Hautapaikkaa mer­kit­se­viä ristejä rivissä kris­ti­tyl­lä hau­taus­maal­la.

Kaikki kehot kuolevat. Koko ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä kuolemaa voidaan tarkastella missä tahansa ihmisyhteisöissä. Ihmiskunta tuntee lukemattoman määrän erilaisia käytäntöjä, uskomuksia ja rituaaleja liittyen kuolemaan.

Kuoleman mate­ri­aa­li­suus liittyy vainajan kehon käsit­te­le­mi­seen. Ruumista on yleisesti ottaen koh­del­ta­va kult­tuu­ri­ses­ti oikeaksi ymmär­re­tyl­lä tavalla. Missään päin maailmaa kuolleita ei kui­ten­kaan kohdella miten sattuu, eikä heidän ruu­mii­taan jätetä vaille huomiota.

Hautajaiskäytännöissä on valtavaa vaihtelua. Toisinaan ruumis pyritään saat­ta­maan haudan lepoon mah­dol­li­sim­man nopeasti kuoleman jälkeen, ja toisaalla sitä taas saatetaan säilyttää hyvinkin pitkään ennen hautausta.

Hautaustavoista meille tutuin on maan alle arkussa hau­taa­mi­nen. Tällä hetkellä Suomessa yleisin hau­taus­ta­pa on kremaatio eli polt­to­hau­taus. Siinä ruumis poltetaan tuhkaksi ja pakataan uurnaan, joka voidaan haudata maahan.

Muumiointi taas on tutuinta Egyptin faa­ra­ois­ta, joiden muu­mioi­dut ruumiit hau­dat­tiin valtavien rik­kauk­sien kanssa pyra­mi­dei­hin­sa.

Ainakin Indonesiassa ja Madagaskarilla on yhteisöjä, joissa muu­mioi­dut ruumiit otetaan sään­nöl­li­ses­ti esiin hau­dois­taan, huol­le­taan ritu­aa­li­ses­ti ja palau­te­taan takaisin.

Tavat käsitellä ruumiita kertovat paljon siitä, missä minuuden ja ihmi­syy­den koetaan asuvan. Himalajan vuo­ris­tos­sa on käytetty ilma­hau­taus­ta, jossa valmiiksi paloi­tel­tu ruumis jätetään korkealle paikalle korp­pi­kot­kien syö­tä­väk­si. Tämä ei johdu ainoas­taan siitä, että maa olisi liian routaista haudan kai­vuuseen tai että polt­to­puu­ta olisi tarjolla turhan vähän polt­to­hau­tauk­seen.

Kuolema nähdään ilma­hau­tauk­sen har­joit­ta­jien parissa ennen kaikkea henkisenä siir­ty­mä­nä, ja kuoleman tärkeät rituaalit kes­kit­ty­vät enemmän henkeen kuin ruumiseen. Ruumiin tar­joa­mi­nen muiden elävien olentojen ruoaksi sopii pai­kal­li­siin käsi­tyk­siin kaiken elämän arvos­ta­mi­ses­ta.

Keskustelkaa: Mitä kaikkia hau­taus­ta­po­ja eri puolilta maailmaa tunnette? Mitä ajat­te­let­te niistä?