Kauneusihanteet vaih­te­le­vat suuresti ajassa ja paikassa.

Mikä on sinun mielestäsi kaunista? Internet, media ja jokapäiväiset keskustelumme ovat täynnä pohdintoja siitä, tulisiko ihmisten olla tietyn muotoisia, laihoja tai lihaksikkaita, ajella karvansa, nyppiä kulmansa, suoristaa ja valkaista hampaansa tai pukeutua tietyllä tavalla.

Käsitys kau­neu­des­ta ei kui­ten­kaan ole saman­lai­nen kaikilla ihmisillä, kaikissa ajoissa eikä kaikissa paikoissa. Kauneusihanteet ovat voi­mak­kaas­ti kult­tuu­rin ohjaamia ja sen mukana muuttuvia.

Kauneusihanteella tar­koi­te­taan yleensä sitä, mitä tiettyjen kult­tuu­ris­ten ihan­tei­den mukaan pidetään kauniina, tavoi­tel­ta­va­na ja ihail­ta­va­na. Kauneusihanteita ei siis voi yleistää koskemaan koko maailmaa. Vaikka täällä päin maailmaa pidet­täi­siin kauniina rus­ket­tu­nut­ta ja tietyllä tavalla tree­nat­tua vartaloa sekä val­koi­se­na hohtavaa hymyä, sama ihan­ne­tyyp­pi voi jossain muualla näyt­täy­tyä rah­vaan­omai­se­na tai jopa pelot­ta­va­na.

Muuttuvien ihan­tei­den perässä ei tarvitse matkustaa toiselle puolelle maapalloa — pieni retki ajassa riittää. Esimerkiksi rus­ket­tu­nut iho on tullut osaksi täkä­läis­tä kau­neusi­han­net­ta vasta 1900-luvun alku­puo­lel­ta. Sitä ennen kalpea ja läpi­kuul­ta­va iho nähtiin menes­ty­neen, hyvin toi­meen­tu­le­van ja ylä­luok­kai­sen henkilön merkkinä.

Ruskettunut iho kertoi ihmisen kuuluvan ulkona raskasta fyysistä työtä tekevään työ­väen­luok­kaan, ja olevan siten sosi­aa­li­sel­la arvoas­tei­kol­la alemmassa asemassa. Teollistumisen myötä työ­väen­luok­ka siirtyi teh­das­työ­hön ja lakkasi rus­ket­tu­mas­ta, ja yläluokka alkoi vas­taa­vas­ti viettää vapaa-aikaansa ulkona aurin­gos­sa.

Samoihin aikoihin, kun meidän rantamme alkoivat täyttyä aurin­go­not­ta­jis­ta, ihoa val­kai­se­vien tuot­tei­den käyttö lähti kasvuun muualla maa­il­mas­sa. Yllä mainitun kaltainen erottelu työ­väen­luo­kan ja yläluokan välillä näkyy ihon sävyjen tum­muu­des­sa monilla alueilla. Vaikkapa thai­maa­lai­sen elin­tar­vi­ke­kios­kin myymistä ihon­hoi­to­tuot­teis­ta valtaosa julistaa niiden val­kai­se­vaa voimaa.

Keskustelkaa: Millaisia kau­neusi­han­tei­ta Suomessa mie­les­tä­si tällä hetkellä vallitsee? Mistä luulet niiden johtuvan?