Uusi podcast-kes­kus­te­luoh­jel­ma pureutuu ant­ro­po­lo­gi­sen osaamisen ytimeen eri sovel­ta­mi­sa­luei­ta hyö­dyn­täen. Mitä ant­ro­po­lo­gia on ja miksi se on tärkeää nykyi­sel­le työ­elä­mäl­le? Voiko etno­gra­fi­aa oppia päivässä? Juodaanko kent­tä­töis­sä vain kaljaa ja lojutaan uima-altaalla? Voiko ujo ant­ro­po­lo­gi olla hyvä antropologi?

Juontajana toimii design-ant­ro­po­lo­gi, digi­taa­li­sen kult­tuu­rin tohtori Anna Haverinen, jonka mielestä ant­ro­po­lo­ge­ja tarvitaan tule­vai­suu­des­sa yhä enemmän.

Podcastin voi tilata omaan puhe­li­meen tai tie­to­ko­nee­seen podcas­tien kuun­te­luun tar­koi­te­tul­la ohjel­mal­la. Tilaaminen tapahtuu kopioi­mal­la tämä RSS-syötteen linkki podcast-ohjelmaasi.

Voit kuunnella AlterNATIIVI-podcastia myös ao. pal­ve­luis­sa ja Simplecastissa.

Jakso 8: Keskusteluja elämästä ja antropologiasta

AlterNATIIVIn kah­dek­san­nen jakson aiheena on tut­ki­jai­den­ti­teet­ti, etno­gra­fian sovel­ta­mi­nen ja vaih­toeh­toi­set urapolut. Vieraana on sosi­aa­liant­ro­po­lo­gi, luova aka­tee­mik­ko ja oman elämänsä etnografi Miia Halme-Tuomisaari.

Jakso 7: Tekoälyn etiikka

AlterNATIIVIn seit­se­män­nes­sä jaksossa kes­kus­tel­laan väi­tös­tut­ki­ja ja teko­ä­ly­asian­tun­ti­ja Juho Vaisteen kanssa tekoälyn eet­ti­sis­tä haas­teis­ta ja kult­tuu­ris­ten eri­tyis­piir­tei­den vai­ku­tuk­sis­ta etiikkaan. Kuka vastaa siitä, jos tekoäly tekee virheen? Voiko kone oppia moraalia, jos moraali saattaa vaatia myös inhi­mil­li­siä uhrauksia?

Jakso 6: Synkkä turismi

Tällä kertaa Anna Haverisen vieraana on synkän turismin asian­tun­ti­ja, FT Tuomas Hovi, joka on tut­ki­muk­sis­saan eri­kois­tu­nut muun muassa Dracula-aiheiseen turismiin Romaniassa. Jaksossa kes­kus­tel­laan synkän turismin eet­ti­sis­tä ongel­mis­ta, siitä mitä asioita voidaan museoida ja mitä ei, sekä miten Turussa tapah­tu­nut puukotus vuonna 2017 loi väliai­kai­sen synkän turismin kohteen ihan kotinurkille.

Jakso 5: Teknologista hoivaa

AlterNATIIVIn vii­den­nes­sä jaksossa kes­kus­tel­laan hoi­va­ro­bo­tii­kan eet­ti­sis­tä haas­teis­ta sekä käytännön mah­dol­li­suuk­sis­ta sosiaali- ja ter­vey­sa­lan työ­ka­lui­na. Hoivarobotiikan käyttö on Suomessa vielä lap­sen­ken­gis­sään, mutta kan­sain­vä­li­ses­ti tek­no­lo­gi­aa on käytössä jo hyvin laajasti aina leik­kaus­sa­leis­ta etä­läs­nä­oloon, kes­kus­te­le­viin sosi­aa­li­siin robot­tei­hin ja fysio­te­ra­pian työ­ka­lui­hin. Mukana kes­kus­te­le­mas­sa Meditasin toi­mi­tus­joh­ta­ja ja hoi­va­tek­no­lo­gian maa­han­tuo­ja Minna Laine.

Jakso 4: Etnografia on uusi musta

Etnografia on laa­dul­lis­ta tut­ki­mus­ta, jonka tavoit­tee­na on ymmärtää ihmisten usko­muk­sia, käsi­tyk­siä, tapoja, tot­tu­muk­sia, sekä koke­muk­sia eri kult­tuu­reis­sa koko­nais­val­tai­ses­ti. Etnografiaa on omaksuttu myös muille tie­tee­na­loil­le, jolloin sitä on joskus käytetty alku­pe­räi­sen tar­koi­tuk­sen­sa sijasta laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen syno­nyy­mi­na. Miten aka­tee­mi­nen ja soveltava etno­gra­fia eroavat toi­sis­taan? Vieraana VTT Anni Ojajärvi, joka työs­ken­te­lee pal­ve­lu­muo­toi­li­ja­na ja etno­gra­fi­na pal­ve­lu­muo­toi­lu­toi­mis­to Palmulla.

Jakso 3: Ei ole lahjahevosen suuhun katsomista

Lahjat ovat tärkeä sosi­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen kans­sa­käy­mi­sen muoto, ja niitä vaih­de­taan muul­loin­kin kuin jouluna tai merk­ki­päi­vi­nä. AlterNATIIVIn joulukuun jaksossa pohditaan ant­ro­po­lo­gian klas­si­koi­hin kuuluvan lah­ja­teo­rian kautta niin soke­ri­deit­tai­lua, Fidzin pie­nyh­tei­sön erityisiä lahjaksi sopivia esineitä kuin jou­lu­pa­ket­tei­hin sukel­ta­via pör­rö­suk­kia. Vieraana ant­ro­po­lo­gi Matti Eräsaari, joka tutkii arvoa sen eri ilmenemismuodoissa.

Jakso 2: Huono antropologi! 

Ujostuttaa, ahdistaa, onko pakko jos ei uskalla! Mitä tehdä, kun ujos­tut­taa tavata uusia ihmisiä? Entä jos on int­ro­vert­ti ja pitäisi muuttaa kau­kai­seen maahan kent­tä­töi­hin? Tai edes naa­pu­ri­kau­pun­kiin? Olenko huono ant­ro­po­lo­gi, jos en tee aka­tee­mis­ta tut­ki­mus­ta? AlterNATIIVIn toisessa jaksossa kes­kus­tel­laan ammatti-iden­ti­tee­tis­tä ja siitä, millainen on hyvä ant­ro­po­lo­gi. Mukana kes­kus­te­lus­sa Viola Strandberg, joka on yksi Kenno Ethnographic Consulting ‑tut­ki­mus­toi­mis­ton perustajajäsenistä.

Jakso 1: Enemmän empatiaa ja itsetuntemusta

AlterNATIIVIN ensim­mäi­ses­sä jaksossa pureu­du­taan ant­ro­po­lo­gian ytimeen: mitä on ihmi­soi­val­lus? Mitä ant­ro­po­lo­gia on, mitä se ei ole ja mitä se voisi olla? Mukana jaksossa on teologi ja kaup­pa­tie­tei­li­jä, Protoomon toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Leskelä, joka on tehnyt hypyn kor­po­raa­tiois­ta kon­sul­toin­tiin ja Excelistä ihmis­tie­tei­siin. Keskustelu polveilee Trumpista Atlantis-teoriaan, ant­ro­po­lo­gian puo­li­ju­ma­lis­ta suden­ko­ren­to­jen katselemiseen.