Palkittu AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verk­ko­jul­kai­su, joka kommentoi elämää ja yhteis­kun­taa ant­ro­po­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Julkaisun toteut­ta­jat ovat ant­ro­po­lo­ge­ja, jotka rak­kau­des­ta alaansa tarjoavat sen tie­to­tai­don hedelmiä kaikkien kiin­nos­tu­nei­den iloksi sekä tie­tee­na­lan näky­vyy­den paran­ta­mi­sek­si.

AntroBlogi parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyt­tä, ede­saut­taa ant­ro­po­lo­gian sovel­ta­mis­ta yhteis­kun­nan eri osa-alueilla ja tarjoaa yleisölle kiin­nos­ta­vaa, lähes­tyt­tä­vää ja ajatuksia avartavaa tie­de­vies­tin­tää. Sivusto esittelee ant­ro­po­lo­gi­aa oppiai­nee­na ja osaa­mi­sa­la­na, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työ­elä­mäs­sä. AntroBlogin toi­min­ta­fi­lo­so­fi­aan kuuluu vankka käsitys siitä, että ant­ro­po­lo­gi­nen tieto on mie­len­kiin­tois­ta ja moni­käyt­töis­tä — se on vain pake­toi­ta­va eri­lai­sil­le ylei­söil­le sopiviin paket­tei­hin ja vietävä sinne, missä ihmiset ovat.

Julkaisu toimii pää­asias­sa vapaa­eh­tois­voi­min, eikä maksa jul­kai­su­palk­kioi­ta. AntroBlogin monia­lai­set kir­joit­ta­jat nojaavat tut­ki­mus­tie­toon ja omaan eri­kois­osaa­mi­seen­sa. Toimitusta motivoi tie­tee­na­lan tun­net­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­seen.

Kansainvälinen jul­kai­su­tun­nuk­sem­me on ISSN 2489 – 835X. ISSN-tun­nuk­sel­lis­ten verk­ko­jul­kai­su­jen tiedot löytyvät kan­sal­lis­bib­lio­gra­fian lisäksi kan­sain­vä­li­ses­tä ISSN Portal ‑tie­to­kan­nas­ta.

Keväällä 2018 AntroBlogi pal­kit­tiin Vuoden ant­ro­po­lo­gi­se­na tekona Suomen ant­ro­po­lo­gi­sen seuran toimesta ja Vuoden vai­kut­ta­vim­pa­na tie­de­vies­tin­tä­te­ko­na Kaskas Median Liikutu tiedosta ‑kil­pai­lus­sa.

AntroBlogin jul­kai­si­ja­na toimii Allegra Lab Hki ry. Toimintaa on rahoit­ta­nut vuosina 2017 – 2018 Koneen Säätiö ja uutis­toi­mi­tuk­sen pilo­toin­tia syksyllä 2017 Otto Malmin lah­joi­tus­ra­has­to. Keväällä 2018 Taiteen edis­tä­mis­tä­mis­kes­kus tuki julkaisua kult­tuu­ri­leh­tia­vus­tuk­sel­la.

Oletko kiinnostunut jonkin artikkelimme uudelleenjulkaisusta? Haluatko tarjota omaa tekstiäsi AntroBlogiin?

Yhteistyökumppanit ja tukijat

Koneen Säätiö
Koneen Säätiö
Voima
Mana ry
Mana ry
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Otto A. Malmin lah­joi­tus­ra­has­to
Tutkitusti.
Radio Fiskars
Radio Fiskars
Taike
Tiedetuubi
Tiedetuubi
Ilmiö
Ilmiö
Allegra Lab Helsinki
Allegra Lab Helsinki
Suomen Antropologinen Seura
Suomen Antropologinen Seura
Kontula Electronic
Kontula Electronic
Soveltavan antropologian verkosto
Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto
Häiriköt-päämaja
Häiriköt-päämaja
Kieku
Yle Radio 1
Yle Radio 1
Migrant tales
Migrant tales
Agricola
Agricola