Kulttuurin ilmen­ty­mät kuten kirjat, elokuvat ja musiikki nähdään ant­ro­po­lo­gias­sa omaan aikaansa ja sosi­aa­li­seen ja kult­tuu­ri­seen ympä­ris­töön­sä sidot­tui­na tuotteina. Niiden tutkimus auttaa ant­ro­po­lo­gia ymmär­tä­mään yhteis­kun­taa laajemmin. Kuuntele lisää musiikin ja viihteen ant­ro­po­lo­gias­ta tässä kate­go­rias­sa.