­nen voi paikata. 

Uutiskommentit ovat AntroBlogin laa­ja­le­vik­ki­sin­tä sisältöä. Yksittäiset julkaisut tavoit­ta­vat par­hail­laan jopa yli 80 000 ihmistä eri kanavissa.

Miten julkaisen uutiskommentin?

Onko sinulla sanot­ta­vaa ajan­koh­tai­seen puhee­nai­hee­seen? Lähetä uutis­kom­men­tin idea tai aihio osoit­tee­seen toimitus@​antroblogi.​fi. Tekstin mak­si­mi­pi­tuus on 3300 merkkiä.

Toivomme kir­joit­ta­jien olevan väi­tös­kir­ja­tut­ki­jan asemassa tai sitä pidem­mäl­lä aka­tee­mi­sel­la urallaan.

Kaikki tekstit työs­te­tään valmiiksi yhtei­söl­li­ses­sä ja nopeassa toi­mi­tus­pro­ses­sis­sa uutis­toi­mi­tuk­sen vakio­jä­sen­ten kanssa, joten val­mis­tau­du saamaan kom­ment­te­ja ja muok­kaa­maan tekstiä niiden pohjalta. 

Tervetuloa mukaan tuomaan ant­ro­po­lo­gi­sia näkö­kul­mia julkiseen keskusteluun!

Uutiskommentin tulee olla teo­rial­taan, argu­men­toin­nil­taan tai etno­gra­fi­sel­ta kuvai­lul­taan antropologinen.

Kirjoita sel­ko­kie­li­ses­ti ja pyri hyvään jour­na­lis­ti­seen esi­tys­ta­paan. Mahdolliset omat suorat havainnot ja koke­muk­set kentältä kannattaa tuoda esiin.

Tekstin mak­si­mi­pi­tuus on 3300 merkkiä, pl. otsikko ja mah­dol­li­set lukemistot.

Jaetulla Google Drive ‑doku­men­til­la tapah­tu­van tekstin kom­men­toin­ti varmistaa sisällön tut­ki­muk­sel­li­sen integri­tee­tin ja huolehtii ilmaisun yleistajuisuudesta. 

Tekstiin ei laiteta viitteitä, mutta voit lisätä tekstin loppuun luku­vink­ke­jä. Vinkkaa vain aineis­to­ja, jotka ovat yleisesti saa­ta­vil­la olevia. 

Otsikoi napakasti, puhut­te­le­vas­ti ja huomiota herät­tä­väs­ti. Otsikko muo­toil­laan tar­vit­taes­sa toi­mi­tuk­ses­sa, ja toimitus pidättää oikeuden otsikon valintaan. Väliotsikoita ja ingressiä ei tarvita. 

Uutiskommenttiin tulee yksi kuva. Voit tarjota kuvaa, johon sinulla on käyt­tö­oi­keu­det. Toimitus pidättää oikeuden kuvavalintoihin. 

Kun kirjoitat meille ensim­mäis­tä kertaa, lähetä tekstin mukana muutaman lauseen mittainen kir­joit­ta­ja­ku­vaus sekä valokuvasi.

Lue uutiskommentteja: