Mediakortti

Vuonna 2020 sivus­tol­lam­me vierailee päi­vit­täin kes­ki­mää­rin 450 – 500 kävijää, viik­ko­ta­sol­la vie­rai­lui­ta kertyi noin 3500 – 4500 ja kuu­kausit­tain noin 20 000 – 25 000. Lukijamäärämme ovat olleet tasai­ses­sa kasvussa aina toi­min­tam­me alusta (lokakuu 2015) lähtien, ja ne kasvavat edelleen. 

AntroBlogi on erittäin aktii­vi­nen sosi­aa­li­ses­sa mediassa. Facebookissa meitä seuraa yli 11 000 ihmistä ja suo­si­tuim­mat jul­kai­sum­me tavoit­ta­vat jopa yli 150 000 lukijaa. Twitterissä seuraajia on lähes 6000, ja Instagramissa 3500. Vaikutamme myös Youtubessa sekä LinkedInissä. Useiden kanavien ja moni­puo­lis­ten jul­kai­su­muo­to­jen kautta tavoi­tam­me jat­ku­vas­ti uutta yleisöä. 

AntroBlogi näkyy ene­ne­väs­sä määrin muissa medioissa niin yhteis­työn kuin käsit­te­le­miem­me teemojen kautta. Tarkempaa tietoa näky­vyy­des­täm­me muissa medioissa löydät alempaa AntroBlogi muissa medioissa ‑osiosta.

Mainostajalle AntroBlogi tarjoaa tilai­suu­den tavoittaa tieteestä, ihmis­kult­tuu­ris­ta ja sosi­aa­li­sis­ta ilmiöistä kiin­nos­tu­nut­ta yleisöä.

Esimerkki mai­nos­hin­nas­tos­ta:

Mainos artik­ke­li­si­vuil­la. Koko 300×250 (leveys x korkeus). 50€ + alv /​viikko. 170€ + alv /​kuukausi.

Jos olet kiin­nos­tu­nut mai­nos­ta­mi­ses­ta AntroBlogin sivus­tol­la, ota yhteyttä osoit­tee­seen toimitus@​antroblogi.​fi.

AntroBlogi muissa medioissa

AntroBlogi näkyy myös muissa medioissa. Tälle sivulle olemme koonneet meihin viit­taa­via juttuja muissa medioissa ja yhteis­työ­kump­pa­niem­me sivuilla.

Oletko kiin­nos­tu­nut sisäl­tö­jem­me uudelleenjulkaisusta?