Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina. Toisinaan saatamme julkaista lisäksi erikoisjaksoja.

Jakso 1: Elämää tavarapaljouden keskellä

Tavarapaljouden keskellä eläminen voi totuttaa valin­nan­va­raan, mutta se voi myös hou­ku­tel­la toimimaan toisin, jolloin mini­ma­lis­mis­ta voi tulla luksusta. Tässä jaksossa pohditaan, miten omai­suu­den kar­si­mi­nen voi olla elämäntapamuutos.

Jakso 2: Luomakuntaa vartioimassa

Itä-Helsingissä sijait­se­vaa Kontulaa kuvataan usein ongel­ma­lä­hiök­si, jota odottaa joko ghet­tou­tu­mi­nen tai gent­ri­fi­koi­tu­mi­nen eli alueen kes­ki­luok­kais­tu­mi­nen. Ovatko nämä tosiaan ainoat näkö­kul­mat Kontulan ymmärtämiseksi?

Jakso 3: Mitä meidän tulisi ajatella Kontulasta?

Antropodin toi­mit­ta­ja Anni Rastas sukeltaa doku­ment­tie­lo­ku­vaoh­jaa­ja Iiris Härmän kanssa doku­men­taa­ri­sen elokuvan teon ja ympä­ris­tön­suo­je­lun moni­mut­kai­siin maailmoihin.

Jakso 4: Anastasia Piliavsky, antropologi sodassa

Neuvosto-Ukrainassa kasvanut ant­ro­po­lo­gi Anastasia Piliavsky pohtii mm. Putinin roolia yksin­val­ti­aa­na ja kertoo pet­ty­myk­ses­tään siihen, miten englan­nin­kie­li­ses­sä ant­ro­po­lo­gi­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on reagoitu sotaan.
Piliavsky johtaa apua Ukrainan sodan uhreille toi­mit­ta­vaa Ukraine ─ Direct Aid ‑orga­ni­saa­tio­ta. Jakso on poik­keuk­sel­li­ses­ti englanninkielinen.

Toimituskunta

Jukka Jouhki on Antropodin vastaava toi­mit­ta­ja. Hän on Suomen Antropologisen Seuran puheen­joh­ta­ja ja yli­opis­ton­opet­ta­ja Turun yli­opis­ton kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen ohjel­mas­sa. Niin ant­ro­po­lo­gias­sa kuin Antropodissakin häntä kiin­nos­taa yleinen ihmi­syy­den ihmettely.

Arttu Närhi on ant­ro­po­lo­gia­taus­tai­nen vies­tin­nän ammat­ti­lai­nen. Kirjoittaminen ja kulttuuri ovat olleet lähellä hänen sydäntään pienestä pitäen, mikä johti ihmis­tie­tei­den pariin yli­opis­tos­sa. Työssään hän käyt­tää­kin opittuja mene­tel­miä aktii­vi­ses­ti ja on erityisen kiin­nos­tu­nut ant­ro­po­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kannalta. Vapaa-ajalla eläimet, las­ket­te­lu, pyöräily, ja sci-fi kir­jal­li­suus ovat vahvasti läsnä.

Meri Parkkinen on vapaa toi­mit­ta­ja ja valtio­tieteiden maisteri sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gias­ta. Hän innostuu ilmiöiden tar­kas­te­lus­ta ja ihmisten haastattelemisesta.

Podcastin musiikin on tehnyt Tuomas Vesa.

Anni Rastas on viittä vaille valmis ant­ro­po­lo­gian maisteri Helsingin yli­opis­tos­ta. Antropologian Anni löysi Aberdeenin yli­opis­tos­sa opis­kel­les­saan ja hyppäsi silloin vielä tun­te­mat­to­mal­le, mutta täysin oikealle, alalle pää edellä. Erityisesti Anni innostuu ympäristö‑, kolo­nia­lis­mi- ja queer-teemoihin liit­ty­vis­tä aiheista sekä doku­men­taa­ri­ses­ta elo­ku­vas­ta, mutta toteaa ettei tylsiä aiheita tai ilmiöitä maa­il­mas­sa olekaan!

Venla Sunikka on sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian mais­te­rio­pis­ke­li­ja Tukholman yli­opis­tos­sa, mutta tutkinnon aikana hän on suo­rit­ta­nut opin­to­jaan Ruotsin lisäksi Espanjassa, Kiinassa ja Itävallassa. Kingstonissa, Jamaikalla vietetyn kent­tä­työn päät­teek­si Venla kirjoitti kan­di­tut­kiel­man­sa jamai­ka­lais­ten nais­tans­si­joi­den toi­mi­juu­des­ta dancehall-tanssissa. Tällä hetkellä hän vii­meis­te­lee pro gradu ‑tut­kiel­maan­sa susista ja ihmisistä kysyen, kuinka ihmiset oppivat tuntemaan ja tietämään sudet Suomessa.

Anni Toivanen on Helsingin yli­opis­ton sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian mais­te­rio­pis­ke­li­ja, jota kiin­nos­ta­vat muun muassa tieteen ja tek­no­lo­gian tutkimus, ihmisen ja ympä­ris­tön välinen suhde, osal­li­suus ja moni­la­ji­nen ant­ro­po­lo­gia. Anni työs­ken­te­lee osal­lis­tu­van pää­tök­sen­teon han­ke­suun­nit­te­li­ja­na Vaasan kau­pun­gil­la ja kir­joit­taa pro gradu ‑tut­kiel­maan­sa solu­maa­ta­lou­des­ta. Hänen lem­pi­ruo­kaan­sa on peru­lai­nen ceviche.