AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verk­ko­jul­kai­su, joka kommentoi suo­ma­lai­sil­le läheisiä aiheita ant­ro­po­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Julkaisun toteut­ta­jat ovat ant­ro­po­lo­ge­ja, jotka rak­kau­des­ta omaan alaansa haluavat tarjota ant­ro­po­lo­gi­sen tie­to­tai­don hedelmiä kaikkien kiin­nos­tu­nei­den iloksi sekä parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyt­tä Suomessa. Sivusto esittelee ant­ro­po­lo­gi­aa oppiai­nee­na ja osaa­mi­sa­la­na, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työelämässä.

Antropologinen tutkimus, näkö­kul­mat ja oival­luk­set pyritään tuomaan yleisön saa­ta­vil­le mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti, kiin­nos­ta­vas­ti ja lähes­tyt­tä­väs­ti. AntroBlogin toi­min­ta­fi­lo­so­fi­aan kuuluu vankka käsitys siitä, että ant­ro­po­lo­gi­nen tieto on todella mie­len­kiin­tois­ta ja moni­käyt­töis­tä — se on vain pake­toi­ta­va eri­lai­sil­le ylei­söil­le ja eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin sopiviin paket­tei­hin ja vietävä sinne, missä ihmiset ovat.

Julkaisuun kir­joit­ta­vat ant­ro­po­lo­git ja muut kult­tuu­rin­tut­ki­jat nojaavat alansa tut­ki­mus­tie­toon ja omaan eri­kois­osaa­mi­seen­sa. Akateemiselle pohjalle raken­tu­vat artik­ke­lit pyrkivät help­po­lu­kui­suu­teen ja ajatusten herättelyyn.

AntroBlogi on voittoa tavoit­te­le­ma­ton ja sitou­tu­ma­ton julkaisu, joka toimii pää­asias­sa vapaa­eh­tois­voi­min eikä maksa jul­kai­su­palk­kioi­ta. Toimituskunta koostuu koke­neis­ta ant­ro­po­lo­geis­ta ja alan opis­ke­li­jois­ta, joita motivoi tie­tee­na­lan tun­net­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den ratkaisemiseen.

AntroBlogin jul­kai­si­ja­na toimii Allegra Lab Helsinki ry. Toimintaa rahoittaa vuosina 2017 – 2018 Koneen Säätiö, ja uutis­toi­mi­tuk­sen pilo­toin­tia syksyllä 2017 Otto Malmin lahjoitusrahasto.

Oletko kiin­nos­tu­nut jonkin artik­ke­lim­me uudel­leen­jul­kai­sus­ta? Haluatko tarjota omaa tekstiäsi AntroBlogiin?

Yhteistyökumppanit

Koneen Säätiö
Koneen Säätiö
Mana ry
Mana ry
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Radio Fiskars
Radio Fiskars
Suomen Antropologinen Seura
Suomen Antropologinen Seura
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Allegra Lab: Anthropology, Law, Art, World
Uutistamo
Uutistamo
Soveltavan antropologian verkosto
Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto
Häiriköt-päämaja
Häiriköt-päämaja
Yle Radio 1
Yle Radio 1