Uusi podcast-kes­kus­te­luoh­jel­ma pureutuu ant­ro­po­lo­gi­sen osaamisen ytimeen eri sovel­ta­mi­sa­luei­ta hyö­dyn­täen. Mitä ant­ro­po­lo­gia on ja miksi se on tärkeää nykyi­sel­le työ­elä­mäl­le? Voiko etno­gra­fi­aa oppia päivässä? Juodaanko kent­tä­töis­sä vain kaljaa ja lojutaan uima-altaalla? Voiko ujo ant­ro­po­lo­gi olla hyvä ant­ro­po­lo­gi?

Juontajana toimii Suomen ainoa design-ant­ro­po­lo­gi, digi­taa­li­sen kult­tuu­rin tohtori Anna Haverinen, jonka mielestä ant­ro­po­lo­ge­ja tarvitaan tule­vai­suu­des­sa yhä enemmän.

Podcastin voi tilata omaan puhe­li­meen tai tie­to­ko­nee­seen podcas­tien kuun­te­luun tar­koi­te­tul­la ohjel­mal­la. Tilaaminen tapahtuu kopioi­mal­la Tilaa podcast -pai­nik­keen takainen RSS-syötteen linkki podcast-ohjel­maa­si (etsi vaih­toeh­toa lisätä podcast URL:n tai RSS:n kautta).

Jakso 1: Enemmän empatiaa ja itsetuntemusta

AlterNATIIVIN ensim­mäi­ses­sä jaksossa pureu­du­taan ant­ro­po­lo­gian ytimeen: mitä on ihmi­soi­val­lus? Mitä ant­ro­po­lo­gia on, mitä se ei ole ja mitä se voisi olla? Mukana jaksossa on teologi ja kaup­pa­tie­tei­li­jä, Protoomon toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Leskelä, joka on tehnyt hypyn kor­po­raa­tiois­ta kon­sul­toin­tiin ja Excelistä ihmis­tie­tei­siin. Keskustelu polveilee Trumpista Atlantis-teoriaan, ant­ro­po­lo­gian puo­li­ju­ma­lis­ta suden­ko­ren­to­jen kat­se­le­mi­seen. 

Jakso 2: Huono antropologi!

Ujostuttaa, ahdistaa, onko pakko jos ei uskalla! Mitä tehdä, kun ujos­tut­taa tavata uusia ihmisiä? Entä jos on int­ro­vert­ti ja pitäisi muuttaa kau­kai­seen maahan kent­tä­töi­hin? Tai edes naa­pu­ri­kau­pun­kiin? Olenko huono ant­ro­po­lo­gi, jos en tee aka­tee­mis­ta tut­ki­mus­ta? AlterNATIIVIn toisessa jaksossa kes­kus­tel­laan ammatti-iden­ti­tee­tis­tä ja siitä, millainen on hyvä ant­ro­po­lo­gi. Mukana kes­kus­te­lus­sa Viola Strandberg, joka on yksi Kenno Ethnographic Consulting -tut­ki­mus­toi­mis­ton perus­ta­ja­jä­se­nis­tä.

Jakso 3: Ei ole lahjahevosen suuhun katsomista

Lahjat ovat tärkeä sosi­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen kans­sa­käy­mi­sen muoto, ja niitä vaih­de­taan muul­loin­kin kuin jouluna tai merk­ki­päi­vi­nä. AlterNATIIVIn joulukuun jaksossa pohditaan ant­ro­po­lo­gian klas­si­koi­hin kuuluvan lah­ja­teo­rian kautta niin soke­ri­deit­tai­lua, Fidzin pie­nyh­tei­sön erityisiä lahjaksi sopivia esineitä kuin jou­lu­pa­ket­tei­hin sukel­ta­via pör­rö­suk­kia. Vieraana ant­ro­po­lo­gi Matti Eräsaari, joka tutkii arvoa sen eri ilme­ne­mis­muo­dois­sa.