AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verk­ko­jul­kai­su, joka kommentoi suo­ma­lai­sil­le läheisiä aiheita ant­ro­po­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Julkaisun toteut­ta­jat ovat ant­ro­po­lo­ge­ja, jotka rak­kau­des­ta omaan alaansa haluavat tarjota ant­ro­po­lo­gi­sen tie­to­tai­don hedelmiä kaikkien kiin­nos­tu­nei­den iloksi sekä parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyt­tä Suomessa. Sivusto esittelee ant­ro­po­lo­gi­aa oppiai­nee­na ja osaa­mi­sa­la­na, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työ­elä­mäs­sä.

Antropologinen tutkimus, näkö­kul­mat ja oival­luk­set pyritään tuomaan yleisön saa­ta­vil­le mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti, kiin­nos­ta­vas­ti ja lähes­tyt­tä­väs­ti. AntroBlogin toi­min­ta­fi­lo­so­fi­aan kuuluu vankka käsitys siitä, että ant­ro­po­lo­gi­nen tieto on todella mie­len­kiin­tois­ta ja moni­käyt­töis­tä — se on vain pake­toi­ta­va eri­lai­sil­le ylei­söil­le ja eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin sopiviin paket­tei­hin ja vietävä sinne, missä ihmiset ovat.

AntroBlogi toimii pää­asias­sa vapaa­eh­tois­voi­min, eikä maksa jul­kai­su­palk­kioi­ta. Julkaisuun kir­joit­ta­vat ant­ro­po­lo­git ja muut kult­tuu­rin­tut­ki­jat nojaavat alansa tut­ki­mus­tie­toon ja omaan eri­kois­osaa­mi­seen­sa. Toimituskunta koostuu koke­neis­ta ant­ro­po­lo­geis­ta ja alan opis­ke­li­jois­ta, joita motivoi tie­tee­na­lan tun­net­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­seen.

Keväällä 2018 AntroBlogi pal­kit­tiin “Vuoden ant­ro­po­lo­gi­se­na tekona” Suomen ant­ro­po­lo­gi­sen seuran toimesta.

AntroBlogin jul­kai­si­ja­na toimii Allegra Lab Hki ry. Toimintaa rahoittaa vuosina 2017 – 2018 Koneen Säätiö ja uutis­toi­mi­tuk­sen pilo­toin­tia syksyllä 2017 Otto Malmin lah­joi­tus­ra­has­to. Keväällä 2018 Taiteen edis­tä­mis­tä­mis­kes­kus tukee meitä kult­tuu­ri­leh­tia­vus­tuk­sel­la.

Oletko kiin­nos­tu­nut jonkin artik­ke­lim­me uudel­leen­jul­kai­sus­ta? Haluatko tarjota omaa tekstiäsi AntroBlogiin?

Yhteistyökumppanit ja tukijat

Koneen Säätiö
Koneen Säätiö
Voima
Mana ry
Mana ry
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Otto A. Malmin lah­joi­tus­ra­has­to
Tutkitusti.
Radio Fiskars
Radio Fiskars
Taike
Kieku
Uutistamo
Uutistamo
Suomen Antropologinen Seura
Suomen Antropologinen Seura
Soveltavan antropologian verkosto
Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto
Agricola
Agricola
Häiriköt-päämaja
Häiriköt-päämaja
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Yle Radio 1
Yle Radio 1
Migrant tales
Migrant tales