Palkittu AntroBlogi on itse­näi­nen tieteen verk­ko­jul­kai­su, joka kommentoi elämää ja yhteis­kun­taa kotona ja maa­il­mal­la ant­ro­po­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta käsin. Vuodesta 2015 saakka toimineen julkaisun toteut­ta­jat ovat ant­ro­po­lo­ge­ja, jotka rak­kau­des­ta alaansa tarjoavat sen tie­to­tai­don hedelmiä kaikkien iloksi ja hyödyksi.

AntroBlogi tarjoaa kiin­nos­ta­vaa, lähes­tyt­tä­vää ja ajatuksia avartavaa tie­de­vies­tin­näl­lis­tä sisältöä moni­puo­li­ses­ti ja moni­me­diai­ses­ti. Se parantaa tie­tee­na­lan näky­vyyt­tä ja edistää ant­ro­po­lo­gian sovel­ta­mis­ta yhteis­kun­nan eri osa-alueilla. Julkaisu esittelee ant­ro­po­lo­gi­aa oppiai­nee­na ja osaa­mi­sa­la­na, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työ­elä­mäs­sä. AntroBlogin toi­min­ta­fi­lo­so­fi­aan kuuluu käsitys siitä, että ant­ro­po­lo­gi­nen tieto on laajalti mie­len­kiin­tois­ta, moni­käyt­töis­tä ja sovel­let­ta­vaa. Se on pake­toi­ta­va eri­lai­sil­le ylei­söil­le sopiviin paket­tei­hin ja vietävä sinne, missä ihmiset ovat.

Julkaisu toimii pää­asias­sa vapaa­eh­tois­voi­min, eikä maksa jul­kai­su­palk­kioi­ta. AntroBlogin monia­lai­set kir­joit­ta­jat nojaavat tut­ki­mus­tie­toon ja omaan eri­kois­osaa­mi­seen­sa. Toimitusta motivoi tie­tee­na­lan tun­net­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den ratkaisemiseen.

Kansainvälinen jul­kai­su­tun­nuk­sem­me on ISSN 2489 – 835X. ISSN-tun­nuk­sel­lis­ten verk­ko­jul­kai­su­jen tiedot löytyvät kan­sal­lis­bib­lio­gra­fian lisäksi kan­sain­vä­li­ses­tä ISSN Portal ‑tie­to­kan­nas­ta.

Keväällä 2018 AntroBlogi pal­kit­tiin Vuoden ant­ro­po­lo­gi­se­na tekona Suomen ant­ro­po­lo­gi­sen seuran toimesta ja Vuoden vai­kut­ta­vim­pa­na tie­de­vies­tin­tä­te­ko­na Kaskas Median Liikutu tiedosta ‑kil­pai­lus­sa. Syksyllä 2019 AntroBlogin yhdessä Hotelli- ja ravin­to­la­museon Food & Future Forumin kanssa toteut­ta­ma Julkinen ruoka ‑hanke sai Museoiden tallennus- ja kokoel­mayh­teis­työ TAKOn Nykydokumentointiteko ‑palkinnon.

Toimintaa on rahoit­ta­nut vuosina 2017 – 2018 Koneen Säätiö ja uutis­toi­mi­tuk­sen pilo­toin­tia syksyllä 2017 Otto Malmin lah­joi­tus­ra­has­to. Vuosina 2018 — 2022 Taiteen edis­tä­mis­tä­mis­kes­kus on tukenut julkaisua kult­tuu­ri­leh­tien avus­tuk­sel­la. Vuosina 2020 – 2021 Koneen Säätiö rahoitti #antrolive-hanketta.
AntroBlogin hal­lin­nol­li­se­na taus­ta­toi­mi­ja­na on Suomen Antropologinen Seura.

Oletko kiinnostunut sisältöjemme uudelleenjulkaisusta? Haluatko tarjota omaa tekstiäsi AntroBlogiin?

Yhteistyökumppanit ja tukijat

Suomen Antropologinen Seura
Suomen Antropologinen Seura
Koneen Säätiö
Koneen Säätiö
Voima
Taike
Maailman kuvalehti
Maailman kuvalehti
Soveltavan antropologian verkosto
Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Tiedetuubi
Tiedetuubi
Mana ry
Mana ry
Allegra Lab Helsinki
Allegra Lab Helsinki
Hotelli- ja ravintolamuseo
Hotelli- ja ravintolamuseo
Häiriköt-päämaja
Häiriköt-päämaja
Tutkitusti.
Yle Radio 1
Yle Radio 1
Agricola
Agricola