Mausteilla on usein voimakas tuoksu. Ruokakulttuureihin kuuluu olen­nai­ses­ti myös niille tyy­pil­li­nen haju­maa­il­ma.

Altistumme nuoresta iästä saakka hajuille, jotka muistojen kautta muok­kaa­vat iden­ti­teet­tiäm­me ja sitä, kenet koemme osaksi omaa ryhmäämme — ja kuka jää sen ulko­puo­lel­le. Koska hajut koetaan hyvinä tai pahoina, niiden edustamat asiat tai hajujen lähteet luo­ki­tel­laan usein samoihin loke­roi­hin.

Tabuiksi koetaan eri­tyi­ses­ti sellaiset tuoksut, jotka eivät kuulu osaksi sosi­aa­lis­ta ryhmäämme. Hyväksytyt hajut vaih­te­le­vat suuresti esi­mer­kik­si varakkaan ja pie­ni­tu­loi­sen väes­tön­osan välillä. Hajut vai­kut­ta­vat siihen, miten koemme toisemme.

Tabuiksi luo­ki­tel­lut tuoksut ovat usein lähtöisin ihmisestä. Niihin kuuluvat esi­mer­kik­si hien ja ulosteen haju. Nämäkin ovat tabuja vain tietyissä yhteyk­sis­sä: vauvan kakan hajua ei vält­tä­mät­tä koeta yhtä sopi­mat­to­ma­na kuin aikuisen, eikä hieltä haiseva ihminen häiritse yhtä paljon salilla tai piha­töis­sä kuin vie­rei­ses­sä pul­pe­tis­sa.

Toiseuttamisella tar­koi­te­taan sitä, kun itsestä poik­kea­vat yksilöt ja ryhmät mää­ri­tel­lään oman piirin ulko­puo­lel­le. Hajujen kautta toi­seut­ta­mi­nen on yleistä paitsi yhteis­kun­ta­luok­kien, myös etnisten ryhmien ja suku­puol­ten välillä.

Jo eri­lai­siin kult­tuu­rei­hin kuuluvat ruoat voivat luoda keholle eri­tyis­tuok­sun, jonka siihen tot­tu­ma­ton kokee vieraana. Tämä ei vält­tä­mät­tä tarkoita, että kokisimme erilaisen hajun auto­maat­ti­ses­ti vas­ten­mie­li­se­nä. Se kuitenkin muis­tut­taa meitä välit­tö­mäs­ti siitä, että kyseessä on ihminen tai asia, joka ei kuulu totuttuun ais­tiym­pä­ris­tööm­me.

Singaporessa elää paljon sekä intia­lai­sia, kii­na­lai­sia että male­sia­lai­sia. Paikalliset luo­kit­te­le­vat näitä ryhmiä paitsi ihmisten, myös kau­pun­gi­no­sien tuok­su­maa­il­mo­jen perus­teel­la. Erilaiset ruo­ka­kult­tuu­rit ja mausteet luovat omi­nais­ha­jun, jonka nähdään ulottuvan kaikkiin samaa etni­syyt­tä edus­ta­viin ihmisiin.

Keskustelkaa: Mitkä tuoksut koette miel­lyt­tä­vi­nä, ja mitkä aiheut­ta­vat teissä vilun­vä­ris­tyk­siä? Osaatteko sanoa, miksi joku tuoksu on mie­lui­sam­pi kuin toinen?