Mediakortti

Vuonna 2020 sivus­tol­lam­me vierailee päi­vit­täin kes­ki­mää­rin 450 – 500 kävijää, viik­ko­ta­sol­la vie­rai­lui­ta kertyi noin 3500 – 4500 ja kuu­kausit­tain noin 20 000 – 25 000. Lukijamäärämme ovat olleet tasai­ses­sa kasvussa aina toi­min­tam­me alusta (lokakuu 2015) lähtien, ja ne kasvavat edelleen.

AntroBlogi on erittäin aktii­vi­nen toimija sosi­aa­li­ses­sa mediassa. Facebookissa meitä seuraa yli 11 000 ihmistä ja suo­si­tuim­mat jul­kai­sum­me tavoit­ta­vat jopa yli 150 000 lukijaa. Twitterissä seuraajia on lähes 5500, ja Instagramissa 2800. Vaikutamme myös Youtubessa sekä LinkedInissä. Useiden eri kanavien ja moni­puo­lis­ten jul­kai­su­muo­to­jem­me (video, ääni, teksti) kautta tavoi­tam­me jat­ku­vas­ti uutta yleisöä.

AntroBlogi näkyy ene­ne­väs­sä määrin muissa suo­ma­lai­sis­sa medioissa niin yhteis­työn kautta kuin käsit­te­le­miem­me ajan­koh­tais­ten teemojen saralla. Tarkempaa tietoa näky­vyy­des­täm­me muissa medioissa löydät alempaa AntroBlogi muissa medioissa ‑osiosta.

Mainostajalle AntroBlogi tarjoaa tilai­suu­den tavoittaa tieteestä, ihmis­kult­tuu­ris­ta ja sosi­aa­li­sis­ta ilmiöistä kiin­nos­tu­nut­ta yleisöä. Suuri osa luki­jois­tam­me on opis­ke­li­joi­ta, tie­de­vies­tin­nän ammat­ti­lai­sia ja tut­ki­joi­ta, mutta tavoi­tam­me paljon ihmisiä myös näiden läheisten vii­te­ryh­miem­me ulko­puo­lel­ta. Etenkin neljästi vuodessa jär­jes­tet­tä­vät tee­ma­vii­kot tuovat sivus­tol­lem­me hyvin erilaista, jostakin tietystä aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­nut­ta kävi­jä­kun­taa. Teemaviikkojen aiheina on ollut muun muassa van­hem­muus ja seksi.

Esimerkki hin­nas­tos­ta (voim. tammi-kesä 2018):

Mainos tee­ma­vii­kon sivulla ja tee­ma­viik­koon kuuluvien sisäl­tö­jen artik­ke­li­si­vuil­la. Koko 300×250 (leveys x korkeus). 50€ + alv /​viikko. 170€ + alv /​kuukausi. Huom! Teemaviikolla kävi­jä­mää­räm­me ovat kes­ki­mää­räis­tä kor­keam­pia ja sivus­tol­la vierailee etenkin tietystä aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­nut­ta yleisöä.

Halutessanne graafinen suun­nit­te­li­jam­me voi toteuttaa mai­nos­ban­ne­rin. Suunnittelutyö maksaa 110€ + alv. Hintaan sisältyy 2 – 3 luon­nok­sen toteut­ta­mi­nen, josta asiakas valitsee mie­lui­sim­man. Tämän jälkeen luon­nok­seen voidaan tehdä vielä kahdesti asiakkaan toivomia muutoksia. Mainosbanneri on tämän jälkeen asiakkaan vapaasti käy­tet­tä­vis­sä myös muihin tar­pei­siin.

Jos olet kiin­nos­tu­nut mai­nos­ta­mi­ses­ta AntroBlogin sivus­tol­la, ota yhteyttä osoit­tee­seen mediamyynti@​antroblogi.​fi.

AntroBlogin sisältö on jaettu seu­raa­viin osioihin:

Artikkelit, joiden teemoina ovat akatemia, eli­nym­pä­ris­tö, henkisyys, keho ja terveys, media ja internet, musiikki ja viihde, perhe ja koti, poli­tiik­ka ja talous, sek­su­aa­li­suus ja sukupuoli sekä vähem­mis­töt ja ala­kult­tuu­rit. Syksyllä 2017 toi­min­tan­sa aloit­ta­nut Uutistoimitus kommentoi mediassa esillä olevia ajan­koh­tai­sia teemoja. Sivustolla on omat osionsa ant­ro­po­lo­gi­aa työ­elä­mäs­sä käsit­te­le­vil­le jutuille, podcas­teil­le sekä videoille. Sunnuntaisin jul­kai­sem­me Kulttuurishokki-sarjaa. Saatavilla on myös tietoa ant­ro­po­lo­gias­ta oppialana ja näkö­kul­ma­na. Antropologian eri­kois­aloi­hin joh­dat­ta­vat esit­te­ly­teks­tit, kuten talous­ant­ro­po­lo­gia, ovat niin ikään luet­ta­vis­sa omassa kate­go­rias­saan.

Kokopitkiä tekstejä jul­kais­taan kes­ki­mää­rin kolme viikossa. Sivustolla on kir­joi­tus­het­kel­lä (tammi 2018) julkaistu yhteensä noin 230 artik­ke­lia, 15 eri­koi­sa­la­teks­tiä, 43 työ­elä­mä­jut­tua, 27 videota, ja noin 120 lyhyempää tekstiä. AntroBlogi järjestää omia tapah­tu­mia sekä osal­lis­tuu muiden jär­jes­tä­miin tapah­tu­miin. Tällaisia ovat olleet esi­mer­kik­si Antropologinen hyön­tei­sa­te­ria (helmikuu 2017), Tabufestivaali (elokuu 2017) sekä Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkoston Exploration’17 ‑tapahtuma (lokakuu 2017).

Vastaamme mie­lel­läm­me kaikkiin toi­min­taam­me koskeviin tie­dus­te­lui­hin!

Päätoimittaja Ninnu Koskenalho, ninnu.​koskenalho@​antroblogi.​fi

Päätoimittaja Suvi Jaakkola, suvi.​jaakkola@​antroblogi.​fi

Mediamyyntivastaava Sini Suomela, mediamyynti@​antroblogi.​fi

AntroBlogi muissa medioissa

AntroBlogi näkyy myös muissa medioissa. Tälle sivulle olemme koonneet meihin viit­taa­via juttuja muissa medioissa ja yhteis­työ­kump­pa­niem­me sivuilla.

Oletko kiin­nos­tu­nut jonkin artik­ke­lim­me uudel­leen­jul­kai­sus­ta? Haluatko tarjota omaa juttuasi AntroBlogiin?