koronapromo_​banneri
koronapromo_​banneri
previous arrow
next arrow

Koronapandemia on globaalin mit­ta­kaa­van kriisi, jolla on moni­nai­sia pai­kal­lis­ta­son vai­ku­tuk­sia sosi­aa­li­ses­sakult­tuu­ri­ses­sapoliit­ti­ses­sa ja talou­del­li­ses­sa mielessä. Antropologiassa tutkitaan ihmi­syyt­tä koko­nais­val­tai­ses­ti, ja covid-19 on kir­voit­ta­nut reak­tioi­ta niin sairauden ja terveyden kysy­myk­siin eri­kois­tu­neil­ta lää­ke­tie­teel­li­sil­tä ant­ro­po­lo­geil­ta kuin tie­tee­na­lam­me edus­ta­jil­ta laajemmin.

Ihmisläheinen lähes­ty­mis­ta­pa ja etno­gra­fi­nen tieto auttavat kan­sain­vä­li­sen kriisin vai­ku­tus­ten ymmär­tä­mi­ses­sä, ja sillä on mer­kit­tä­vää sovel­lus­po­ten­ti­aa­lia koronan tuomien haas­tei­den rat­kai­se­mi­ses­sa. Ensimmäisenä tältä sivulta löydät koronan maa­il­man­laa­jui­sia ilme­ne­mis­muo­to­ja tar­kas­te­le­van jut­tusar­jam­me, joka joh­dat­te­lee pai­kal­lis­ta­son todel­li­suu­teen muun muassa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikan man­te­reel­la. Juttusarja päivittyy edelleen.

Myös kaikki muut AntroBlogin koronaa käsit­te­le­vät jutut löydät tältä sivulta. Kokoamme lisäksi listaa muista koronaa käsit­te­le­vis­tä ant­ro­po­lo­gi­sis­ta jut­tusar­jois­ta ja yksit­täi­sis­tä teks­teis­tä tämän sivun loppuun. Kansainvälistä ant­ro­po­lo­gis­ta syvä­ana­lyy­sia koronasta löytyy skrol­laa­mal­la sivun loppuun asti. Päivitämme link­ki­lis­taa sään­nöl­li­ses­ti, kun uusia tekstejä jul­kais­taan. Voit myös mieluusti vinkata meille listalle sopivasta sisäl­lös­tä, lait­ta­mal­la vaikka mailia osoit­tee­seen toimitus@​antroblogi.​fi.

Paikallistason koronakatsauksia eri puolilta maailmaa

Pahimmat ske­naa­riot koro­na­vi­ruk­sen ete­ne­mi­ses­tä Indonesiassa eivät tois­tai­sek­si ole toteu­tu­neet. Toukokuun lopulla päättyi muslimien paas­to­kuu­kausi ramadan, mikä taval­li­ses­ti tar­koit­taa hyvin vilkasta, juhlien ja tapaa­mis­ten sävyt­tä­mää aikaa. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin toinen: sekä poliit­ti­set että uskon­nol­li­set johtajat pyytävät kan­sa­lai­sia pysymään kotona.

Egypti on sodassa. Lähi-idän suurin armeija taistelee koro­na­vi­rus­ta vastaan, ja tarjoaa suojaa ja tukea kan­sa­lai­sil­le. Tai näin väittää Egyptin armeijan pro­pa­gan­das­ta vastaava yksikkö. Koronamilitarismin avulla luodut kuvat ovat kuitenkin kaukana viruksen vastaisen taistelun seu­rauk­sis­ta Lähi-idän väki­rik­kaim­mas­sa maassa.

Peru on eräs koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­seen nopeimmin rea­goi­nei­ta maita. Siirtomaa-ajoilta juontuva asema maa­il­man­ta­lou­des­sa määrittää maan järeitä toi­men­pi­tei­tä koronan hal­lin­nas­sa. Erilaiset sosi­aa­li­set ja talou­del­li­set vaa­ti­muk­set ovat vah­vis­tu­neet pandemian myötä.

Globaalin pandemian edessä Chilen hallitus on julis­ta­nut nopeasti jyrk­ke­ne­viä rajoi­tuk­sia liik­ku­mi­seen ja kokoon­tu­mis­va­pau­teen. Koronaviruksen pelko on käy­tän­nös­sä kes­keyt­tä­nyt loka­kuus­sa 2019 alkaneet valtavat mie­le­no­soi­tuk­set, jotka nostivat pinnalle kan­sa­lais­ten valtavan eriar­voi­suu­den ja tyy­ty­mät­tö­myy­den poli­tii­kan ammat­ti­lai­siin. Tämä artikkeli tar­kas­te­lee pandemian vai­ku­tus­ta sosi­aa­li­seen kriisiin julkisten tilojen hallinnan ja ulko­muo­don kautta.

Meksikon hallinto on vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten aikana yksi­tyis­tä­nyt ison osan julkisia pal­ve­lui­taan, ter­vey­den­huol­toa mukaan lukien. Uusliberaalit raken­ne­muu­tok­set kas­vat­ta­vat eroja rikkaiden ja köyhien välillä, tehden karan­tee­nis­ta kapean kes­ki­luo­kan etuoi­keu­den ja jättäen maan ter­vey­den­huol­lon haa­voit­tu­vaan asemaan pandemian edessä.

Lue myös muut julkaisumme koronasta:

Muita koronapandemiaa käsitteleviä antropologisia julkaisuja:

Tästä löydät kan­sain­vä­li­siä, koro­na­krii­siä ant­ro­po­lo­gi­sis­ta näkö­kul­mis­ta käsit­te­le­viä lähteitä. Päivitämme listaa, kun uusia sisältöjä tulee vastaan. Kerro meille, jos listalta puuttuu jotain tärkeää!